SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW11505
BMW11505
Gedragsbiologie
Cursus informatie
CursuscodeBMW11505
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (1 (Bachelor Inleiding))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geneeskunde; Undergraduate School Biomedische Wetenschappen; Biomedische wetenschappen;
Contactpersoondr. M.J.H.M. Duchateau
Telefoon+31 30 2535435
E-mailm.j.h.m.duchateau@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. M.J.H.M. Duchateau
Overige cursussen docent
Blok
3  (07-02-2022 t/m 15-04-2022)
Aanvangsblok
3
TimeslotAD: AD
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 01-11-2021 t/m 28-11-2021
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inhoud
Gedragsbiologie

Studiepunten:     7,5                                             Cursuscode:     BMW11505
Coördinator:                                                         Periode:           3
Examinator:       Dr. M.J.H.M. Duchateau           Timeslot:          A+D
E-mailadres:      m.j.h.m.Duchateau@uu.nl       Niveau:             1
Tel.nr.:                                                                

Inhoud:
Ethologie/gedragsbiologie is een nuttig hulpvak voor verschillende disciplines zoals neuro-ethologie, psychiatrie, onderzoek aan endocriene regulatie van gedrag. Het is ook nuttig voor onderzoek t.a.v. werking van psychofarmaca op gedrag en voor diegenen die gaan werken met proefdieren. De globale inhoud van de cursus betreft:
 • de kennis over regulatie van gedrag;
 • ontwikkeling van gedrag;
 • leerprocessen met beloningssystemen en de bijbehorende neurale mechanismen;
 • communicatie en ritualisatie tussen dieren;
 • sociale systemen en dominantiehiërarchieën;
 • stress en welzijn van dieren;
 • humane ethologie.

Vereiste voorkennis:
Biologie op VWO niveau.

Eindtermen:
Kennis en inzicht
Na afronding van dit blok is de student in staat om:
 • de regulatie van gedrag (motivatie, homeostase, biologische klok, emotie) uit te leggen;
 • de verschillende gedragssystemen te benoemen, de hiërarchische opbouw ervan aan te geven en toe te passen en middels presentaties aan medestudenten uit te leggen;
 • de begrippen stress, stressoren, stressfysiologie, coping gedrag, welzijn en agressie te begrijpen en middels presentaties aan medestudenten uit te leggen;
 • conflictgedragingen te herkennen, deze in verband te brengen met ritualisatie en de relatie met de evolutie van communicatie aan te geven;
 • de verschillende leerprocessen te herkennen en toe te passen bij zowel dier als mens;
 • de verklaringen voor socialiteit met voordelen en nadelen te benoemen en de verschillende dominantiehiërarchieën met de consequenties ervan aan te geven.

Vaardigheden
Na afronding van dit blok is de student in staat om:
 • een empirische cyclus uit te werken (o.a. probleemstelling, hypothese, predictie);
 • de verschillende ethologische methoden te benoemen en een ethogram te maken, en deze toe te passen in eigen observationeel onderzoek;
 • de eigen verkregen data te verwerken en eenvoudige statistiek erop toe te passen;
 • een wetenschappelijk verslag te schrijven;
 • een logisch betoog te houden (mondeling en schriftelijk) en een zinvolle discussie te voeren;
 • een specifieke opdracht middels wetenschappelijke artikelen uit te diepen en dit uit te werken, met nog eigen opgezochte literatuur, in de vorm van een poster.

Attitudes
Na afronding van dit blok is de student in staat om:
 • de ethische aspecten van dieronderzoek te benoemen en hier een duidelijke mening over te formuleren.

Onderwijsvorm(en) en contacttijd:
De cursus bestaat uit een theoretisch deel met hoorcolleges, video, werkcolleges en opdrachten, en een praktisch deel met een observationeel gedragspracticum en een PGO. De werkcolleges en het practicum met de afsluitende praatjes zijn verplicht. De PGO wordt zelfstandig door groepjes uitgevoerd en de afsluitende posterbeoordelingen en poster pitch zijn eveneens verplicht.
Tijdens de werkcolleges en het practicum wordt in groepjes gewerkt waarin de student een actieve bijdrage moet leveren bij het uitwerken van de opdrachten, als ook bij het schrijven van een verslag en het voorbereiden/houden van een praatje. Bij de PGO wordt ook een actieve deelname van iedere student verwacht, resulterend in een poster die gepresenteerd moet worden en waarover door medestudenten vragen gesteld moeten worden.

Toetsvormen:
De leerstof zal middels een tentamen getoetst worden, deze zal voor 50% bijdragen aan het eindcijfer. De presentaties en opdrachten van het theoretische deel zullen becijferd worden en zullen meegerekend worden in het tentamencijfer. De beoordeling van het verslag en mondelinge presentatie van het practicum en de poster van de PGO zullen de andere 50% van het eindcijfer uitmaken. Beide onderdelen moeten minimaal 5,5 zijn voor het berekenen van een eindcijfer.

Benodigd materiaal:
 • Aanschaf van reader (€ 10);
 • Kopiëren van literatuur, nodig voor de PGO.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geneeskunde
 • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
  • Biomedische wetenschappen, Bachelor, Voltijd
Voorkennis
Biologie op VWO niveau
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Tijdens de hoorcolleges, werkcolleges en video, die samen als een blok gegeven worden, is aanwezigheid verplicht

Voorbereiding bijeenkomsten
Voor sommige bijeenkomsten moeten de studenten een stuk uit de reader lezen.

Practicum

Algemeen
De practica met de afsluitende praatjes zijn verplicht

Bijdrage aan groepswerk
Tijdens de practica worden in groepen en groepjes gewerkt waarin de student een actieve bijdrage moeten leveren bij het experimentele werk, alsook bij het schrijven van een verslag en het voorbereiden/houden van een praatje

Presentatie

Projectgroep

Algemeen
Probleem gestuurd onderwijs (PGO). Het PGO wordt zelfstandig door groepjes uitgevoerd

Bijdrage aan groepswerk
Bij het PGO wordt ook een actieve deelname van iedere student verwacht, resulterend in een verslag en een presentatie

Video/Filmvertoning

Algemeen
Tijdens de hoorcolleges, werkcolleges en video, die samen als een blok gegeven worden, is aanwezigheid verplicht

Werkcollege

Algemeen
Tijdens de hoorcolleges, werkcolleges en video, die samen als een blok gegeven worden, is aanwezigheid verplicht. De opdracht(en) van het werkcollege moeten ingeleverd worden

Voorbereiding bijeenkomsten
Voor sommige bijeenkomsten moeten de studenten een stuk uit de reader lezen

Toetsen
Actieve deelname
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
De actieve deelname aan hoorcolleges, werkcolleges, video wordt beoordeeld aan de hand van de ingeleverde werkcolleges. De verslagen en mondelinge presentaties zullen een belangrijke toets vormen, waaruit duidelijk wordt of studenten de stof begrepen hebben, een logisch betoog kunnen houden en een zinvolle discussie kunnen voeren. De schriftelijke verslagen worden tweemaal geteld, de mondelinge presentaties en experimenteel werk eenmaal in de eindbeoordeling.

Deadlines
De verslagen moeten aan het eind van de week waarin de opdracht/ practicum uitgevoerd wordt ingeleverd worden. De mondelinge presentaties moeten op de afgesproken tijd gehouden worden.

Aspecten van academische vorming
Presenteren - een referaat/pleidooi voorbereiden, uitvoeren en evalueren
Discussieren, debatteren
Communicatieve vaardigheden

SluitenHelpPrint
Switch to English