SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW30110
BMW30110
Researchproject Plus
Cursus informatie
CursuscodeBMW30110
Studiepunten (EC)22,5
Inhoud
RESEARCHPROJECT PLUS

Studiepunten:     22,5                                           Cursuscode: BMW30110
Coördinator:       Dr. J.A.Post                               Periode: 3 (BC óf AD) én
Examinator:       Dr. J.A.Post                               Periode: 4 (A+B+C+D) , maar zie voetnoot[1]
E-mailadres:       RP-BMW@uu.nl                          Niveau: 3
Tel.nr.:               030 253 3894

Elke student sluit meestal de bacheloropleiding BMW af met het Researchproject (15 EC) of het Researchproject Plus (22,5 EC).

Inhoud
  1. Het eindproduct is een in het Engels geschreven literatuurstudie, mogelijk in de vorm van een wetenschappelijk artikel, met een theoretische inleiding die een weergave is van de huidige literatuur op het betreffende gebied. De duur van de literatuurstudie is 8 weken.
  2. Het doorlopen van een onderzoekscyclus: literatuur bestuderen, een hypothese formuleren, een experiment opzetten en uitvoeren, de resultaten analyseren, conclusies trekken en het resultaat opschrijven. De duur van het praktische deel is 7 weken.
  3. Het doen van de e-module PWI&E - Scientific Misconduct

Het eindproduct, de Bachelor thesis, wordt in het Engels geschreven en bevat een literatuurstudie van optimaal  tussen de 8.000 en 10.000 en maximaal 16.000 woorden (exclusief de literatuurlijst), waarbij minimaal 25 primaire artikelen zijn gebruikt. Naast het literatuuroverzicht bevat het eindproduct ook verslaggeving van het praktische werk, welke of in de hoofdtekst verwerkt is of als appendix toegevoegd wordt.
Voor verdere info zie: https://students.uu.nl/gnk/bmw/onderwijs/researchproject-plus

In het studiejaar 2023-2024 draait een pilot waarbij je niet vooraf toestemming hoeft te vragen aan de cursuscoördinator om het Researchproject Plus te gaan doen. Wel moet je voldoen aan de ingangseis zoals vermeld in de cursusbeschrijving (135 stp en twee gevolgde cursussen). Als je op zoek gaat naar een groep waar je het Researchproject Plus wilt doen, geef dan duidelijk aan dat het om een RP Plus gaat. Geef uiteindelijk op het aanmeldformulier (zie documenten) ook duidelijk aan dat je een RP Plus gaat doenVereiste voorkennis
Gezien het karakter van de cursus wordt ernaar gestreefd de cursus zo laat mogelijk in de Bachelorfase te doen, tenzij er goede argumenten zijn de cursus eerder te doen. Aangezien bij de aanmelding voor deze cursus de cijfers van periode 2 nog niet bekend zijn, moet een minimum van 135 ECTS zijn behaald vóór de aanvang van het Researchproject èn moet het onderwijs van twee andere cursussen zijn gevolgd. Alleen na overleg met de coördinator kan deze eis mogelijk worden omzeild.

Leerdoelen
Vaardigheden
De student is in staat:
  • te redeneren op academisch niveau;
  • informatie te analyseren, op grond daarvan een hypothese op te stellen en een probleemstelling om te zetten in een onderzoeksplan;
  • medisch-biologische technieken correct uit te voeren en data te analyseren en te verwerken;
  • de resultaten van een experiment op correcte en heldere wijze in een labjournaal samen te vatten;
  • schriftelijk te rapporteren in de Engelse, of na toestemming in de Nederlandse, taal;
  • de opgedane kennis te hanteren in een wetenschappelijke context;
  • verder inzicht te krijgen in wetenschappelijke integriteit.

Onderwijsvorm(en) en contacttijd:
Er is een informatiecollege in november en een herhaling in februari-maart over opzet en aanpak. In periode 3 wordt in een werkcollege en in periode 4 in een hoorcollege aandacht gegeven aan tips bij het maken van een werkplan en aan tips bij het schrijven. Als je het RP+ in een andere periode start dan is de info van de (werk)colleges beschikbaar op bovengenoemde link en/of via de Blackboardsite.  Contacttijd wordt geschat op 40%. Tijdens de praktische periode zal dat 50% zijn gedurende 7 weken; bij de voorbereiding en het schrijven zal de contacttijd lager zijn. Aangezien de student in periode 4 geen ander onderwijs heeft, is het handig het praktische deel in deze periode uit te voeren.
Enkele maanden voorafgaand aan het begin van de cursus wordt een begeleider en laboratorium gezocht en benaderd.
Een voorbeeld van de indeling van het Researchproject is:
Week 1:            Lezen van noodzakelijke literatuur. Maken van werkplan, waarin een goed omschreven doel van je literatuurstudie en afspraken met de begeleider staan.
Weken 2-3:        Lezen, maken van een schrijfplan.
Weken 4-8:       Schrijven concept.
Weken 6-8:       Schrijven.
Periode 4:          Praktisch werk. In overleg met de begeleider kan dit praktische werk ook op een ander tijdstip
worden gedaan. Omvang ongeveer 7 weken.
Week 17-18:     Afronden en indienen conceptversie.
Week 19:          Begeleider leest en corrigeert concept.
Week 20:          Verwerking commentaar in eindversie; bespreking eindversie.

Vanzelfsprekend is het mogelijk dat begeleider en student tot een ander tijdschema besluiten. Gestreefd wordt naar een correcte uitvoering van de opdracht, meer dan naar een lang artikel of naar een groot aantal gebruikte artikelen.

Toetsvormen:
Het geschreven verslag/thesis wordt beoordeeld door de begeleider en door een 2de beoordelaar die door de coördinator aangewezen wordt. Het eindcijfer bestaat uit twee deelcijfers: 50% van het cijfer wordt bepaald door het praktische werk en 50% door de literatuurstudie. De 2e beoordelaar beoordeelt het praktische deel via de verslaglegging en dat oordeel telt voor 30% mee in het cijfer voor het praktische deel. Het eindproduct moet door de student via de Blackboard-site van het Researchproject worden aangeboden aan de plagiaat-check-software. Op bovengenoemde websites zijn Rubrics te vinden die gebruikt worden bij de beoordeling. Om het Research Project Plus met een voldoende af te sluiten moetde e-module “PWI&E - Scientific Misconduct” gedaan zijn te vinden op de Blackboardsite van de cursus.

Benodigd materiaal:
Geen materialen.
 
[1] De cursus is bedoeld als afsluiting van de Bachelorperiode en kan in elke periode worden gedaan.
SluitenHelpPrint
Switch to English