SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW20905
BMW20905
Klinische Oncologie
Cursus informatie
CursuscodeBMW20905
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geneeskunde; Undergraduate School Biomedische Wetenschappen; Biomedische wetenschappen;
Contactpersoondr. P.W.P. Derksen
E-mailp.w.b.derksen@umcutrecht.nl
Docenten
Docent
dr. N. Bovenschen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. P.W.P. Derksen
Overige cursussen docent
Docent
dr. P.W.P. Derksen
Overige cursussen docent
Docent
E.T.M. Post
Overige cursussen docent
Docent
I.L. Rooijen
Overige cursussen docent
Blok
3  (05-02-2018 t/m 13-04-2018)
Aanvangsblok
3
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
C: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
-
Inhoud
Studiepunten: 7,5                                                                   Cursuscode: BMW20905
Coördinator: Dr. P.W.B. Derksen                                        Periode: 3
Examinator: Dr. P.W.B. Derksen                                         Timeslot: B+C
E-mail adres: p.w.b.derksen@umcutrecht.nl                  Niveau: 2
Tel.nr.: 088 – 756 8068                                                        
 
Inhoud:
In het blok wordt aandacht geschonken aan alle klinische en experimentele aspecten van de oncologie. Het gehele traject van het ontstaan, de groeiwijze van tumoren (tumorpathologie, erfelijkheid, epidemiologie), de eerste kenmerken van de aanwezigheid van een tumor (vroegdiagnostiek), de identificatie (tumormarkers, pathologie, Rö-diagnostiek/imaging) tot en met de diverse behandelmogelijkheden (chirurgie, radiotherapie, chemotherapie en immunotherapie) wordt doorlopen. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de sociale en psychische impact van kanker voor de patiënt. Dit alles wordt gelardeerd met enkele site-visits bij radiologie, radiotherapie en nucleaire geneeskunde. Het klinische deel van de cursus omvat een paneldiscussie met enkele klinisch specialisten en het omgaan met gefixeerd tumormateriaal. Er zal speciale aandacht worden geschonken aan omgevingsfactoren zoals voedselpatroon en blootstelling aan zonlicht en hun relatie met het ontstaan van kanker. De cursus gaat tevens in op de experimentele en translationele oncologie binnen het UMC Utrecht en het Nederlands Kankerinstituut te Amsterdam (excursie).
Een belangrijk deel van de cursus vormen de mini-symposia en practica, die verplicht zijn. Studenten schrijven twee wetenschappelijke essays over oncologie-gerelateerde onderwerpen. Deze essays worden in kleine groepen bediscussieerd en tijdens vier mini-symposia aan elkaar gepresenteerd. Ook zullen studenten biomarker-onderzoek verrichten op tumormateriaal om verschillende kankersoorten te identificeren. De gegevens van dit onderzoek zal worden gepresenteerd via een wetenschappelijke poster, waarbij ook een voorstel tot behandeling, uit te voeren verder onderzoek en follow-up moeten worden meegenomen.
 
Vereiste voorkennis:
Basale kennis van histologie, celbiologie/biochemie, genetica, immunologie en (basale) pathologie.
 
Leerdoelen:
Kennis en inzicht
Na afronding van deze cursus is de student in staat:
·          de samenhang tussen afwijkende genen en het optreden van kanker aan te geven;
·          verschillende vormen van kanker en hun bijbehorende behandelopties te benoemen en uit te leggen aan derden;
·          een selectie te maken uit diverse biomarkers ter bevestiging van de diagnose en het vervolgen van de therapieresultaten.
 
Vaardigheden
De student is in staat:
·          om met behulp van biomarkers verschillende tumorsoorten te typeren;
·          een juiste interpretatie te geven van de resulaten van immuunhistochemisch onderzoek van tumorweefsel;
·          de resultaten van een onderzoek te combineren met theoretische kennis in een geschreven wetenschappelijk essay en daarbij een diagnose te stellen en een daaraan gekoppelde behandelwijze te selecteren;
·          data helder te presenteren middels een wetenschappelijke poster;
·          een wetenschappelijk essay in het Engels te schrijven.
 
Attitude
De student is in staat:
·          een logische argumentatie te houden voor het wel of niet behandelen van een patiënt met kanker;
·          besef te hebben van hoe een kankerpatiënt zijn ziekte ervaart en hoe deze patiënt tegemoet te treden;
·          een afweging (medisch-ethisch/maatschappelijk) te maken tussen zin en onzin van zowel reguliere als alternatieve behandelingen van kankerpatiënten.
 
Onderwijsvorm(en) en contacttijd:
Omdat er aan alle m.n. klinische aspecten die een rol spelen rondom een patiënt met kanker aandacht wordt besteed, zijn er relatief veel hoorcolleges (veel verschillende specialismen). Daarnaast zijn er, om een indruk te geven van de praktijk van alle dag, excursies/site-visits in de cursus opgenomen. Tenslotte zijn er bij wijze van 'praktijkoefening' ook drie (laboratorium) practica. Een aantal zelfstudieopdrachten zullen in de vorm van discussiebijeenkomsten nader worden besproken. Binnen de time-slots zal rond de 45% van de tijd als contacturen worden gebruikt. Wanneer zich buitenlandse studenten aanmelden, zal dit blok in het Engels worden gedoceerd.
 
Toetsvormen:
De toetsing is deels individueel in de vorm van zelfstudieopdrachten die aan het begin van de cursus worden uitgereikt. Tijdens de cursus dient op een aantal daartoe vastgestelde momenten steeds een opdracht te worden uitgewerkt en ingeleverd (A). Het tweede deel is groepsgewijs (groepen van 2 à 3 personen), waarbij per groep een casus moet worden 'opgelost' mede aan de hand van tijdens de practica uit te voeren werkzaamheden. De resultaten dienen schriftelijk te worden samengevat in een essay en tevens in de vorm van een poster te worden gepresenteerd voor de hele groep (B). Ten slotte wordt de cursus afgesloten met een tentamen (MC- en open vragen over de in de hoorcolleges behandelde stof) (C). Het eindcijfer wordt als volgt berekend: 0,4A + 0,3B + 0,3C. Hierbij moet voor het tentamen minimaal een 4,0 worden gescoord om de andere cijfers te laten meetellen.
 
Benodigd materiaal (boeken/kosten):
·          Benodigde boeken en ander informatiemateriaal worden tijdens de cursus beschikbaar gesteld.

Ingangseisen
Je moet ingeschreven staan voor de volgende opleiding:
- Biomedische wetenschappen, Bachelor, Voltijd
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Hoorcollege

Practicum

Bijdrage aan groepswerk
gezamenlijke casus oplossen en omzetten in posterpresentatie; huiswerk is in principe individueel.

Werkcollege

Toetsen
Huiswerkopgave en posterpresentatie
Weging100
Minimum cijfer-

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Bestuderen en analyseren van informatie
Synthetiseren en structureren van informatie
Gestructureerd beoordelen van activiteiten en prestaties (van anderen en van zichzelf)
Intellectuele vaardigheden
Presenteren - een referaat/pleidooi voorbereiden, uitvoeren en evalueren
Discussieren, debatteren
Gebruiken van informatie- en communicatietechnologie ('computer literacy')
Communicatieve vaardigheden
Samenwerken met anderen, werken in teamverband
Planmatig werken
Academisch denken, werken en handelen: vak- en beroepsspecifiek
Academisch denken, werken en handelen: overig
Wetenschapsfilosofische context
Wetenschappelijke context
Maatschappelijke / culturele context
Ethisch perspectief
Kennis hanteren in een bredere context
nvt
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium
Analyseren en beoordelen van onderzoeksrapportages
Voorbereiden / opzetten van onderzoek
Rapporteren over onderzoek - schriftelijk
Rapporteren over onderzoek - mondeling
Onderzoeksvaardigheden integraal

SluitenHelpPrint
Switch to English