SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW21010
BMW21010
Onderzoeksmethoden
Cursus informatie
CursuscodeBMW21010
Studiepunten (ECTS)15
Categorie / Niveau2 (2 (Bachelor Verdiepend))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geneeskunde; Undergraduate School Biomedische Wetenschappen; Biomedische wetenschappen;
Contactpersoondr. J.J. Geerling
E-mailj.j.geerling@umcutrecht.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
dr. J.A.M. Borghans
Overige cursussen docent
Docent
B. van Brenk, MSc
Overige cursussen docent
Docent
dr. ir. B. van Breukelen
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.J.P.A. de Cock
Overige cursussen docent
Docent
dr. G.E. Folkers
Overige cursussen docent
Blok
1  (05-09-2022 t/m 11-11-2022)
Aanvangsblok
1
TimeslotABCD: ABCD
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 30-05-2022 t/m 26-06-2022
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
ToelichtingJe wordt ingeschreven voor deze cursus door de administratie van de opleiding van de cursus.
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inhoud
ONDERZOEKSMETHODEN

Studiepunten: 15                                                                   Cursuscode: BMW21010
Coördinator:     Dr. J.J. Geerling                                              Periode:           1
Examinator:     Dr. J.J. Geerling                                              Timeslot: ABCD
E-mailadres:     J.J.Geerling@umcutrecht.nl                             Niveau:            2
Tel.nr.:             06-252710641                            

Inhoud:
In deze cursus maken studenten kennis met alle facetten van de onderzoekscyclus: formuleren onderzoeksvraag, opstellen hypothese en onderzoeksprotocol, uitvoeren experiment, (statistische) verwerking van de gegevens en verslaglegging in een labjournaal. Voor het uitvoeren van de experimenten worden verschillende technieken vanuit het biomedisch onderzoeksveld toegepast. Naast een aantal algemene hoor- en werkcolleges over de toepassingen van statistische vaardigheden binnen het biomedisch onderzoek, is er met name aandacht voor het kiezen van de juiste techniek om een bepaalde onderzoeksvraag op te lossen. De studenten werken in groepen van circa 15 studenten aan onderzoeksvragen die zich richten op zowel de grotere moleculen, zoals DNA en eiwitten, als kleinere moleculen, zoals ionen.
Bij het schrijven van een Engelstalig onderzoeksvoorstel werken de studenten in kleine groepen aan het formuleren van een onderzoeksvraag, het opstellen van een hypothese en het kiezen van de beste experimentele benadering, onder leiding van een docent-onderzoeker vanuit een Graduate School of Life Sciences (GSLS)-masterprogramma. De onderzoeksvoorstellen worden door andere groepen becommentarieerd. Elke groep bereidt ook een korte Engelstalige presentatie voor die wordt gepresenteerd tijdens het slotsymposium. Door het schrijven van het onderzoeksvoorstel en het bijwonen van het symposium oriënteert de student zich ook op de diverse masterprogramma’s van de GSLS.

Contact
Studenten kunnen in het geval van persoonlijke omstandigheden/vragen rechtstreeks contact opnemen met de cursuscoördinator via bovengenoemd e-mailadres. Studenten worden verzocht om alle algemene vragen over de cursus te sturen naar ozmbmw@umcutrecht.nl.


Vereiste voorkennis:
De student moet kennis hebben van de leerstof uit het eerste jaar.

Leerdoelen:
Kennis en inzicht
Na afronding van het blok heeft de student kennis van en inzicht in:
 • basale beschrijvende en inferentiële statistiek;
 • de belangrijkste moleculair biologische analysetechnieken;
 • de belangrijkste (chromatografische) scheidingstechnieken;
 • de belangrijkste (massa)spectrometrische en elektrochemische analysemethoden.

Vaardigheden
De student is in staat om:
 • de juiste analysemethode(n) te kiezen bij een biomedisch probleem en deze correct toe te passen;
 • relevante analysegegevens te verzamelen, te analyseren, te interpreteren en te rapporteren;
 • een aantal basale moleculair biologische technieken en detectiemethoden toe te passen;
 • een aantal spectrometrische en elektrochemische methoden toe te passen;
 • een aantal (chromatografische) scheidingstechnieken uit te voeren;
 • eiwitten te identificeren aan de hand van massaspectrometrische databases;
 • een wetenschappelijke vraag te verwoorden in een gestructureerd onderzoeksvoorstel en kritiek op dit voorstel te verwerken;
 • literatuur te zoeken, kritisch te lezen en te verwerken in een onderzoeksvoorstel;
 • efficiënt te vergaderen en samen te werken;
 • een onderzoeksvoorstel bondig te presenteren aan niet-ingewijde luisteraars.

Attitudes
De student geeft blijk van:
 • een verantwoordelijke en ethische houding ten aanzien van het gebruik van laboratoriumtechnieken;
 • een kritische houding ten opzichte van eigen en andermans werk.

Onderwijsvorm(en) en contacttijd:
Het onderwijs bestaat uit korte inleidende hoorcolleges, werkcolleges, practica, werkgroepen, presentaties en zelfstudie. De contacttijd is hoog (ca. 80%) mede doordat relatief veel praktisch werk wordt gedaan.

N.B. Op het moment van schrijven (april 2022) gaan we ervan uit dat er geen COVID-gerelateerde maatregelen zullen gelden en dat al het onderwijs zoals geroosterd kan plaatsvinden. Studenten dienen daarom rekening te houden met de bovengenoemde contacttijd. Wanneer dit onverhoopt veranderd, zal dit zo spoedig mogelijk gecommuniceerd worden richting de studenten.

Toetsvormen:
De cursus omvat drie toetsmomenten waarin de verschillende onderzoeksvaardigheden en kennis van het specifieke vakgebied schriftelijk worden getoetst. Daarnaast worden ook de practica, de labjournaals en opdrachten beoordeeld. Voor het onderzoeksvoorstel en de bijbehorende activiteiten wordt eveneens een cijfer gegeven. De weging van de verschillende toetsonderdelen staat beschreven in het blokboek.
NB. Deelname aan het afsluitende symposium is verplicht. Het eindcijfer van de cursus moet tenminste 5,5 zijn. Compensatie is mogelijk volgens de regels die in het blokboek zijn beschreven.

Benodigd materiaal (boeken):
 • Blokboek Onderzoeksmethoden;
 • The Practice of Statistics in the Life Sciences, B. Baldi & D.S. Moore, 4th Edition (2018). ISBN 9781319187606 (fysiek boek) of 9781319188252 (E-book). Aanbevolen als naslagwerk voor het statistiekonderwijs.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geneeskunde
 • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
  • Biomedische wetenschappen, Bachelor, Voltijd
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Computerpracticum

Hoorcollege

Practicum

Projectgroep

Symposium

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English