SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW10905
BMW10905
Ethiek in Biomedische Wetenschappen
Cursus informatie
CursuscodeBMW10905
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (1 (Bachelor Inleiding))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geneeskunde; Undergraduate School Biomedische Wetenschappen; Biomedische wetenschappen;
Contactpersoondr. H.C. Sauer
E-mailh.c.sauer@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. H.C. Sauer
Overige cursussen docent
Docent
dr. C.S. Wareham
Overige cursussen docent
Blok
3  (07-02-2022 t/m 15-04-2022)
Aanvangsblok
3
TimeslotAD: AD
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 01-11-2021 t/m 28-11-2021
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inhoud
ETHIEK
 
Studiepunten:    7,5                                             Cursuscode: BMW10905
Coördinator:      Drs. Carla Kessler                     Periode: 3
Examinator:       Drs. Carla Kessler                     Timeslot: A+D
E-mailadres:      c.j.kessler@uu.nl                       Niveau: 1
Tel.nr.:               030 – 253 1993                        
 
Inhoud:
Het biomedisch onderzoek kent belangrijke ethische componenten en roept ook steeds vaker ethische vragen en discussies in de samenleving op. Voorbeelden zijn de discussie rondom het (genetisch) modificeren van dieren en mensen, transgenese en de vraag wie eigenaar zou moeten zijn van menselijk lichaamsmateriaal voor onderzoeksdoeleinden. Ook zaken als integriteit van onderzoekers en fraude in de wetenschappelijke praktijk hebben alles met ethiek te maken.
Ethische kwesties rondom biomedisch onderzoek krijgen steeds meer aandacht in de media en daarbij valt op dat de onderzoekers rechtstreeks worden aangesproken om verantwoording af te leggen over hun handelen. Het is van belang dat wetenschappers zich bewust zijn van de ethische aspecten van hun werk. Bovendien is het belangrijk dat zij in staat zijn om die ethische aspecten te betrekken bij hun beslissingen en daardoor hun keuzes kunnen verantwoorden met houdbare argumenten.
De keuzecursus ‘Ethiek’ wordt gedoceerd door medewerkers van het Ethiek Instituut. De eerste weken zullen een algemene inleiding in de ethiek inhouden. Naast termen, concepten en de belangrijkste uitgangspunten, zal er ook zeer sterk gefocust worden op vaardigheden, zoals het herkennen van ethische problemen, het opstellen van argumentatieschema’s en het leren beoordelen van ethische argumenten. Daarnaast wordt aandacht besteed aan academische vaardigheden, zoals het leren houden van een presentatie en het schrijven van een essay.
In de weken na de inleiding zullen diverse thema’s uit de (biomedische) ethiek de revue passeren, bijvoorbeeld neuroethiek, psychofarmacologie en dierethiek. Ook wordt aandacht besteed aan de belangrijkste ethische theorieën, waaronder het utilisme, deugdethiek en kantiaanse ethiek.
 
Vereiste voorkennis:
Specifieke voorkennis is niet vereist.
 
Leerdoelen:
Kennis en inzicht
Na afloop van dit blok is de student in staat:
 • zelfstandig morele problemen te herkennen en te benoemen;
 • ethische vraagstukken die zich in de praktijk van het biomedisch onderzoek voordoen te benoemen en de belangrijkste morele argumenten die daarbij een rol spelen weer te geven;
 • een beeld te schetsen van de positie van biomedische onderzoekers in het maatschappelijke krachtenveld en hun rol in het publieke debat over wetenschappelijke ontwikkelingen;
 • de plaats van wetenschappelijk onderzoek in de samenleving te beschrijven.
 
Vaardigheden
Na afloop van dit blok is de student in staat:
 • een wetenschappelijk artikel te analyseren;
 • een essay te schrijven over een ethisch onderwerp;
 • zelfstandig een presentatie te verzorgen.
 
Attitudes
Na afloop van dit blok is de student in staat:
 • een beargumenteerde mening te geven over ethische problemen uit de praktijk van het biomedisch onderzoek;
 • een onderbouwde visie te formuleren over de specifieke morele verantwoordelijkheid van biomedisch onderzoekers.
 
Onderwijsvorm(en) en contacttijd:
Dit blok bestaat uit interactieve hoorcolleges, werkgroepen en zelfstudie. De totale contacttijd bedraagt 44 uur.
 
Toetsvormen:
Presentatie, opdrachten, essay, tentamen. Om de cursus te behalen zijn alle deelcijfers ≥ 4,0 en is het eindcijfer ≥ 5,5.
 
 
Benodigd materiaal (boeken/kosten):
 • “Ethiek in praktijk”, L.L.E. Bolt, M.F. Verweij, J.J.M. van Delden, 7de druk (2010), ISBN 978-90-2323-835-5
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geneeskunde
 • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
  • Biomedische wetenschappen, Bachelor, Voltijd
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Werkgroep

Algemeen
Groepsgrootte maximaal 24 personen

Voorbereiding bijeenkomsten
lezen van de aangeboden teksten, maken stappenplannen, betoog voorbereiden en houden, maken van de opgaven en oefeningen

Bijdrage aan groepswerk
samen betoog voorbereiden, met anderen in discussie gaan, beoordelen van het werk van anderen

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Bestuderen en analyseren van informatie
Synthetiseren en structureren van informatie
Gestructureerd beoordelen van activiteiten en prestaties (van anderen en van zichzelf)
Intellectuele vaardigheden
Schrijven (algemeen) - diverse typen teksten plannen, schrijven, herschrijven en afwerken
Presenteren - een referaat/pleidooi voorbereiden, uitvoeren en evalueren
Discussieren, debatteren
Gespreksvaardigheden - bv onderhandelen, interviewen, gesprekken met clienten/patienten/personeel
Gebruiken van informatie- en communicatietechnologie ('computer literacy')
Communicatieve vaardigheden
Samenwerken met anderen, werken in teamverband
Academisch denken, werken en handelen: vak- en beroepsspecifiek
Academisch denken, werken en handelen: overig
Maatschappelijke / culturele context
Ethisch perspectief

SluitenHelpPrint
Switch to English