SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW30105
BMW30105
Researchproject en Eindwerkstuk
Cursus informatie
CursuscodeBMW30105
Studiepunten (ECTS)15
Categorie / Niveau3 (3 (Bachelor Gevorderd))
CursustypeEindscriptie
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Geneeskunde; Undergraduate School Biomedische Wetenschappen; Biomedische wetenschappen;
Contactpersoondr. J.A. Post
Telefoon+31 30 2533894
E-mailJ.A.Post@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. J.A. Post
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.A. Post
Overige cursussen docent
Blok
1  (06-09-2021 t/m 12-11-2021)
Aanvangsblok
1/  2/  3/  4
TimeslotABCD: ABCD
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 31-05-2021 t/m 27-06-2021
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inhoud
RESEARCHPROJECT

Studiepunten:    15                                              Cursuscode: BMW30105
Coördinator:       Dr. J.A. Post                               Periode:      4, maar zie voetnoot[1]
Examinator:       Dr. J.A. Post                               Timeslot:     A+B+C+D
E-mailadres:       J.A.Post@uu.nl                           Niveau:        3
Tel.nr.:               030 - 253 3894                         

Inhoud
 1. Het eindproduct is een in het Engels geschreven essay, mogelijk in de vorm van een wetenschappelijk artikel, met een theoretische inleiding die een weergave is van de huidige literatuur op het betreffende gebied.
 2. Het doorlopen van een onderzoekscyclus: literatuur bestuderen, een hypothese formuleren, een experiment opzetten en uitvoeren, de resultaten analyseren, conclusies trekken en het resultaat opschrijven.
 3. Het doen van de e-module PWI&E - Scientific Misconduct
Deze cursus kan worden gebruikt bij de keuze voor een Masterprogramma.

Het verslag of eindproduct wordt in het Engels geschreven en moet een literatuuroverzicht bevatten van ongeveer  minimaal 10.000 en maximaal 16.000 woorden (exclusief de literatuurlijst), waarbij minimaal 25 primaire artikelen zijn gebruikt. Het literatuuroverzicht kan worden gezien als een scriptie, review of bachelorthesis, namen die in afgelopen jaren zijn gebruikt. Naast het literatuuroverzicht bevat het eindproduct ook verslaggeving van het praktische werk.
De gebruikelijke vorm van het eindproduct is in de vorm van een wetenschappelijk artikel, dat voor het doel van deze cursus is aangepast: een inleiding, waarin het onderwerp van de literatuurstudie wordt geïntroduceerd en het belang ervan wordt aangegeven, dan het  literatuuroverzicht (inclusief een conclusie/discussie over de bevindingen), waarin het gedane onderzoek in een context wordt geplaatst. Het “praktische” onderzoek dat is uitgevoerd en geanalyseerd wordt soms als apart hoofdstuk, soms geïntegreerd in het literatuurdeel en soms als appendix verwerkt. Als het in de hoofdtekst wordt verwerkt, dan wordt het ook meegenomen in de discussie/conclusie.  Voor verder info zie: https://uubmw.nl/cursusbeschrijvingen-en-roosters/researchproject-plus .

Vereiste voorkennis
Gezien het karakter van de cursus moet de cursus zo laat mogelijk in de Bachelorfase worden gedaan, tenzij er goede argumenten zijn de cursus eerder te doen. Aangezien bij de aanmelding voor deze cursus de cijfers van periode 3 nog niet bekend zijn, moet een minimum van 150 ECTS zijn behaald vóór aanvang van het Researchproject èn moet het onderwijs van twee andere cursussen zijn gevolgd. Alleen na overleg met de coördinator kan deze eis mogelijk worden omzeild.

Leerdoelen
Vaardigheden
De student is in staat:
 • te redeneren op academisch niveau;
 • informatie te analyseren, op grond daarvan een hypothese op te stellen en om te zetten in een onderzoeksplan;
 • medisch-biologische technieken correct uit te voeren en data te analyseren en te verwerken;
 • de resultaten van een onderzoek op correcte en heldere wijze samen te vatten;
 • schriftelijk te rapporteren in de Engelse, of na toestemming in de Nederlandse, taal;
 • de opgedane kennis te hanteren in een wetenschappelijke context;
 • verder inzicht te krijgen in wetenschappelijke integriteit.

Onderwijsvorm(en) en contacttijd
Er is een informatiecollege in november en een herhaling in februari-maart over opzet en aanpak. In periode 4 wordt in een werkcollege en een hoorcollege aandacht gegeven aan tips bij het maken van een werkplan en aan tips bij het schrijven. Een computermodule RefWorks wordt aangeboden aan studenten die elektronisch hun referenties willen bijhouden. Als je het RP in een andere periode doet dan is de info van de (werk)colleges beschikbaar op bovengenoemde link. Tijdens de praktische periode van ongeveer twee weken zal de contacttijd 50% zijn; bij de voorbereiding en het schrijven zal de contacttijd lager zijn. De totale contacttijd wordt geschat op 20%.
Voorafgaand aan de Research Project periode, ongeveer in februari, wordt een laboratorium en begeleider gezocht. Een voorbeeld van de indeling is:
Week 1:        Lezen van noodzakelijke literatuur. Maken van werkplan, waarin een goed omschreven doel van je literatuurstudie en afspraken met de begeleider staan.
Weken 2-3:   Praktisch werk. In overleg met de begeleider kan dit ook op een ander tijdstip worden gedaan.
Week 4:        Lezen, maken van een schrijfplan; schrijven concept.
Weken 5-9:   Schrijven.
Week 9:       Begeleider leest en corrigeert.
Week 10:      Afronding.
Vanzelfsprekend is het mogelijk dat begeleider en student tot een ander tijdschema besluiten. Gestreefd wordt naar een correcte uitvoering van de opdracht, meer dan naar een lang artikel of naar een groot aantal gebruikte artikelen.

Toetsvormen
Het eindproduct wordt beoordeeld door de begeleider èn door een 2de beoordelaar die door de coördinator aangewezen wordt. Het eindcijfer bestaat uit twee deelcijfers: 20% van het cijfer wordt bepaald door het praktische werk en 80% door het schrijven van een artikel. Het eindproduct moet door de student via de Blackboard-site van het Researchproject worden aangeboden voor een controle op plagiaat. Op bovengenoemde website zijn Rubrics te vinden die gebruikt worden bij de beoordeling. Om het Research Project met een voldoende af te sluiten moetde e-module “PWI&E - Scientific Misconduct” gedaan zijn en uiteindelijk de BSc Thesis geupload worden in Osiris zaak. Als het Research Project binnen het UMC gedaan wordt is het verplicht voorafgaande aan de stage de veiligheidsmodule doen. Beide modules zijn te vinden op de Blackboardsite van de cursus.

Benodigd materiaal
Geen.
 
[1] De cursus is bedoeld als afsluiting van de Bachelorperiode en kan in elke periode worden gedaan.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geneeskunde
 • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
  • Biomedische wetenschappen, Bachelor, Voltijd
Voorkennis
Gezien het karakter van de cursus moet de cursus zo laat mogelijk in de Bachelorfase worden gedaan, tenzij er goede argumenten zijn de cursus eerder te doen. Aangezien bij de aanmelding voor deze cursus de cijfers van periode 3 nog niet bekend zijn, moet een minimum van 150 ECTS zijn behaald vóór aanvang van het Researchproject èn moet het onderwijs van twee andere cursussen zijn gevolgd. Alleen na overleg met de coördinator kan deze eis worden omzeild.
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Onderzoek

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English