SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW20705
BMW20705
Ontwikkelingsbiologie
Cursus informatie
CursuscodeBMW20705
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Geneeskunde; Undergraduate School Biomedische Wetenschappen; Biomedische wetenschappen;
Contactpersoondr. S.I. The
E-mails.i.the@uu.nl
Docenten
Docent
dr. W.J.A.G. Dictus
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. S.I. The
Overige cursussen docent
Docent
dr. A.A.M. Thomas
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
4  (26-04-2021 t/m 02-07-2021)
Aanvangsblok
4
TimeslotAD: AD
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 25-01-2021 t/m 21-02-2021
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen

Inhoud
ONTWIKKELINGSBIOLOGIE
 
Studiepunten:    7,5                                             Cursuscode: BMW20705
Coördinator:      Dr. S.I. The                                Periode:        4
Examinator:       Dr. S.I. The                                Timeslot:       A+D
E-mail adres:     s.i.the@uu.nl                             Niveau:          2
Tel.nr.:               030 – 253 3078                        
 
 
Inhoud
Tijdens de cursus worden aan de hand van een aantal veelgebruikte modelsystemen, zowel van vertebraten als invertebraten, de volgende aspecten behandeld: klievingen, gastrulatie, neurulatie, organogenese, het ontstaan van de lichaamsassen, positionele informatie, Hox-genen, mesodermvorming, celdifferentiatie, celmigratie, recombinant/knock out/transgene dieren, de moleculair-genetische regulatie van gecoördineerde ontwikkeling en evolutie van de ontwikkeling van vertebraten. Naast de normale ontwikkeling besteed je tijdens de cursus aandacht aan stoornissen die bij de ontwikkeling kunnen optreden.
In een 6-tal practica bekijk je levende embryo’s van kippen en zebravissen en preparaten van embryo’s van zebravis, kip en de hamster. Het ontstaan van het embryonale kraakbeenskelet van de kip maak je zichtbaar in een zelf uit te voeren kleurings­procedure. Verder schrijf je in een groepje van vier studenten een essay over een onderwerp dat gebaseerd is op één van de 24 onderwerpen uit de ‘Milestones in Developmental Biology’ (publicatie Nature, juli 2004).
 
Vereiste voorkennis
Het blok sluit aan op Biomedische Wetenschappen-cursussen als “Cellen”, “Organisme”, “Weefsels”, “Moleculaire Biologie van de Cel” (“Membraanbiologie” of ”Signaaltransductie”) en Biologie-cursussen als “Moleculaire biologie”, “Biologie van Dieren” en “de Cel”. Daarbij zijn aan de orde geweest: transcriptie, translatie, cel-cel-interactie, signaaltransductie, celcyclus, embryogenese, bouwplan. Bij de practica wordt voortgebouwd op de theoretische en praktische ervaring van de cursussen ‘Weefsels’ (Biomedische wetenschappen) of ‘Biologie van Dieren’ (Biologie).Bij niet voldoen aan de ingangseisen kan door de blokcoördinator extra stof worden opgegeven, die voorafgaand aan het blok bestudeerd dient te worden.
 
Leerdoelen
Kennis en inzicht
Na afloop van het blok kan de student:
 • de basale historische aspecten van de embryologie noemen en omschrijven;
 • de bevruchting en embryonale ontwikkeling van de gangbare modelsystemen in de ontwikkelingsbiologie (muis, zebravis, Xenopus, Drosophila en C. elegans) toelichten;
 • het belang van symmetrische en asymmetrische celdeling en de rol ervan tijdens embryonale ontwikkeling beschrijven en toelichten;
 • de wijze beschrijven waarop de moleculair genetische informatie, die in het DNA is opgeslagen, wordt gedecodeerd en vertaald in differentiatie van weefsels en vorming van organen;  
 • uitleggen hoe geslachtsdeterminatie plaatsvindt;
 • de relatie tussen ontwikkelingsbiologie en evolutie toelichten;
 • verklaren hoe verstoringen in de bovengenoemde processen kunnen leiden tot ziekten met een ontregeling van celgroei of celdifferentiatie en tot erfelijk bepaalde ontwikkelingsstoornissen.
 
Vaardigheden
De student is in staat:
 • minimaal drie recente artikelen op een van de gebieden van de ontwikkelingsbiologie helder samen te vatten en te voorzien van commentaar in de vorm van een essay;
 • via peer feedback een essay van een andere groep van feedback te voorzien;
 • structuren te benoemen van eenvoudige coupes van zebravis-, kip- en hamsterembryo’s;
 • werken met zebravisembryos;
 • kippenembryo’s vrij te prepareren, kraakbeen te kleuren en gekleurde structuren te benoemen.
 
Attitude
De student kan:
 • op een ethisch verantwoorde wijze werken met dierlijk en embryonaal materiaal.
 
Onderwijsvormen en contacttijd
De onderwijsvormen bestaan uit: hoorcolleges (ongeveer 28 uur), nabesprekingen (7), practica (22) en COO’s (7). Het blok heeft 40% contacttijd. Wanneer zich buitenlandse studenten aanmelden, zal de cursus in het Engels worden gedoceerd.
 
Toetsvormen
De cursus heeft drie toetsen, verspreid over de cursus. Het eindoordeel over het gehele blok wordt bepaald door de toetsen (80%) en een essay (20%). Het minimale cijfer van elke toets en essay moet een 5 zijn en het gemiddelde van de toetsen minimaal 5,5 om te slagen. Indien het eindcijfer gelijk aan 4 of tussen 4 en 5 is, moeten alle drie de toetsen opnieuw gedaan worden. Deelname aan practica en computerpractica als mede aan het eerste hoorcollege is verplicht, ook voor recidivisten.
 
Benodigd materiaal (boeken en geschatte kosten)
 • 6e editie van Principles of Development van Wolpert et al”.
 • Blokboek (ongeveer €20);
 • Snijset en labjas.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geneeskunde
 • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
  • Biomedische wetenschappen, Bachelor, Voltijd
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Computerpracticum

Hoorcollege

Algemeen
Hoorcollege, werkcollege, praktika, COO, mini-stages, presentatie, verslaglegging.
Aanwezigheidsplicht voor alle werkvormen, behalve hoorcolleges.

Voorbereiding bijeenkomsten
Hoorcolleges: vooraf doorlezen van de stof; werkcolleges, COO: voorbereiden taken; praktika: doorlezen blokboek. In het algemeen: 1/2- 1 uur voorbereiding per uur bijeenkomst.

Bijdrage aan groepswerk
Verslagen worden per groepje van 2-4 studenten gemaakt. Presentaties van verrichte praktika worden per 2-4 studenten gedaan. Een labjournaal wordt persoonlijk bijgehouden en beoordeeld.

meet the expert

Practicum

Toetsen
Toetsen en essay
Weging100
Minimum cijfer-

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Bestuderen en analyseren van informatie
Synthetiseren en structureren van informatie
Intellectuele vaardigheden
Presenteren - een referaat/pleidooi voorbereiden, uitvoeren en evalueren
Beheersen van het Nederlands en een moderne vreemde taal, in woord en geschrift
Gebruiken van informatie- en communicatietechnologie ('computer literacy')
Communicatieve vaardigheden
Samenwerken met anderen, werken in teamverband
Academisch denken, werken en handelen: vak- en beroepsspecifiek
Wetenschappelijke context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium
Analyseren en beoordelen van onderzoeksrapportages
Voorbereiden / opzetten van onderzoek
Materiaal / data verzamelen / produceren
Materiaal / data analyseren en verwerken
Rapporteren over onderzoek - mondeling
Onderzoeksvaardigheden integraal
Beheersen van methoden en technieken
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium - vakspecifiek

SluitenHelpPrint
Switch to English