SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW21010
BMW21010
Onderzoeksmethoden
Cursus informatie
CursuscodeBMW21010
Studiepunten (ECTS)15
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geneeskunde; Undergraduate School Biomedische Wetenschappen; Biomedische wetenschappen;
ContactpersoonS. de Jong
E-mailS.deJong-9@umcutrecht.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
dr. ir. E.L.A. Blezer
Overige cursussen docent
Docent
dr. C.W.B. Boonacker, PhD
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.A.M. Borghans
Overige cursussen docent
Docent
W. Dohmen, MSc
Overige cursussen docent
Docent
dr. G.E. Folkers
Overige cursussen docent
Blok
1  (04-09-2017 t/m 10-11-2017)
Aanvangsblok
1
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
B: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
C: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
D: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 05-06-2017 t/m 02-07-2017
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
-
Inhoud
ONDERZOEKSMETHODEN
 
Studiepunten: 15                                                 Cursuscode: BMW21010
Coördinator: Dr. S. de Jong                                 Periode: 1
Examinator: Dr. S. de Jong                                  Timeslot: A+B+C+D
E-mailadres: s.dejong-9@umcutrecht.nl             Niveau: 2
Tel.nr.: 030-2538907/ 088-7563415                 
 
Inhoud:
In deze cursus maken studenten kennis met alle facetten van de onderzoekscyclus: formuleren onderzoeksvraag, opstellen hypothese en onderzoeksprotocol, uitvoeren experiment, (statistische) verwerking van de gegevens en verslaglegging (labjournaal of verslag). Voor het uitvoeren van de experimenten worden verschillende technieken vanuit het biomedisch onderzoeksveld toegepast. Naast een aantal algemene hoor- en werkcolleges over de toepassingen van statistische vaardigheden binnen het biomedisch onderzoek, is er met name aandacht voor het kiezen van de juiste techniek om een bepaalde onderzoeksvraag op te lossen. De studenten werken in groepen van maximaal 15 studenten aan onderzoeksvragen die zich richten op zowel de grotere moleculen, zoals DNA en eiwitten, als kleinere moleculen zoals ionen.
Bij het schrijven van een Engelstalig onderzoeksvoorstel werken de studenten in kleine groepen aan het formuleren van een onderzoeksvraag, het opstellen van een hypothese en het kiezen van de beste experimentele benadering, onder leiding van een docent-onderzoeker vanuit een Graduate School of Life Sciences (GSLS)-Masterprogramma. De onderzoeksvoorstellen worden door andere groepen becommentarieerd. Elke groep bereidt ook een korte Engelstalige presentatie voor; de beste voorstellen worden gepresenteerd tijdens het slotsymposium.
Tot slot, tijdens deze cursus oriënteert de student zich ook op de Master-programma’s van de GSLS. De student maakt kennis met de GSLS-Masterprogramma’s en er wordt aandacht besteed aan loopbaanplanning (inclusief oefening in het schrijven van een CV en een sollicitatiebrief).
 
Vereiste voorkennis:
De student moet kennis hebben van de leerstof uit het eerste jaar.
 
Leerdoelen:
Kennis en inzicht
Na afronding van het blok heeft de student kennis van en inzicht in:
 • basale beschrijvende en inferentiële statistiek;
 • de belangrijkste moleculair-biologische analysetechnieken;
 • de belangrijkste (chromatografische) scheidingstechnieken;
 • de belangrijkste (massa)spectrometrische en elektrochemische analysemethoden;
 • de belangrijkste vormen van ioniserende en niet-ioniserende straling en hun toepassing in biomedisch onderzoek;
 • de verschillende GSLS-masterprogramma’s en de cursussen uit jaar 2 en 3 die daar goed op voorbereiden.
 
Vaardigheden
De student is in staat om:
 • de juiste analysemethode(n) te kiezen bij een biomedisch probleem en deze correct toe te passen;
 • relevante analysegegevens te verzamelen, te analyseren, te interpreteren en te rapporteren;
 • een aantal basale moleculair-biologische technieken toe te passen;
 • een aantal spectrometrische en elektrochemische methoden toe te passen;
 • een aantal (chromatografische) scheidingstechnieken uit te voeren;
 • eiwitten, peptiden en glycerofosfolipiden te identificeren aan de hand van massaspectrometrische databases;
 • een wetenschappelijke vraag te verwoorden in een gestructureerd onderzoeksvoorstel en kritiek op dit voorstel te verwerken;
 • literatuur te zoeken en kritisch te lezen;
 • efficiënt te vergaderen en samen te werken;
 • een onderzoeksvoorstel bondig te presenteren aan niet-ingewijde luisteraars;
 • een CV en een sollicitatiebrief te schrijven.
 
Attitudes
De student geeft blijk van:
 • een verantwoordelijke en ethische houding ten aanzien van het gebruik van laboratoriumtechnieken;
 • een kritische houding ten opzichte van eigen en andermans werk;
 • een visie op zijn eigen (directe) toekomst.
 
 
 
 
 
 
Onderwijsvorm(en) en contacttijd:
Het onderwijs bestaat uit korte inleidende hoorcolleges, werkcolleges, practica, werkgroepen, presentaties en zelfstudie. De contacttijd is hoog (ca. 80%) mede doordat relatief veel praktisch werk wordt gedaan.
 
Toetsvormen:
De cursus omvat drie schriftelijke toetsen waarin de verschillende onderzoeksvaardigheden en kennis van het specifieke vakgebied worden getoetst. Daarnaast worden ook de practica, de labjournaals cq. practicumverslagen en opdrachten beoordeeld. Voor het onderzoeksvoorstel en de bijbehorende activiteiten wordt eveneens een cijfer gegeven. NB. Deelname aan het afsluitende symposium is verplicht. Het eindcijfer van de cursus moet tenminste 5,5 zijn. Compensatie is mogelijk volgens de regels die in het blokboek zijn beschreven.
 
Benodigd materiaal (boeken/kosten):
 • Blokboek Onderzoeksmethoden;
 • Bland, M: An introduction to medical statistics (4th edition), ISBN 978-0-19-263269-2 (aanbevolen als naslagwerk voor het statistiekonderdeel).
Ingangseisen
Je moet ingeschreven staan voor de volgende opleiding:
- Biomedische wetenschappen, Bachelor, Voltijd
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Computerpracticum

Hoorcollege

Practicum

Projectgroep

Symposium

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English