SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW11005
BMW11005
Veroudering
Cursus informatie
CursuscodeBMW11005
Studiepunten (EC)7,5
Inhoud
VEROUDERING

Studiepunten:  7,5                                            Cursuscode: BMW11005
Coördinator:     L. de Wit                                  Periode: 3
Examinator:      L. de Wit                                  Timeslot: A+D
E-mailadres:     l.dewit1@uu.nl                        Niveau: 1
Tel.nr.:               030 – 253 2035                                                                  

Inhoud:
In een aantal colleges worden definities, theorieën en concepten rond de biologische achtergrond van ‘veroudering’ behandeld en toegelicht, waarbij verschillende mechanismen aan bod komen die verondersteld worden ten grondslag te liggen aan het ouder worden. Extra nadruk zal komen te liggen op de rol van oxidatieve stress. De bedoeling is dat het thema ‘veroudering’ met name vanuit de celbiologie, maar ook vanuit de (neuro)fysiologie en immunologie wordt belicht.
Voor wat betreft stress komt de cellulaire stress response aan bod. Er wordt behandeld welke endogene mechanismen in de cel worden aangesproken om de nadelige gevolgen van stress- en verouderings-gerelateerde processen te voorkomen. Aan de hand van de cellulaire stress respons wordt ingegaan op het belang van herstel- en opruim-processen in de cel. Processen die niet alleen bij acute en chronische vormen van (oxidatieve) stress een rol spelen maar ook bij veroudering. Verder komen fenomenen als adaptatie en responsiviteit aan bod en wordt het verminderde reactievermogen behandeld, dat zich gaandeweg het verouderingsproces manifesteert. Het (on)vermogen om met schade en stress om te gaan lijkt het tempo van veroudering te bepalen. Niet alleen wordt de rol van (oxidatieve) stress als voorloper van ziekte en veroudering behandeld, maar ook de gunstige aspecten van (milde) stress. Zo wordt onder meer nagegaan hoe hard de bewijzen zijn dat milde stress een levensverlengend effect kan hebben. Ten slotte zal worden behandeld wat de wetenschappelijke achtergrond is van verschillende anti-verouderingsstrategieën en wat de rol van voeding hierin kan zijn.

Vereiste voorkennis:
Kennis van celbiologische concepten, organismale biologie en moleculaire biologie is gewenst.

Leerdoelen:
Kennis en inzicht
Aan het eind van het blok is de student in staat:
 • de basisconcepten met betrekking tot de biologische achtergrond van veroudering te beschrijven;
 • het fenomeen ‘veroudering’ op verschillende systeemniveaus (van molecuul tot organisme) toe te lichten;
 • te verklaren hoe de balans tussen (oxidatieve) stress en schade op moleculair en cellulair niveau enerzijds en activiteit van onderhoud- en herstelprocessen anderzijds uiteindelijk leidt tot veroudering en het ontstaan van ouderdomsaandoeningen op het niveau van organismen;
 • om overlevingscurven te duiden, de rol van extrinsieke en intrinsieke mortaliteit daarin te onderkennen en de essentiële karakteristieken en levensfasen in de Gompertz-plot toe te lichten;
 • de rol van verschillende genen en signaaltransductieroutes die de veroudering beïnvloeden te beschrijven;
 • de rol van natuurlijke selectie in de evolutionaire theorie van veroudering uit te leggen;
 • de fysiologische veranderingen die tijdens en na acute of chronische stress optreden te beschrijven en verklaren;
 • het werkingsmechanisme van anti-verouderingsstrategieën toe te lichten en de ideeën te beschrijven die ten grondslag liggen aan het onderzoek dat gericht is op het terugdraaien van het verouderingsproces.

Vaardigheden
Aan het eind van het blok is de student in staat:
 • de essentie van een nieuwsitem samen te vatten en op een overzichtelijke wijze te presenteren en te vergelijken met de originele bron;
 • om samen met een medestudent een scriptie te schrijven over een verouderings-gerelateerd onderwerp naar keuze waarin de wetenschappelijke literatuur wordt samengevat;
 • de hoofdlijnen van literatuuronderzoek op een gestructureerde manier aan medestudenten te presenteren.

Onderwijsvorm(en) en contacttijd:
Interactieve hoorcolleges/werkcolleges, artikelen lezen, het schrijven en presenteren van een “News Item” en een scriptie (groepen van 2 studenten). De totale contacttijd voor dit blok bedraagt ongeveer 35%.

Toets vormen:
Het eindcijfer wordt gevormd door de cijfers van het tentamen (bestaande uit twee deeltoetsen) (65%), de scriptie (25%), en het nieuwsitem (10%). Voor elk van de onderdelen moet minimaal een 5,0 gehaald worden.

Benodigd materiaal (boeken/kosten):
 • Blokboek wordt beschikbaar gesteld via Blackboard;
 • Artikelen zijn beschikbaar via Universiteit Bibliotheek.
SluitenHelpPrint
Switch to English