SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW10805
BMW10805
Project 2: Ziekten
Cursus informatie
CursuscodeBMW10805
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geneeskunde; Undergraduate School Biomedische Wetenschappen; Biomedische wetenschappen;
Contactpersoondr. G. Dilaver, MSc
Telefoon0887553978
E-mailG.Dilaver@umcutrecht.nl
Docenten
VorigeVolgende 4
Contactpersoon van de cursus
dr. G. Dilaver, MSc
Overige cursussen docent
Docent
dr. G. Dilaver, MSc
Overige cursussen docent
Docent
dr. G. Doekes
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.E.G. ten Hoor-Suijkerbuijk
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.W.M. Höppener
Overige cursussen docent
Blok
4  (23-04-2019 t/m 28-06-2019)
Aanvangsblok
4
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-01-2019 t/m 24-02-2019
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inhoud
Studiepunten: 7,5                                                Cursuscode: BMW10805
Coördinator: Dr. G. Dilaver                                  Periode: 4
Examinator: Dr. G. Dilaver                                   Timeslot: A+D
E-mail adres: g.dilaver@umcutrecht.nl               Niveau: 1
Tel.nr.: 088 – 756 7574                                     
 
Inhoud:
In Project 2 “Ziekten” staat, naast samenwerken, de wetenschappelijke verdieping centraal. Studenten gaan in groepsverband (12–14 studenten) een aandoening bestuderen. Zij verdiepen zich in de oorzaken en de pathogenese van de aandoening en in de (resultaten van) behandelmethoden. Kritisch (leren) raadplegen, verwoorden en samenvatten van data uit de wetenschappelijke literatuur staan daarbij centraal. Studenten krijgen een training in RefWorks, een programma waarmee je op de juiste wijze literatuurverwijzingen kunt toepassen.
Meer dan in Project 1 zal een beroep worden gedaan op de verantwoordelijkheid van de student voor de kwaliteit van het groepswerk en voor de eindproducten. Daartoe moeten alle groepen, alvorens inhoudelijk aan het werk te gaan, een projectplan maken waarin (eind)doelen, een werkschema en een werkverdeling zijn opgenomen. Dit projectplan komt wekelijks ter sprake tijdens de groepsvergaderingen. Daarnaast zal gestructureerd aandacht worden besteed aan plagiaat en aan (de meerwaarde van) het bekritiseren van teksten en presentaties (peer review).
In Project 2 is er ook aandacht voor de vertaling van onderzoeksresultaten naar praktische toepassingen en maatschappelijke gevolgen. Tevens zal gevraagd worden om de wetenschappelijke informatie over te brengen naar een breed publiek. In dit project ligt de nadruk op zoek, lees- en schrijfvaardigheden en op het omgaan met kritiek op eigen en andermans werk (peer feedback). Afhankelijk van de groepssamenstelling en de wetenschappelijke/ didactische achtergrond van de docent, zullen er verschillen in aanpak van het project zijn.
 
Vereiste voorkennis:
Specifieke voorkennis is niet vereist.
 
Leerdoelen:
Vaardigheden
Na afronding van dit project is de student in staat:
·          een projectplan met afspraken over samenwerking, vergaderdata, verslaglegging, deadlines en onderlinge communicatie op te stellen;
·          systematisch literatuuronderzoek te doen over een aandoening met behulp van wetenschappelijke databases;
·          informatie van het internet te beoordelen op betrouwbaarheid;
·          een primair wetenschappelijk artikel te analyseren;
·          de resultaten van literatuuronderzoek samen te vatten in een wetenschappelijk verslag;
·          literatuur op een correcte wijze te verwerken in het verslag;
·          feedback te geven op het werk en functioneren van collega-studenten;
·          gegeven feedback op eigen werk en functioneren te verwerken tot resp. een verbeterd product en functioneren;
·          ethische aspecten van de (behandeling van) de bestudeerde aandoening te onderkennen en logisch te beargumenteren.
 
Attitudes
Tijdens en na afloop van het project kan de student:
·          verantwoordelijkheid nemen voor de werkzaamheden die onderling zijn afgesproken;
·          de implicaties van plagiaat overzien en het plegen van plagiaat vermijden.
 
Onderwijsvorm(en) en contacttijd:
In Project 2 wordt ieder studententeam begeleid door een inhoudsdeskundige docent. Deze heeft de taak de voortgang van het studieproces van de groep binnen het project te coachen en te bewaken.
Het aantal contacturen van de groep met de docent kan van groep tot groep verschillen maar zal meestal niet meer dan enkele uren per week bedragen, in principe opgesplitst in twee bijeenkomsten. Per week worden standaard twee bijeenkomsten van twee uren ingeroosterd. Daarnaast worden enkele trainingen georganiseerd m.b.t. samenwerken, peer review en zoeken in literatuur en databases.
 
Toetsvormen:
Er is geen eindtoets. De uiteindelijke toets wordt gevormd door de kwaliteit van de bijdrage van de student aan de eindwerkstukken en de presentatie. Daarnaast zal iedere student binnen de groep beoordeeld worden op inzet en samenwerkingsvaardigheden. De docent heeft hierbij een beslissende stem in het eindoordeel. Studenten die een voordracht gehouden hebben op het symposium, krijgen hiervoor eveneens een beoordeling.
De beoordelingen betreffen de eerste ontwikkelingen van academische vaardigheden en zullen worden verwerkt op daarvoor bedoelde formulieren, die vervolgens deel uit gaan maken van de studieloopbaanontwikkeling.
 
Benodigd materiaal (boeken/kosten):
·         Blokboek.
Ingangseisen
Je moet ingeschreven staan voor de volgende opleiding:
- Biomedische wetenschappen, Bachelor, Voltijd
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Hoorcollege

Projectgroep

Algemeen
Het doel van het projectonderwijs is om in teamverband met behulp van literatuur en zelfstudie en aan de hand van gesprekken met deskundigen, te leren een vraagstelling uit te diepen, er informatie over te verzamelen, deze informatie te wegen en te rangschikken en er verslag over uit te brengen.
In het tweede project richt de aandacht zich op een ziektebeeld en worden aan de hand daarvan alle biomedische aspecten, zowel op wetenschappelijk, therapeutisch als maatschappelijk gebied, uitgewerkt

Voorbereiding bijeenkomsten
Tijdens het project gaan studenten in teamverband aan de slag om een vraagstelling uit te diepen, informatie te verzamelen, een plan van aanpak en onderzoeksmethode te selecteren, de vraagstelling uit te werken en deze te presenteren. Dit gebeurt mede aan de hand van literatuur- en internetstudie, gesprekken met deskundigen,beroepsoriëntatie. Het project wordt in samenhang met de basisblokken geprogrammeerd.

Bijdrage aan groepswerk
In het projectonderwijs zullen groepjes van 10 studenten in samenwerking met een docent een dag in de week, op woensdag, werken aan een gekozen ziektebeeld. De groepssamenstelling is anders dan in project 1. De tutor zal zich het gehele jaar met het wel en wee van zijn tutorgroep bezighouden, maar het onderwijs in project twee wordt onafhankelijk hiervan door een andere docent gegeven. Naar aanleiding van een casus van een patiënt zal een bepaald ziektebeeld worden bestudeerd.

Symposium

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
Tijdens het project zal de student worden beoordeeld op zijn inzet, samenwerkingsvaardigheden, op specifieke producten zoals werkstukken en op presentaties. De activiteiten tijdens het project zullen bijdragen aan de opbouw van de portfolio van de student. Om tot een evenwichtige portfolio opbouw te komen zal de keuze van de student voor een bepaald aspect van de vraagstelling, (fundamentele research, therapie gerichte research, presentatie, etc.), moeten verschillen van zijn keuze in project 1.

SluitenHelpPrint
Switch to English