SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW30105
BMW30105
Researchproject en Eindwerkstuk
Cursus informatie
CursuscodeBMW30105
Studiepunten (EC)15
Inhoud
RESEARCHPROJECT

Studiepunten: 15                                              Cursuscode: BMW30105
Coördinator: Dr. J.A. Post                               Periode: 4, maar zie voetnoot[1]
Examinator: Dr. J.A. Post                                Timeslot: ABCD
E-mailadres: RP-BMW@uu.nl                         Niveau: 3
Tel.nr.: 030 - 253 3894                                                 

Inhoud
  1. Het eindproduct is een in het Engels geschreven literatuurstudie, mogelijk in de vorm van een wetenschappelijk artikel, met een theoretische inleiding die een weergave is van de huidige literatuur op het betreffende gebied.
  2. Het doorlopen van een onderzoekscyclus: literatuur bestuderen, een hypothese formuleren, een experiment opzetten en uitvoeren, de resultaten analyseren, conclusies trekken en het resultaat opschrijven.
  3. Het doen van de e-module PWI&E - Scientific Misconduct

Het eindproduct, de Bachelor thesis, wordt in het Engels geschreven en bevat een literatuurstudie van optimaal  tussen de 8.000 en 10.000 en maximaal 16.000 woorden (exclusief de literatuurlijst), waarbij minimaal 25 primaire artikelen zijn gebruikt. Naast het literatuuroverzicht bevat het eindproduct ook verslaggeving van het praktische werk, welke of in de hoofdtekst verwerkt is of als appendix toegevoegd wordt.
  Voor verder info zie: https://students.uu.nl/gnk/bmw/onderwijs/researchproject-plus.

Vereiste voorkennis
Gezien het karakter van de cursus moet de cursus zo laat mogelijk in de Bachelorfase worden gedaan, tenzij er goede argumenten zijn de cursus eerder te doen. Aangezien bij de aanmelding voor deze cursus de cijfers van periode 3 nog niet bekend zijn, moet een minimum van 150 ECTS zijn behaald vóór aanvang van het Researchproject èn moet het onderwijs van twee andere cursussen zijn gevolgd. Alleen na overleg met de coördinator kan deze eis mogelijk worden omzeild.

Leerdoelen
Vaardigheden
De student is in staat:
  • te redeneren op academisch niveau;
  • informatie te analyseren, op grond daarvan een hypothese op te stellen en om te zetten in een onderzoeksplan;
  • medisch-biologische technieken correct uit te voeren en data te analyseren en te verwerken;
  • de resultaten van een onderzoek op correcte en heldere wijze samen te vatten;
  • schriftelijk te rapporteren in de Engelse, of na toestemming in de Nederlandse, taal;
  • de opgedane kennis te hanteren in een wetenschappelijke context;
  • verder inzicht te krijgen in wetenschappelijke integriteit.

Onderwijsvorm(en) en contacttijd
Er is een informatiecollege in november en mogelijk een herhaling in februari-maart over opzet en aanpak. In periode 4 wordt in  een hoorcollege en werkcollege(s) aandacht gegeven aan tips bij het maken van een werkplan en aan tips bij het schrijven. Als je het RP in een andere periode doet dan is de info van de (werk)colleges beschikbaar op bovengenoemde link. Tijdens de praktische periode van ongeveer twee weken zal de contacttijd 50% zijn; bij de voorbereiding en het schrijven zal de contacttijd lager zijn. De totale contacttijd wordt geschat op 20%.
Ruim op tijd, voorafgaand aan de Research Project periode, zoek je een laboratorium en begeleider. Een voorbeeld van de indeling is:
Week 1:        Lezen van noodzakelijke literatuur. Maken van werkplan, waarin een goed omschreven doel van je literatuurstudie en afspraken met de begeleider staan.
Weken 2-3:   Praktisch werk. In overleg met de begeleider kan dit ook op een ander tijdstip worden gedaan.
Week 4:        Lezen, maken van een schrijfplan; schrijven concept.
Weken 5-9:   Schrijven.
Week 9:        Begeleider leest en corrigeert.
Week 10:      Afronding en inleveren eindversie die door begeleider en 2e beoordelaar beoordeeld wordt.
Vanzelfsprekend is het mogelijk dat begeleider en student tot een ander tijdschema besluiten. Gestreefd wordt naar een correcte uitvoering van de opdracht, meer dan naar een heel lang artikel en/of naar een heel groot aantal gebruikte artikelen.

Toetsvormen
Het eindproduct wordt beoordeeld door de begeleider èn door een 2de beoordelaar die door de coördinator aangewezen wordt. Het eindcijfer bestaat uit twee deelcijfers: 20% van het cijfer wordt bepaald door het praktische werk dat alleen door de begeleider beoordeeld wordt en 80% door het literatuurdeel, dat door beiden beoordeeld wordt. Het eindproduct moet door de student via de Blackboard-site van het Researchproject worden aangeboden voor een controle op plagiaat. Op bovengenoemde website zijn Rubrics te vinden die gebruikt worden bij de beoordeling. Om het Research Project met een voldoende af te sluiten moetde e-module “PWI&E - Scientific Misconduct” gedaan zijn en uiteindelijk de BSc Thesis geupload worden in Osiris zaak.

Benodigd materiaal
Geen.
 
[1] De cursus is bedoeld als afsluiting van de Bachelorperiode en kan in elke periode worden gedaan.
SluitenHelpPrint
Switch to English