SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW21920
BMW21920
Oog voor impact en Biostatistiek
Cursus informatie
CursuscodeBMW21920
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geneeskunde; Undergraduate School Biomedische Wetenschappen; Biomedische wetenschappen;
ContactpersoonE.M. Gerrits, MSc
E-mailGerrits-3@umcutrecht.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
E.M. Gerrits, MSc
Overige cursussen docent
Blok
3  (08-02-2021 t/m 16-04-2021)
Aanvangsblok
3
TimeslotAD: AD
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 26-10-2020 t/m 22-11-2020
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inhoud
Oog voor Impact & Biostatistiek

Studiepunten: 7.5                                                                                          Cursus code: BMW21820 
Coördinator: E.M. Gerrits, MSc                                                                 Periode: 3
Examinator: E.M. Gerrits, MSc                                                                  Timeslot: A+D 
E-mailadres: OogvoorimpactBMW@umcutrecht.nl                         Niveau: 2
Tel. Nr.: -- 
 
  
Inhoud: 
Biomedische ontdekkingen kunnen een (soms onverwacht) grote impact hebben op de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan de ontdekking van CRISPR-Cas en de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en screeningmethodes. Als biomedische wetenschapper heb je de verantwoordelijkheid om onderzoek niet alleen op een goede (integere) manier uit te voeren, maar ook om ervoor te zorgen dat biomedische ontwikkelingen de maatschappij zo veel mogelijk ten goede komen en negatieve gevolgen beperkt blijven. Daarom is het belangrijk dat je een brug kunt vormen tussen onderzoek en het algemeen publiek en dat je kunt samenwerken met onderzoekers uit andere academische disciplines. In de cursus Oog voor Impact reflecteer je op de expertise van de biomedische wetenschappen en hoe andere (academische) perspectieven kunnen bijdragen in het beantwoorden van biomedische vraagstukken.

Om positieve impact te hebben is het ook van belang dat je onderzoek en data-analyse goed in elkaar steekt. Daarom wordt in deze cursus verder ingegaan op statistische vaardigheden die je nodig hebt om goed onderzoek te doen. Voortbouwend op de cursussen Bioinformatica en Onderzoeksmethoden leer je statistische methoden. Deze kennis heb je nodig om goed onderzoek op te zetten en om biomedische artikelen goed te kunnen begrijpen. Daarnaast leer je hoe je de uitkomsten van onderzoek kunt vertalen naar informatie die te begrijpen is voor een algemeen publiek.


Leerdoelen:  
Kennis en inzicht: 
Na afloop van de cursus is de student in staat om:  
 • te beschrijven wat er vanuit verschillende perspectieven voor nodig is om met biomedisch onderzoek een positieve impact te creëren op de gezondheidszorg en de maatschappij;  
 • te beschrijven wat wetenschappelijke kennis onderscheidt van andere vormen van kennis;
 • verschillende vormen van wetenschapscommunicatie van elkaar te onderscheiden;
 • een aantal van de basis wet- en regelgeving relevant voor biomedisch onderzoek toe te lichten;
 • statistische basisconcepten uit wetenschappelijk onderzoek te begrijpen en uit te leggen;
 • op basis van de onderzoeksvraag en de opzet van het onderzoek de passende statistische methoden te selecteren en toe te passen;
 • aan de hand van de resultaten van statistische analyses, een antwoord op de onderzoeksvraag te formuleren;
 • gevolgen van keuzes in studieopzet (bv. studiedesign, gepaard of ongepaard, keuze meetniveau) op de resultaten en conclusies uiteen te zetten;
 • gepubliceerd onderzoek op waarde te beoordelen betreffende de gebruikte statistische methoden.

Vaardigheden:  
Na afloop van de cursus kan de student:  
 • reflecteren op de ethische en maatschappelijke aspecten van het biomedisch vakgebied vanuit verschillende perspectieven/disciplines;
 • beschrijven welke biomedisch gerelateerde vragen er spelen in andere disciplines en bij andere belanghebbenden;
 • beargumenteren waarom onzekerheid een essentieel onderdeel is van wetenschap;
 • een bio-ethisch artikel van inhoudelijk commentaar voorzien;
 • populaire en wetenschappelijke publicaties basaal analyseren en beoordelen op methodologische, statistische en communicatieve aspecten;
 • zelfstandig een goed beargumenteerd essay schrijven;
 • optimale beschrijvende methoden (bijv. grafische weergave, weergave m.b.v. kengetallen) te kiezen en toe te passen;
 • in relatie tot de vraagstelling, opzet en waargenomen data, een optimale keuze te maken uit de beschikbare statistische methoden en deze toe te passen;
 • statistische analyses uitvoeren in R (dit wordt geoefend in werkgroepen, maar zal niet getoetst worden tijdens het tentamen);
 • uitvoer van statistische programmatuur te lezen en interpreteren;
 • resultaten van de statistische analyse, de verantwoording van de gemaakte keuzes, en de conclusie m.b.t. de vraagstelling vast te leggen;
 • onderzoeksresultaten te interpreteren en te bediscussiëren.

Attitudes:  
Na afloop van de cursus:  
 • geeft de student blijk van een maatschappelijke en ethische houding;
 • geeft de student blijk van een kritische houding ten opzichte van eigen en andermans werk;
 • onderkent de student de toegevoegde waarde van interdisciplinaire samenwerking en het belang van communicatie met het publiek;
 • kan de student zich verplaatsen in verschillende belanghebbenden/perspectieven die te maken hebben met biomedisch onderzoek en onderkent de waarde van deze perspectieven.
 
Onderwijsvorm(en) en contacttijd:  
In de cursus Oog voor Impact kijk je vanuit andere disciplines en perspectieven naar het biomedisch vakgebied. In de eerste 4 weken zal de focus liggen op het goed doen van statistische analyses in biomedisch onderzoek. In week 5 t/m 10 zullen de perspectieven van onder andere de wetenschapsfilosoof, ethicus, beleidsmaker, jurist en maatschappij besproken worden. Het onderwijs zal bestaan uit voorbereidende e-modules, hoorcolleges en werkgroep bijeenkomsten.
 
Toetsvorm
Het eindcijfer van de cursus zal bestaan uit 3 onderdelen: een toets statistiek (40%), een individuele essayopdracht (40%) en een groepsopdracht (20%). De toetsing voor statistiek moet met minimaal een 5 worden afgesloten. Het gewogen eindcijfer moet minimaal een 5,5 zijn.

Benodigd materiaal:  
 • The Practice of Statistics in the Life Sciences, B. Baldi & D.S. Moore, 4th Edition (2018), W.H. Freeman and Company. (Aanbevolen als naslagwerk voor het statistiekonderwijs)
 • In het onderwijs wordt met name de digitale omgeving ‘Sapling’ gebruikt, waarvoor je toegang ontvangt als je het ‘pack’ of de ‘Access Card’ koopt.
   • Pack (Fysieke boek + ebook en Sapling) – ISBN 9781949374025
   • Access Card (ebook en Sapling) – ISBN 9781319190897 Covid 19
I.v.m. de COVID-19 beperkingen zullen onderdelen van dit blok online gegeven worden. Er kunnen wijzigingen in contacturen, toetsvormen en percentages worden doorgevoerd indien de ontwikkeling van COVID-19 hier aanleiding toe geeft.

 

 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geneeskunde
 • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
  • Biomedische wetenschappen, Bachelor, Voltijd
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English