SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW21820
BMW21820
Oog voor Impact
Cursus informatie
CursuscodeBMW21820
Studiepunten (EC)7,5
Inhoud
Cursusbeschrijving Oog voor Impact

Studiepunten:       7.5                                                                                        
Coördinator:         M.H.W. van Mil, PhD
                             J. Zandstra, MSc  
                             G.C.M. van Baal, PhD (voor het statistiek-deel)                                                                           
Examinator:          M.H.W. van Mil, PhD          
E-mailadres:         OogvoorimpactBMW@umcutrecht.nl en statBMW@umcutrecht.nl (voor het statistiek-deel)                                            
Tel. Nr.:                 088-7564653
Cursus code:        BMW21820
Periode:                4 
Timeslot:               A+D 
Niveau:                 2

 
Inhoud: 
Biomedische ontdekkingen kunnen een (soms onverwacht) grote impact hebben op de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan de ontdekking van CRISPR-Cas of de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en screeningmethodes. Als biomedisch wetenschapper word je niet alleen geacht om onderzoek op een goede (integere) manier uit te voeren, maar draag je ook de verantwoordelijkheid om te zorgen dat biomedische ontwikkelingen de maatschappij zoveel mogelijk ten goede komen en negatieve gevolgen beperkt blijven. Om de impact van biomedisch onderzoek te begrijpen en te voorspellen, is het belangrijk dat je leert hoe je verschillende soorten (wetenschappelijke) data moet interpreteren. De basis daarvan vormt de statistiek. Daarnaast leer je in Oog voor Impact reflecteren op het vakspecifieke perspectief van een biomedisch wetenschapper, maar ook de toegevoegde waarde van andere perspectieven in het beantwoorden van biomedische vraagstukken. Op die manier bereid je je voor op toekomstige samenwerkingen met onderzoekers uit andere academische disciplines, patiënten, beleidsmakers en het algemeen publiek.


De cursus Oog voor Impact bestaat uit twee onderdelen.
Deel 1: Statistiek
De eerste vier weken van de cursus zullen draaien rondom het perspectief van een statisticus. In het onderwijs wordt gefocust op de basisprincipes in de statistiek. De eerste vier weken van de cursus worden afgesloten met een statistiektoets. 

Deel 2: Oog voor Impact
In deel 2 van de cursus komen verschillende andere, academische en maatschappelijke perspectieven aan bod die een rol spelen in biomedische onderzoek. In themasessies worden de volgende perspectieven behandeld:
De Wetenschapsfilosoof; de Bioethicus; de Maatschappij en de Patiënt; de Jurist; de Farmaceut en de Beleidsmaker; de Proefpersoon; de Natuur; en de Methodoloog. Dit deel van de cursus wordt afgesloten met een tentamen en een video-opdracht.


Leerdoelen Oog voor Impact 
Kennis en inzicht: 
Na afloop van de cursus is de student in staat om:  
 • Methodologische basisconcepten, algemene trends en vooronderstellingen uit biomedisch wetenschappelijk onderzoek te begrijpen en te vergelijken met de methodes en trends uit andere disciplines
 • Statistische basisconcepten te begrijpen en deze te vertalen naar begrijpelijke informatie voor een algemeen publiek
 • Vanuit verschillende perspectieven de (potentiele) maatschappelijke impact van biomedische onderzoek te beredeneren
 • De bijdrage te beschrijven die biomedische onderzoekers kunnen leveren om een positieve impact te creëren op de gezondheidszorg en de maatschappij
 
Vaardigheden:  
Na afloop van de cursus kan de student:  
 • Op een gestructureerde manier reflecteren op de ethische en maatschappelijke aspecten van het biomedisch vakgebied
 • Zich verplaatsen in verschillende belanghebbenden/perspectieven die te maken hebben met biomedisch onderzoek
 • Een gefundeerd standpunt innemen waarin een afweging gemaakt is tussen wetenschappelijke kennis, onzekerheid, maatschappelijke en ethische aspecten
 • Argumentatiestructuren gebruiken om een essay te schrijven waarin de maatschappelijke en ethische aspecten van biomedisch onderzoek centraal staan
 • Geschreven stukken van medestudenten voorzien van constructieve peerfeedback

Attitudes:  
Na afloop van de cursus:  
 • Onderkent de student de waarde van verschillende academische en maatschappelijke perspectieven in biomedisch onderzoek
 • Geeft de student blijk van een verbrede blik op zijn/haar rol als toekomstige biomedische wetenschapper in de maatschappij
 
 
Onderwijsvorm(en) en contacttijd:  
Het rooster zal de eerste vier weken bestaan uit hoorcolleges, werkcolleges en zelfstudie in de vorm van e-modules en kennisclips. Deze vier weken worden afgesloten met een tentamen waarin de basisbegrippen statistiek worden getoetst. Deze toets is een openboek toets.

In de daaropvolgende vier weken zal er, verdeeld over zes thema’s, aandacht worden besteed aan verschillende perspectieven. Deze 4 weken wordt afgesloten met een toets waarin het inzicht in deze perspectieven wordt getoetst. Deze toets bestaat voor 50% uit tentamenvragen en 50% uit een essayopdracht.

De laatste twee weken van de cursus werk je in groepen aan een video-opdracht waarin je de maatschappelijke impact van een biomedische casus bespreekt. Deze video heeft als doel om een algemeen publiek (zonder biomedische achtergrondkennis) aan het denken te zetten over een biomedisch onderwerp.

 
Toetsing:
De toetsing van de cursus Oog voor Impact bestaat uit drie onderdelen
 1. deeltoets statistiek (40%)
 2. deeltoets Oog voor Impact (inclusief essay opdracht) (40%)
 3. video-opdracht Oog voor Impact (20%)

Om de cursus af te ronden moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
 • Voor de deeltoets Statistiek moet minimaal een 5,5 worden gehaald.
 • Voor de deeltoets Oog voor Impact moet minimaal een 5 worden gehaald.
 • Het gemiddelde cijfer voor de deeltoets Oog voor Impact en de video-opdracht moet minimaal een 5,5 zijn.

 
Benodigd materiaal:  
 • The Practice of Statistics in the Life Sciences, B. Baldi & D.S. Moore, 4th Edition (2018), W.H. Freeman and Company.
  • In het onderwijs wordt met name de digitale omgeving ‘Sapling’ gebruikt, waarvoor je toegang ontvangt als je het ‘pack’ of de ‘Access Card’ koopt.
   • Pack (Fysieke boek + ebook en Sapling) – ISBN 9781949374025
   • Access Card (ebook en Sapling) – ISBN 978131919089
SluitenHelpPrint
Switch to English