SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW11405
BMW11405
Evolutiebiologie voor studenten biomedische wetenschappen
Cursus informatie
CursuscodeBMW11405
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geneeskunde; Undergraduate School Biomedische Wetenschappen; Biomedische wetenschappen;
Contactpersoondr. F.A.C. Wiegant
Telefoon+31 30 2533972
E-mailf.a.c.wiegant@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. F.A.C. Wiegant
Overige cursussen docent
Blok
3  (04-02-2019 t/m 12-04-2019)
Aanvangsblok
3
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inhoud
EVOLUTIEBIOLOGIE
 
Studiepunten:    7,5                                             Cursuscode: BMW11405
Coördinator:      Dr. F.A.C. Wiegant                     Periode: 3
Examinator:       Dr. F.A.C. Wiegant                     Timeslot: A+D
E-mail adres:     f.a.c.wiegant@uu.nl                   Niveau: 1
Tel.nr.:               030 - 253 3972                        
 
Inhoud:
Darwin’s theorie van evolutie door natuurlijke selectie heeft niet alleen grote invloed gehad op hoe wij de wereld zien, maar is ook het centrale concept dat alle disciplines binnen de Biologie heeft verenigd. In dit blok wordt ingegaan op de drie randvoorwaarden die evolutie mogelijk maken: Variatie, Erfelijkheid en Selectie (zoals natuurlijke-, artificiële-, seksuele- en/of kin-selectie). In dit verband is de populatiegenetica van belang, dat het ontstaan, voorkomen en de verandering van genetische variatie in populaties als gevolg van o.a. natuurlijke selectie en ‘genetic drift’ bestudeert. Verder wordt ingegaan op de historie van de evolutietheorie en de evolutie van de mens (inclusief het evolutionair perspectief op menselijke gezondheid en veroudering). Ook komen de processen aan bod die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van nieuwe soorten (speciatie) en hoe biologische aanpassingen aan het milieu tot stand komen (adaptatie). Met soortvorming, adaptatie en extinctie wordt inzicht verkregen in de processen die ten grondslag liggen aan het ontstaan, handhaving en verminderen van biologische diversiteit. Tot slot wordt ingegaan op de toekomst van de (menselijke) evolutie.
 
Vereiste voorkennis:
Biologie op VWO niveau.
 
Leerdoelen:
Kennis en inzicht
Aan het eind van het blok is de student in staat:
 • de historische ontwikkeling van de evolutiebiologie uit te leggen;
 • micro-evolutionaire processen en begrippen (natuurlijke selectie, ‘genetische drift’, adaptatie, fitness) te benoemen;
 • verschillende concepten en theorieën met betrekking tot soorten en soortvorming te beschrijven;
 • macro-evolutionaire patronen in de geschiedenis van het leven te omschrijven;
 • uit te leggen wat het verband is tussen evolutie en menselijke gezondheid;
 • de belangrijkste misconcepten binnen de evolutiebiologie te herkennen;
 • te verklaren hoe veroudering en andere ‘Life History Characters’ te begrijpen zijn vanuit evolutionair perspectief.
 • De evolutie van de mens te beschrijven evenals enkele ontwikkelingen rond onze evolutionaire toekomst.
 
Vaardigheden
Aan het eind van het blok is de student in staat om:
 • verschillende methoden van fylogenie-reconstructie toe te passen en de resultaten te interpreteren;
 • populatiebiologische theorieën, begrippen en technieken in de juiste context te gebruiken;
 • met een medestudent leerstof samen te vatten en te presenteren aan de groep;
 • een evolutiebiologische manier van denken toe te passen in een biomedische context;
 • individueel een miniscriptie te schrijven over een evolutie-gerelateerd onderwerp naar keuze waarin de wetenschappelijke literatuur, zoals beschreven in artikelen en overzichtsverhalen, wordt samengevat;
 • miniscripties van collegastudenten te beoordelen en van sturend commentaar te voorzien (peer-feedback);
 • een beargumenteerde mening te geven over (onderdelen van) een populair wetenschappelijk boek (“The Selfish Gene”) van Richard Dawkins;
 • een mening te formuleren over de rol van evolutie binnen de biologie.
 
Onderwijsvorm(en) en contacttijd:
De studiestof wordt behandeld aan de hand van het boek “Evolution” en studenten zullen een deel van deze stof zelfstandig verwerken. Om de studenten te helpen met het verwerken van de leerstof zijn er hoorcolleges en werkcolleges ingebouwd, waarin studenten met elkaar systematisch de stof behandelen. Via de website van het boek worden aanvullende opdrachten en oefeningen aangeboden. De contacttijd bedraagt maximaal 50% van het blok.
 
Toetsvormen:
De studenten worden individueel en in duo’s getoetst. Onderdelen van de eindbeoordeling zijn duo-presentaties (van artikelen), een reflectief essay over een populair wetenschappelijk boek (‘The Selfish Gene’), de individuele miniscriptie en twee individuele theorietoetsen. Om de cursus te behalen zijn alle deelcijfers ≥ 4,0 en is het eindcijfer ≥ 5,5.
 
 
Benodigd materiaal (boeken/kosten):
 • Werkboek Evolutiebiologie (± €7,50);
 • “The Selfish Gene”, 40th anniversary edition van Richard Dawkins, Oxford University Press (€ 10,50 of gratis pdf).
 • ”Evolution”, 4th edition van Douglas J. Futuyma en Mark Kirkpatrick (2017), Sinauer / Oxford University Press. 
 
 
Ingangseisen
Je moet ingeschreven staan voor de volgende opleiding:
- Biomedische wetenschappen, Bachelor, Voltijd
Voorkennis
VWO Biologie
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Computerpracticum

Excursie

Hoorcollege

Algemeen
De leerstof wordt behandeld in 16 hoorcolleges.

Voorbereiding bijeenkomsten
Tenzij anders vermeld door de docent is alle collegestof leerstof voor het tentamen.

Practicum

Algemeen
In een viertal practica wordt de leerstof geïllustreerd.

Voorbereiding bijeenkomsten
De practica grijpen terug op in voorgaande colleges behandelde leerstof. Het volgen van de practica is verplicht.
Tijdens de practica heb je nodig: het werkboek en schrijfgerei. Verder is het handig om een rekenmachine mee te nemen. In het werkboek is ruimte voor de beantwoording van de vragen.

Bijdrage aan groepswerk
Van de studenten wordt verwacht dat ze in groepen van twee de practica uitvoeren. M.u.v. het practicum "alcoholadaptatie bij Drosophila" dat met zsijn vijfen wordt uitgevoerd.

Werkcollege

Toetsen
Toets
Weging100
Minimum cijfer-

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Bestuderen en analyseren van informatie
Synthetiseren en structureren van informatie
Intellectuele vaardigheden
Beheersen van het Nederlands en een moderne vreemde taal, in woord en geschrift
Planmatig werken
Organisatorische vaardigheden
Academisch denken, werken en handelen: vak- en beroepsspecifiek
Academisch denken, werken en handelen: overig
Wetenschapsfilosofische context
Wetenschappelijke context
Maatschappelijke / culturele context
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium
Voorbereiden / opzetten van onderzoek
Materiaal / data verzamelen / produceren
Materiaal / data analyseren en verwerken
Rapporteren over onderzoek - schriftelijk
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium - vakspecifiek

SluitenHelpPrint
Switch to English