SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW21010
BMW21010
Onderzoeksmethoden
Cursus informatie
CursuscodeBMW21010
Studiepunten (ECTS)15
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geneeskunde; Undergraduate School Biomedische Wetenschappen; Biomedische wetenschappen;
Contactpersoondr. J.A.L. Meeuwsen
Telefoon06-11108490
E-mailJ.A.L.Meeuwsen-2@umcutrecht.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
dr. J.A.M. Borghans
Overige cursussen docent
Docent
B. van Brenk, MSc
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.J.P.A. de Cock
Overige cursussen docent
Docent
dr. G.E. Folkers
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.W.M. Freriksen
Overige cursussen docent
Blok
1  (31-08-2020 t/m 06-11-2020)
Aanvangsblok
1
TimeslotABCD: ABCD
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 01-06-2020 t/m 28-06-2020
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Inhoud
ONDERZOEKSMETHODEN
 
Studiepunten: 15                                                                   Cursuscode: BMW21010
Coördinator:    Dr. J.A.L. Meeuwsen                                       Periode:          1
Examinator:     Dr. J.A.L.Meeuwsen                                        Timeslot: ABCD
E-mailadres:    J.A.L.Meeuwsen-2@umcutrecht.nl                             Niveau:            2
Tel.nr.:             06-11108490                              
 
Inhoud:
In deze cursus maken studenten kennis met alle facetten van de onderzoekscyclus: formuleren onderzoeksvraag, opstellen hypothese en onderzoeksprotocol, uitvoeren experiment, (statistische) verwerking van de gegevens en verslaglegging in een labjournaal. Voor het uitvoeren van de experimenten worden verschillende technieken vanuit het biomedisch onderzoeksveld toegepast. Naast een aantal algemene hoor- en werkcolleges over de toepassingen van statistische vaardigheden binnen het biomedisch onderzoek, is er met name aandacht voor het kiezen van de juiste techniek om een bepaalde onderzoeksvraag op te lossen. De studenten werken in groepen van circa 15 studenten aan onderzoeksvragen die zich richten op zowel de grotere moleculen, zoals DNA en eiwitten, als kleinere moleculen, zoals ionen.
Bij het schrijven van een Engelstalig onderzoeksvoorstel werken de studenten in kleine groepen aan het formuleren van een onderzoeksvraag, het opstellen van een hypothese en het kiezen van de beste experimentele benadering, onder leiding van een docent-onderzoeker vanuit een Graduate School of Life Sciences (GSLS)-masterprogramma. De onderzoeksvoorstellen worden door andere groepen becommentarieerd. Elke groep bereidt ook een korte Engelstalige presentatie voor die wordt gepresenteerd tijdens het slotsymposium. Door het schrijven van het onderzoeksvoorstel en het bijwonen van het symposium oriënteert de student zich ook op de diverse masterprogramma’s van de GSLS.
 
NB. I.v.m. de situatie rondom het coronavirus zal de hoeveelheid praktisch werk minder zijn dan in de voorgaande jaren. Op het moment van schrijven (juni 2020) is nog onduidelijk hoeveel praktisch werk er precies door kan gaan.
 
Vereiste voorkennis:
De student moet kennis hebben van de leerstof uit het eerste jaar.
 
Leerdoelen:
Kennis en inzicht
Na afronding van het blok heeft de student kennis van en inzicht in:
 • basale beschrijvende en inferentiële statistiek;
 • de belangrijkste moleculair biologische analysetechnieken;
 • de belangrijkste (chromatografische) scheidingstechnieken;
 • de belangrijkste (massa)spectrometrische en elektrochemische analysemethoden;
 • de belangrijkste vormen van ioniserende en niet-ioniserende straling en hun toepassing in biomedisch onderzoek;
 
Vaardigheden
De student is in staat om:
 • de juiste analysemethode(n) te kiezen bij een biomedisch probleem en deze correct toe te passen;
 • relevante analysegegevens te verzamelen, te analyseren, te interpreteren en te rapporteren;
 • een aantal basale moleculair biologische technieken toe te passen;
 • een aantal spectrometrische en elektrochemische methoden toe te passen;
 • een aantal (chromatografische) scheidingstechnieken uit te voeren;
 • eiwitten te identificeren aan de hand van massaspectrometrische databases;
 • een wetenschappelijke vraag te verwoorden in een gestructureerd onderzoeksvoorstel en kritiek op dit voorstel te verwerken;
 • literatuur te zoeken, kritisch te lezen en te verwerken in een onderzoeksvoorstel;
 • efficiënt te vergaderen en samen te werken;
 • een onderzoeksvoorstel bondig te presenteren aan niet-ingewijde luisteraars.
 
Attitudes
De student geeft blijk van:
 • een verantwoordelijke en ethische houding ten aanzien van het gebruik van laboratoriumtechnieken;
 • een kritische houding ten opzichte van eigen en andermans werk.
 
Onderwijsvorm(en) en contacttijd:
Het onderwijs bestaat uit korte inleidende hoorcolleges, werkcolleges, practica, werkgroepen, presentaties en zelfstudie. De contacttijd is hoog (ca. 80%) mede doordat relatief veel praktisch werk wordt gedaan.
 
Toetsvormen:
De cursus omvat drie toetsmomenten waarin de verschillende onderzoeksvaardigheden en kennis van het specifieke vakgebied schriftelijk worden getoetst. Daarnaast worden ook de practica, de labjournaals en opdrachten beoordeeld. Voor het onderzoeksvoorstel en de bijbehorende activiteiten wordt eveneens een cijfer gegeven. De weging van de verschillende toetsonderdelen staat beschreven in het blokboek.
NB. Deelname aan het afsluitende symposium is verplicht. Het eindcijfer van de cursus moet tenminste 5,5 zijn. Compensatie is mogelijk volgens de regels die in het blokboek zijn beschreven.
 
Benodigd materiaal (boeken):
 • Blokboek Onderzoeksmethoden;
 • The Practice of Statistics in the Life Sciences, B. Baldi & D.S. Moore, 4th Edition (2018), W.H. Freeman and Company. (Aanbevolen als naslagwerk voor het statistiekonderwijs). In het onderwijs wordt met name de digitale omgeving ‘Sapling’ (die bij het boek hoort) gebruikt, waarvoor je toegang ontvangt als je het ‘Pack’ of de ‘Access Card’ koopt:
  • Pack (Fysieke boek + ebook en Sapling) – ISBN 9781949374025
  • Access Card (ebook en Sapling) – ISBN 9781319013615
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geneeskunde
 • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
  • Biomedische wetenschappen, Bachelor, Voltijd
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Computerpracticum

Hoorcollege

Practicum

Projectgroep

Symposium

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English