SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW10705
BMW10705
Weefsels
Cursus informatie
CursuscodeBMW10705
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geneeskunde; Undergraduate School Biomedische Wetenschappen; Biomedische wetenschappen;
Contactpersoondrs. M.J.W. van Hoeij
Telefoon088-7557577
E-mailm.j.w.vanhoeij@umcutrecht.nl
Docenten
Docent
drs. M.J.W. van Hoeij
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
drs. M.J.W. van Hoeij
Overige cursussen docent
Blok
4  (23-04-2019 t/m 28-06-2019)
Aanvangsblok
4
TimeslotBC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-01-2019 t/m 24-02-2019
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inhoud
Studiepunten: 7,5                                                Cursuscode: BMW10705
Coördinator: Drs. M.J.W. van Hoeij                      Periode: 4
Examinator: Drs. M.J.W. van Hoeij                       Timeslot: B+C
E-mail adres: m.j.w.vanhoeij@umcutrecht.nl      Niveau: 1
Tel.nr.: 088 – 755 7577                                     
 
Inhoud:
In deze cursus staat de relatie tussen de (sub)microscopische bouw en de functionele aspecten van de basale weefsels in hogere gewervelde dieren en de mens centraal. Aan de orde komen: epithelia, bindweefsel, steunweefsels, bloed, zenuwweefsel en spierweefsel. Hoe cellen zich tijdens de ontwikkeling van een organisme differentiëren in vele celtypen en hoe deze verschillende celtypen met elkaar weefsels gaan vormen, ieder met karakteristieke functies voor het organisme, wordt behandeld. Interacties tussen cellen binnen een weefsel en tussen verschillende weefsels onderling krijgen veel aandacht.
Weefselvernieuwing gedurende het gehele leven, het bewaken van de integriteit van weefsels, maar ook mogelijke abnormale veranderingen c.q. grote verstoringen in weefsels zullen de revue passeren. In het kader van de laatste twee processen is een stuk basale immunologie en een stuk pathologie in de cursus opgenomen. Daarnaast is er in deze cursus ook aandacht voor ‘tissue engineering’ en de therapeutische mogelijkheden hiervan. Ook wordt er enige praktische ervaring opgedaan in het kweken en bewerken van cellen tijdens het onderdeel weefselkweek.
 
Vereiste voorkennis:
Kennis van de (sub)microscopische bouw van een cel en de relatie van die bouw met de functie van de cel is noodzakelijk. De concepten van DNA-, RNA-, eiwitsynthese en celdeling worden bekend verondersteld.
 
Leerdoelen:
Kennis en inzicht
Na afloop van de cursus heeft de student kennis en inzicht in:
·          de samenhang van de (sub)microscopische bouw en de (fysiologische) functie van basale weefsels van hogere gewervelde dieren en de elektrische membraaneigenschappen van spier- en zenuwcellen;
·          de vernieuwing van weefsels gedurende het leven van een organisme;
·          onderlinge interacties tussen cellen binnen eenzelfde weefsel en tussen cellen van verschillende weefsels onderling en is in staat hier voorbeelden van te geven;
·          de basale principes van de immunologische afweer van het organisme en de bouw van de immunologische weefsels en organen;
·          hoe afwijkende weefselbouw c.q. ontsporingen van cellen in weefsels tot stand komen;
·          het begrip ‘tissue engineering’ en de therapeutische perspectieven hiervan;
·          een aantal methoden en technieken waarmee weefsels bestudeerd worden, zoals celkweek, het bewerken van levende cellen, studie van weefselcoupes in LM- en EM-techniek, immunofluorescentie en autoradiografie.
 
Vaardigheden
Na afloop van de cursus is de student in staat:
·          een lichtmicroscoop te gebruiken voor het herkennen en vergelijken van weefsels;
·          licht- en elektronenmicroscopische afbeeldingen te interpreteren en te beoordelen;
·          onder begeleiding cellen te kweken en eenvoudige experimenten met cellen uit te voeren;
·          een eenvoudig wetenschappelijk artikel over een bepaald weefsel samen te vatten en mondeling te presenteren.
 
Onderwijsvorm(en) en contacttijd:
Het onderwijs bestaat uit hoorcolleges, werkgroepen, practica, computerondersteund onderwijs en vaardigheidsonderwijs (celkweek). Totale contacttijd is ongeveer 45%, de resterende tijd is bedoeld voor zelfstudie.
 
Toetsvormen:
·          Beoordeling participatie tijdens werkgroepen en practica;
·          Beoordelingen van mondelinge presentaties van een opdracht/wetenschappelijk artikel;
·          Twee schriftelijke toetsen. LM- en EM-foto’s kunnen deel uitmaken van alle vragen.
 
Benodigd materiaal (boeken/kosten):
·          Blokboek en practicumhandleiding;
·          Alberts B. et al. Molecular biology of the Cell (6de editie);
·          Silverthorn D.U. Human Physiology, inclusief CD-rom’s Interactive Physiology (6de editie);
·          Mescher A.L. Junqueira’s Basic Histology, text & atlas (13de editie);
Labjas
Ingangseisen
Je moet ingeschreven staan voor de volgende opleiding:
- Biomedische wetenschappen, Bachelor, Voltijd
Voorkennis
Kennis van de (sub)microscopische bouw van een cel en de relatie van die bouw met de functie van de cel is noodzakelijk. De concepten van DNA-, RNA-, eiwitsynthese en celdeling worden bekend verondersteld.
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Computerpracticum

Voorbereiding bijeenkomsten
bestudering van collegestof die over het aan de orde zijnde practicumonderwerp gegeven is

Hoorcollege

Algemeen
Aantal bijeenkomsten per week: gemiddeld 5, ( wk1: 2x,. wk2, 3, 4, 6: 6x, wk 5: 5x, wk 7: 8x, wk 8: 1x), dit betreft zowel de hoorcolleges als de practica.
Contacturen per bijeenkomst: 2-4
Groepsgrootte: minimaal 20, maximaal 80

Voorbereiding bijeenkomsten
tenminste inleidende tekst in blokboek over betreffende collegeonderwerp

Microscopische en Fysiologische practica

Voorbereiding bijeenkomsten
bestudering van collegestof die over het aan de orde zijnde practicumonderwerp gegeven is

Oefentests histologie

Algemeen
Er zijn oefentests histologie (LM en EM) op webCT beschikbaar

Practica Experimentele Vaardigheden

Voorbereiding bijeenkomsten
bestudering van collegestof die over het aan de orde zijnde practicumonderwerp gegeven is

Bijdrage aan groepswerk
bij deze practica werken studenten eveneens in duo's samen. Ieder duo voert in de loop van de practica een eigen miniexperiment uit en maakt daarover een verslag.

Symposium

Werkcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
iedere student bestudeert de opgegeven zelfstudiestof en beantwoordt de daarin gestelde vragen.

Bijdrage aan groepswerk
per werkgroep zullen een aantal duo's van studenten een mondelinge presentatie over een gestructureerde zelfstudieopdracht of een referaat over een wetenschappelijk artikel moeten geven. Voor de andere studenten in de werkgroep wordt een korte handout van deze presentatie gemaakt.

Zelfstudie

Toetsen
Toets en practica
Weging100
Minimum cijfer-

Deadlines
Cursusstof immunosurveillance wordt na week 4 van de cursus getoetst. Verslag mini-experiment dient uiterlijk 1 week na de eindtoets ingeleverd te zijn.

Aspecten van academische vorming
Presenteren - een referaat/pleidooi voorbereiden, uitvoeren en evalueren
Communicatieve vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context

SluitenHelpPrint
Switch to English