SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW21513
BMW21513
Statistiek & Epidemiologie
Cursus informatie
CursuscodeBMW21513
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geneeskunde; Undergraduate School Biomedische Wetenschappen; Biomedische wetenschappen;
ContactpersoonM. Geerlings
E-mailM.Geerlings@umcutrecht.nl
Docenten
Docent
M. Geerlings
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
M. Geerlings
Overige cursussen docent
Blok
3  (04-02-2019 t/m 12-04-2019)
Aanvangsblok
3
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inhoud
STATISTIEK & EPIDEMIOLOGIE (STEP)
 
Studiepunten:    7,5                                                 Cursuscode: BMW21513
Coördinator:      Dr. M.I. Geerlings                        Periode: 3
Examinator:       Dr. M.I. Geerlings                        Timeslot: A+D
E-mail adres:     m.geerlings@umcutrecht.nl   Niveau: 2
Tel.nr.:                  088 – 755 0670       
                                                                           
 
Inhoud:
In dit blok worden de principes en basisbegrippen van verklarend en descriptief epidemiologisch onderzoek behandeld evenals technieken uit de biostatistiek zoals methoden ter vergelijking van twee of meer groepen en methoden voor het bepalen van associaties tussen variabelen. De nadruk ligt op de toepassing van statistische methoden in (klinisch)-epidemiologisch onderzoek, maar de toepassing in experimenteel biomedisch laboratoriumonderzoek zal ook aan bod komen.
Tijdens zelfstudieopdrachten leert de student een epidemiologische vraagstelling en een bijbehorende onderzoeksopzet te formuleren en zal hij wetenschappelijke artikelen leren interpreteren en beoordelen die tijdens werkgroepbijeenkomsten besproken zullen worden. Daarnaast leert de student tijdens zelfstudieopdrachten statistische analyses toe te passen op een epidemiologische vraagstelling en de resultaten hiervan te interpreteren. Binnen deze cursus wordt de onderzoekscyclus vanaf het formuleren van de vraagstelling tot het interpreteren en bediscussiëren van de resultaten doorlopen. 
 
Vereiste voorkennis:
De cursus Onderzoeksmethoden moet gevolgd zijn.
 
Leerdoelen:
Kennis en inzicht
Na afloop van het blok is de student in staat om:
 • statistische en epidemiologische basisconcepten uit wetenschappelijk onderzoek te begrijpen en uit te leggen;
 • klinische wetenschappelijke artikelen te lezen en te beoordelen op relevantie en validiteit;
 • (verschillen in) opzet, uitvoering en analyse van etiologisch, diagnostisch, prognostisch en therapeutisch epidemiologisch onderzoek te begrijpen en uit te leggen;
 • gevolgen van keuzes in studieopzet (bv. studiedesign, gepaard of ongepaard, keuze meetniveau) op de resultaten en conclusies uiteen te zetten;
 • gepubliceerd onderzoek op waarde te beoordelen betreffende de gebruikte statistische en epidemiologische methoden.
 
Vaardigheden
Na afloop van het blok is de student in staat om:
 • een wetenschappelijke vraagstelling te formuleren inclusief domein, determinant en uitkomst;
 • een epidemiologische onderzoeksopzet te kiezen die passend is bij de vraagstelling;
 • optimale beschrijvende methoden (bijv. grafische weergave, weergave m.b.v. kengetallen) te kiezen en toe te passen;
 • in relatie tot de vraagstelling, opzet en waargenomen data, een optimale keuze te maken uit de beschikbare statistische methoden en deze toe te passen;
 • uitvoer van statistische programmatuur te lezen en interpreteren;
 • statistische analyses toe te passen op een epidemiologische vraagstelling;
 • aan de hand van de resultaten van statistische analyses, een antwoord op de onderzoeksvraag te formuleren;
 • onderzoeksresultaten te interpreteren en te bediscussiëren.
 
Onderwijsvorm(en) en contacttijd:
Het onderwijs bestaat uit hoorcolleges, werkgroepbijeenkomsten, computerondersteunde oefeningen en zelfstudieopdrachten. Totale contacttijd 30% inclusief toetsen.
 
Toetsvormen:
Tijdens de cursus worden twee toetsen (merendeel multiple choice vragen) afgenomen over de behandelde stof. Ongeveer halverwege de cursus is er een tussentoets over de tot dan toe behandelde stof, die voor een derde (1/3) meetelt voor het eindcijfer. In de laatste week is er een eindtoets over de gehele stof van de cursus, die voor twee derde (2/3) meetelt voor het eindcijfer. Het gewogen eindcijfer moet minimaal een 5,5 zijn.
 
Benodigd materiaal (boeken/kosten):
 • Werkboek Statistiek;
 • Werkboek Epidemiologie;
 • Bland, M: An introduction to medical statistics (3rd edition), ISBN 978-0-19-263269-2 (aanbevolen als naslagwerk voor het statistiekonderdeel).
Ingangseisen
Je moet ingeschreven staan voor de volgende opleiding:
- Biomedische wetenschappen, Bachelor, Voltijd
Voorkennis
De cursus Onderzoeksmethoden moet gevolgd zijn.
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Computerpracticum

Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English