SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW20905
BMW20905
Klinische Oncologie
Cursus informatie
CursuscodeBMW20905
Studiepunten (EC)7,5
Cursusdoelen

Inhoud

KLINISCHE ONCOLOGIE

Studiepunten: 7,5                                                                        Cursuscode: BMW20905
Coördinatoren: Prof. Dr. P.W.B. Derksen & Dr. T. Koorman                    Periode: 3
Examinatoren: Prof. Dr. P.W.B. Derksen & Dr. T. Koorman                     Timeslot: B+C
E-mail adres: p.w.b.derksen@umcutrecht.nl                                       Niveau: 2 + 3
Tel.nr.: 088 – 756 8068                                                                 

Inhoud:
In het blok wordt aandacht geschonken aan een veelvoud klinische en experimentele aspecten van de oncologie. Het gehele traject van het ontstaan, de groeiwijze van tumoren (tumorpathologie, erfelijkheid, epidemiologie), de eerste kenmerken van de aanwezigheid van een tumor (vroegdiagnostiek), de identificatie (tumormarkers, pathologie, imaging) tot en met de diverse behandelmogelijkheden (chirurgie, radiotherapie, chemotherapie en immunotherapie) wordt doorlopen. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de sociale en psychische impact van kanker voor de patiënt. Dit alles wordt aangevuld met een bezoek aan de afdeling radiologie/radiotherapie en nucleaire geneeskunde. Het klinische deel van de cursus omvat een contactmoment met (ex-)kankerpatient, een paneldiscussie met enkele klinisch specialisten en het omgaan met gefixeerd tumormateriaal. Er zal speciale aandacht worden geschonken aan omgevingsfactoren zoals voedselpatronen, blootstelling aan zonlicht en hun relatie met het ontstaan van kanker. De cursus gaat tevens in op de experimentele en preklinisische oncologie binnen het UMC Utrecht en het Nederlands Kankerinstituut te Amsterdam (excursie).
De cursus is breed en pluriform qua opzet met als doel de biomedische student goed voor te bereiden op het vertalen van experimentele oncologische bevindingen uit het laboratorium naar de kliniek. Het zwaartepunt ligt bij het kritisch kijken naar de conceptuele aanpak van oncologische interventie op maat, gebaseerd op (genetische) diagnostiek en biochemische ontwikkelingen. Hier zal aandacht aan worden geschonken d.m.v plenaire discussie sessies en het schrijven van werkstukken.

Een belangrijk deel van de cursus vormen de werkcolleges en de practica, die verplicht zijn. Studenten schrijven twee wetenschappelijke werkstukken over oncologie-gerelateerde onderwerpen. Deze onderwerpen worden tijdens de werkcolleges plenair bediscussieerd. Tijdens het practicum zullen studenten biomarker-onderzoek verrichten op tumormateriaal om verschillende kankersoorten te identificeren. De uitkomsten van dit onderzoek zullen worden gepresenteerd in groepsverband m.b.v. een wetenschappelijke poster, waarbij ook een voorstel tot behandeling en uit te voeren verder onderzoek/follow-up moeten worden meegenomen.

Gezien de pluriformiteit van oncologische onderwerpen is het onvermijdelijk dat er enige overlap is tussen de verschillende colleges.

Vereiste voorkennis:
Basale kennis van histologie, celbiologie/biochemie, genetica, immunologie en (basale) pathologie.

Leerdoelen:
Kennis en inzicht
Na afronding van deze cursus is de student in staat:
 • de samenhang tussen afwijkende genen en het optreden van kanker aan te geven;
 • verschillende vormen van kanker en hun bijbehorende behandelopties te benoemen en uit te leggen aan derden;
 • een selectie te maken uit diverse biomarkers ter bevestiging van de diagnose en het vervolgen van de therapieresultaten.
 • Kritisch een afweging te maken tussen de zin en onzin van de huidige oncologische diagnostiek en zorg.

Vaardigheden
De student is in staat:
 • om met behulp van biomarkers verschillende tumorsoorten te typeren;
 • een juiste interpretatie te geven van de resulaten van immuunhistochemisch onderzoek van tumorweefsel;
 • de resultaten van een onderzoek te combineren met theoretische kennis in een geschreven wetenschappelijk essay en daarbij een diagnose te stellen en een daaraan gekoppelde behandelwijze te selecteren;
 • data helder te presenteren middels een wetenschappelijke poster;
 • een wetenschappelijk werkstuk/manuscript op BSc niveau in het Engels te schrijven.

Attitude
De student is in staat:
 • een logische argumentatie te houden voor het wel of niet behandelen van een patiënt met kanker;
 • besef te hebben van hoe een kankerpatiënt zijn ziekte ervaart en hoe deze patiënt tegemoet te treden;
 • een afweging (medisch-ethisch/maatschappelijk) te maken tussen zin en onzin van zowel reguliere als alternatieve behandelingen van kankerpatiënten.

Onderwijsvorm(en) en contacttijd:
Omdat er aan alle m.n. klinische aspecten die een rol spelen rondom een patiënt met kanker aandacht wordt besteed, zijn er relatief veel hoorcolleges (veel verschillende specialismen). Er is daarom geen duidelijke “lijn” in het blok. Hoorcolleges gegeven door externe gast docenten zijn verplicht. Daarnaast zijn er, om een indruk te geven van de praktijk van alle dag, excursies/site-visits in de cursus opgenomen. Tenslotte zijn er bij wijze van 'praktijkoefening' ook drie (laboratorium) practica. Een aantal zelfstudieopdrachten zal in de vorm van discussiebijeenkomsten nader worden besproken. Binnen de time-slots zal rond de 45% van de tijd als contacturen worden gebruikt. Er bestaat de mogelijkheid voor 1op1 begeleiding (Feed-back) bij het schrijven van de twee werkstukken/manuscripten.

Toetsvormen:
De toetsing is deels individueel in de vorm van zelfstudieopdrachten die aan het begin van de cursus worden uitgereikt. Tijdens de cursus dient op een aantal daartoe vastgestelde momenten een opdracht te worden uitgewerkt en ingeleverd (A). Het tweede deel is groepsgewijs (groepen van 2 à 3 personen), waarbij per groep een casus moet worden 'opgelost' mede aan de hand van tijdens de practica uit te voeren werkzaamheden. De resultaten dienen in de vorm van een poster te worden gepresenteerd in het engels voor de hele groep (B). Het eindcijfer wordt als volgt berekend: 0,7A + 0,3B. Om de cursus te behalen zijn alle deelcijfers ≥ 4,0 en is het eindcijfer ≥ 5,5.

Verplicht zijn: deelname aan de praktica, werkcolleges (seminars) en gastcolleges (externe docenten).
Verder dient de student bij 90% van de overige hoorcolleges aanwezig te zijn.
Indien er niet voldaan wordt aan de aanwezigheidscriteria zoals hierboven vermeld, wordt er geen eindcijfer gegeven.

Benodigd materiaal (boeken/kosten):
 • Benodigde boeken en ander informatiemateriaal worden tijdens de cursus beschikbaar gesteld.
SluitenHelpPrint
Switch to English