SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW10205
BMW10205
Project Tumoren en Metastasen
Cursus informatie
CursuscodeBMW10205
Studiepunten (EC)7,5
Inhoud
PROJECT TUMOREN EN METASTASEN

Studiepunten: 7,5                                                    Cursuscode: BMW10205
Coördinator: Drs. M.J.W. van Hoeij                       Periode: 1
Examinator: Drs. M.J.W. van Hoeij                        Timeslot: A+D
E-mailadres: M.J.W.vanHoeij@umcutrecht.nl      Niveau: 1
Tel.nr.: 088 - 755 7577                                       

Inhoud:
In Project Tumoren en Metastasen bestudeert de student in groepsverband (12-14 studenten) de moleculair biologische oorzaken van kanker. In het begin van het project worden eerst de algemene processen die een rol spelen bij het ontstaan van tumoren en metastasen bestudeerd. Daarna wordt deze kennis toegepast op een specifieke tumorsoort en gaat de groep zich verder in deze tumorsoort verdiepen.
Naast het opdoen van deze moleculair biologische kennis staat het leren zoeken naar betrouwbare wetenschappelijke bronnen, het kritisch raadplegen van deze bronnen en het bewerken van de gevonden informatie tot eindproducten centraal in het project. De bevindingen worden vastgelegd in een schriftelijk eindverslag, een poster, een folder en een eindpresentatie. Al deze producten worden aan het eind van het Project Tumoren en Metastasen gepresenteerd tijdens het afsluitende symposium waar één student namens de groep een mondelinge presentatie geeft.
Tijdens de groepsbijeenkomsten wordt aandacht besteed aan het proces van samenwerken, vergaderen, notuleren en het kritisch leren kijken naar elkaars bijdragen en functioneren. Er wordt ook aandacht besteed aan de ethische aspecten van biomedisch onderzoek.

Vereiste voorkennis:
Specifieke voorkennis is niet vereist.

Leerdoelen:
Kennis en inzicht
Na afloop van het Project Tumoren en Metastasen is de student in staat:
 • een globale omschrijving te geven van de moleculair biologische oorzaken van kanker;
 • ook andere aspecten van kanker (diagnose, therapie, epidemiologie, ethiek) te onderkennen en weer te geven.

Vaardigheden
Na afloop van het Project Tumoren en Metastasen heeft iedere student een begin gemaakt met het leerproces om:
 • te werken in teamverband;
 • een medisch-biologische vraagstelling te formuleren en een strategie uit te zetten voor het uitdiepen hiervan;
 • relevante informatie over het probleem op te zoeken, te lezen en bijeen te brengen;
 • deze informatie te ordenen en er schriftelijk en mondeling verslag over uit te brengen aan medestudenten en/of een lekenpubliek;
 • literatuur kritisch te lezen en onderscheid te maken tussen wetenschappelijk verantwoorde en andere literatuur;
 • te vergaderen en te discussiëren;
 • over ethische vraagstukken in biomedisch onderzoek na te denken en te discussiëren;
 • geschreven tekst / gehouden mondelinge presentaties van groepsgenoten kritisch te beoordelen;
 • kritisch te kijken naar eigen en andermans inbreng in het groepsproces;
 • ontvangen feedback op eigen werk en functioneren te verwerken tot respectievelijk een verbeterd product en functioneren.

Attitudes
Na afloop van het Project Tumoren en Metastasen is de student in staat:
 • op een respectvolle manier met anderen in een team samen te werken;
 • eigen verantwoordelijkheid te nemen voor het welslagen van het groepswerk;
 • het plegen van plagiaat te vermijden.
Onderwijsvorm(en) en contacttijd:
Binnen het onderwijs van Project Tumoren en Metastasen wordt ieder studententeam begeleid door een docent. De docent (coach) bewaakt de voortgang van het studieproces van de groep. Het aantal contacturen met de docent zal meestal niet meer dan enkele uren per week bedragen, verdeeld over twee bijeenkomsten. Verder worden er een aantal hoorcolleges gegeven vanuit de leerlijnen Oog voor Impact, Data Science en Academisch Schrijven.

Toetsvormen:
Iedere student wordt door de docent beoordeeld op samenwerkingsvaardigheden en inzet. Daarnaast beoordeelt de docent de individueel geschreven delen van het verslag, de presentaties en groepsproducten.

Benodigd materiaal (boeken/kosten):
 • Blokboek.
SluitenHelpPrint
Switch to English