SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW11505
BMW11505
Gedragsbiologie
Cursus informatie
CursuscodeBMW11505
Studiepunten (EC)7,5
Inhoud
Gedragsbiologie

Studiepunten:      7,5                                             Cursuscode:    BMW11505
Coördinator:        T.S. Roth MSc                           Periode:           3
Examinator:         T.S. Roth MSc                           Timeslot:          AD
E-mailadres:         t.s.roth@uu.nl                            Niveau:            1
Tel.nr.:                  030 – 253 5435                        

Inhoud:
Ethologie/gedragsbiologie is een nuttig hulpvak voor verschillende disciplines zoals neuro-ethologie, psychiatrie, onderzoek aan endocriene regulatie van gedrag. Het is ook nuttig voor onderzoek t.a.v. werking van psychofarmaca op gedrag en voor diegenen die gaan werken met proefdieren. De globale inhoud van de cursus betreft:
 • de kennis over regulatie van gedrag;
 • ontwikkeling van gedrag;
 • leerprocessen met beloningssystemen en de bijbehorende neurale mechanismen;
 • communicatie en ritualisatie tussen dieren;
 • sociale systemen en dominantiehiërarchieën;
 • stress en welzijn van dieren;
 • humane ethologie.

Vereiste voorkennis:
Biologie op VWO niveau.

Eindtermen:
Kennis en inzicht
Na afronding van dit blok is de student in staat om:
 • de regulatie van gedrag (motivatie, homeostase, biologische klok, emotie) uit te leggen;
 • de verschillende gedragssystemen te benoemen, de hiërarchische opbouw ervan aan te geven en toe te passen en middels presentaties aan medestudenten uit te leggen;
 • de begrippen stress, stressoren, stressfysiologie, coping gedrag, welzijn en agressie te begrijpen en middels presentaties aan medestudenten uit te leggen;
 • conflictgedragingen te herkennen, deze in verband te brengen met ritualisatie en de relatie met de evolutie van communicatie aan te geven;
 • de verschillende leerprocessen te herkennen en toe te passen bij zowel dier als mens;
 • de verklaringen voor socialiteit met voordelen en nadelen te benoemen en de verschillende dominantiehiërarchieën met de consequenties ervan aan te geven.

Vaardigheden
Na afronding van dit blok is de student in staat om:
 • een empirische cyclus uit te werken (o.a. probleemstelling, hypothese, predictie);
 • de verschillende ethologische methoden te benoemen en een ethogram te maken, en deze toe te passen in eigen observationeel onderzoek;
 • de eigen verkregen data te verwerken en eenvoudige statistiek erop toe te passen;
 • een wetenschappelijk verslag te schrijven;
 • een logisch betoog te houden (mondeling en schriftelijk) en een zinvolle discussie te voeren;
 • een specifieke opdracht middels wetenschappelijke artikelen uit te diepen en dit uit te werken, met nog eigen opgezochte literatuur, in de vorm van een poster.

Attitudes
Na afronding van dit blok is de student in staat om:
 • de ethische aspecten van dieronderzoek te benoemen en hier een duidelijke mening over te formuleren.

Onderwijsvorm(en) en contacttijd:
De cursus bestaat uit een theoretisch deel met hoorcolleges, video, werkcolleges en opdrachten, en een praktisch deel met een observationeel gedragspracticum (in het BPRC in Rijswijk) en een PGO. De werkcolleges en het practicum met de afsluitende praatjes zijn verplicht. De PGO wordt zelfstandig door groepjes uitgevoerd en de afsluitende posterbeoordelingen en poster pitch zijn eveneens verplicht.
Tijdens de werkcolleges en het practicum wordt in groepjes gewerkt waarin de student een actieve bijdrage moet leveren bij het uitwerken van de opdrachten, als ook bij het schrijven van een verslag en het voorbereiden/houden van een praatje. Bij de PGO wordt ook een actieve deelname van iedere student verwacht, resulterend in een poster die gepresenteerd moet worden en waarover door medestudenten vragen gesteld moeten worden.

Toetsvormen:
De leerstof zal middels een tentamen getoetst worden, deze zal voor 50% bijdragen aan het eindcijfer. De presentaties en opdrachten van het theoretische deel zullen becijferd worden en zullen meegerekend worden in het tentamencijfer. De beoordeling van het verslag en mondelinge presentatie van het practicum en de poster van de PGO zullen de andere 50% van het eindcijfer uitmaken. Beide onderdelen moeten minimaal 5,5 zijn voor het berekenen van een eindcijfer.

Benodigd materiaal:
 • Aanschaf van reader;
 • Kopiëren van literatuur, nodig voor de PGO.
SluitenHelpPrint
Switch to English