SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW11005
BMW11005
Veroudering
Cursus informatie
CursuscodeBMW11005
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (1 (Bachelor Inleiding))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geneeskunde; Undergraduate School Biomedische Wetenschappen; Biomedische wetenschappen;
Contactpersoondr. J.A. Post
Telefoon+31 30 2533894
E-mailJ.A.Post@uu.nl
Docenten
Docent
H.A. de Graaf
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J.A. Post
Overige cursussen docent
Blok
3  (07-02-2022 t/m 15-04-2022)
Aanvangsblok
3
TimeslotAD: AD
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 01-11-2021 t/m 28-11-2021
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inhoud
VEROUDERING

Studiepunten:     7,5                                             Cursuscode: BMW11005
Coördinator:       Dr. J.A. Post                               Periode: 3
Examinator:       Dr. J.A. Post                               Timeslot: A+D
E-mailadres:       j.a.post@uu.nl                            Niveau: 1
Tel.nr.:               030 – 2533894                                                             

Inhoud:
In een aantal colleges worden definities, theorieën en concepten rond de biologische achtergrond van ‘veroudering’ behandeld en toegelicht, waarbij verschillende mechanismen aan bod komen die verondersteld worden ten grondslag te liggen aan het ouder worden. Extra nadruk zal komen te liggen op de rol van cellulaire veroudering en oxidatieve stress. De bedoeling is dat het thema ‘veroudering’ met name vanuit de celbiologie, maar ook vanuit de humane fysiologie, wordt belicht.
Daarnaast komt de cellulaire stressrespons aan bod. De endogene mechanismen in de cel die worden aangesproken om de nadelige gevolgen van stress- en verouderingsgerelateerde processen te voorkomen zullen worden behandeld. Aan de hand van de cellulaire stressrespons wordt ingegaan op het belang van herstel- en opruimprocessen in de cel, die een rol spelen bij acute en chronische vormen van (oxidatieve) stress maar ook bij veroudering. De stressrespons op organismaal niveau wordt eveneens uitgewerkt in relatie tot het verouderingsproces.
Verder komen fenomenen als adaptatie en responsiviteit aan bod en wordt het verminderde reactievermogen behandeld, dat zich gaandeweg het verouderingsproces manifesteert. Het (on)vermogen om met schade en stress om te gaan lijkt het tempo van veroudering te bepalen. Niet alleen wordt de rol van (oxidatieve) stress als voorloper van ziekte en veroudering behandeld, maar ook de gunstige aspecten van (milde) stress. Ten slotte zal worden behandeld wat de wetenschappelijke achtergrond is van verschillende anti-verouderingsstrategieën, wat de rol van voeding en calorierestrictie hierin kan zijn en wat stamceltherapie en gentherapie hieraan kunnen bijdragen.

Vereiste voorkennis:
Kennis van celbiologische concepten, organismale biologie en moleculaire biologie is gewenst.

Leerdoelen:
Kennis en inzicht
Aan het eind van het blok is de student in staat:
 • de basisconcepten met betrekking tot de biologische achtergrond van veroudering te beschrijven;
 • het fenomeen ‘veroudering’ op verschillende systeemniveaus (van molecuul tot organisme) toe te lichten;
 • te verklaren hoe de balans tussen (oxidatieve) stress en schade op moleculair en cellulair niveau enerzijds en activiteit van onderhoud- en herstelprocessen anderzijds uiteindelijk leidt tot veroudering en het ontstaan van ouderdomsaandoeningen op het niveau van organismen;
 • om overlevingscurven te duiden, de rol van extrinsieke en intrinsieke mortaliteit daarin te onderkennen en de essentiële karakteristieken en levensfasen in de Gompertz-plot toe te lichten;
 • de rol van verschillende genen en signaaltransductieroutes die de veroudering beïnvloeden te beschrijven;
 • de rol van natuurlijke selectie in de evolutionaire theorie van veroudering uit te leggen;
 • de fysiologische veranderingen die tijdens en na acute of chronische stress optreden te beschrijven en verklaren;
 • het werkingsmechanisme van anti-verouderingsstrategieën toe te lichten en de ideeën te beschrijven die ten grondslag liggen aan het onderzoek dat gericht is op het terugdraaien van het verouderingsproces.

Vaardigheden
Aan het eind van het blok is de student in staat:
 • de essentie van een nieuwsitem samen te vatten en op een overzichtelijke wijze te presenteren en te vergelijken met de originele bron;
 • om samen met een medestudent een scriptie te schrijven over een verouderings-gerelateerd onderwerp naar keuze waarin de wetenschappelijke literatuur wordt samengevat;
 • de hoofdlijnen van literatuuronderzoek op een gestructureerde manier aan medestudenten te presenteren.

Onderwijsvorm(en) en contacttijd:
Interactieve hoorcolleges/werkcolleges, artikelen lezen, het schrijven en presenteren van een “News Item” en een scriptie (groepen van 2 studenten). De totale contacttijd voor dit blok bedraagt ongeveer 35%.

Toetsvormen:
Het eindcijfer wordt gevormd door de cijfers van het tentamen (bestaande uit twee deeltoetsen) (65%), de scriptie (25%), en het nieuwsitem (10%). Voor elk van de onderdelen moet minimaal een 5,0 gehaald worden.

Benodigd materiaal (boeken/kosten):
 • Blokboek wordt beschikbaar gesteld via Blackboard;
 • Artikelen zijn beschikbaar via Universiteit Bibliotheek.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geneeskunde
 • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
  • Biomedische wetenschappen, Bachelor, Voltijd
Voorkennis
Enige kennis van celbiologische concepten, organismale biologie en moleculaire biologie is gewenst.
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Tentamen, Essay, Poster en Participatie
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
De kwaliteit van het essay en de poster, de wijze waarop deze gepresenteerd worden aan de rest van de groep. De opgedane kennis, uit hoorcolleges, werkcolleges en uitgereikte artikelen, wordt via een tentamen getoetst. Het eindcijfer wordt gevormd door de cijfers van het tentamen, het essay, de poster en de participatie van de student volgens de formule: (Tentamen (x3) + Essay (x4) + Poster (x2) + Participatie (x1)) / 10.

Deadlines
Poster aan eind van week 2, Essay en Tentamen in week 4

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Bestuderen en analyseren van informatie
Synthetiseren en structureren van informatie
Intellectuele vaardigheden
Schrijven (algemeen) - diverse typen teksten plannen, schrijven, herschrijven en afwerken
Presenteren - een referaat/pleidooi voorbereiden, uitvoeren en evalueren
Communicatieve vaardigheden
Samenwerken met anderen, werken in teamverband
Maatschappelijke / culturele context
Kennis hanteren in een bredere context

SluitenHelpPrint
Switch to English