SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW10205
BMW10205
Project 1: Oriëntatie op BMW
Cursus informatie
CursuscodeBMW10205
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geneeskunde; Undergraduate School Biomedische Wetenschappen; Biomedische wetenschappen;
Contactpersoondrs. M.J.W. van Hoeij
Telefoon088-7557577
E-mailm.j.w.vanhoeij@umcutrecht.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
dr. A.K. Braat
Overige cursussen docent
Docent
dr. J. van Doorn
Overige cursussen docent
Docent
dr. G.E. Folkers
Overige cursussen docent
Docent
dr. E. de Graaff
Overige cursussen docent
Docent
dr. R.L.P. Habets
Overige cursussen docent
Blok
1  (03-09-2018 t/m 09-11-2018)
Aanvangsblok
1
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-05-2018 t/m 24-06-2018
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inhoud
PROJECT 1
 
Studiepunten: 7,5                                                Cursuscode: BMW10205
Coördinator: Drs. M.J.W. van Hoeij                      Periode: 1
Examinator: Drs. M.J.W. van Hoeij                       Timeslot: A+D
E-mailadres: M.J.W.vanHoeij@umcutrecht.nl      Niveau: 1
Tel.nr.: 088 - 755 7577                                      
 
Inhoud:
In Project 1 “Tumoren en Metastasen” bestudeert de student in groepsverband (12-14 studenten) de moleculair biologische oorzaken van kanker. In het begin van het Project worden eerst de algemene processen die een rol spelen bij het ontstaan van tumoren en metastasen bestudeerd. Daarna wordt deze kennis toegepast op een specifieke tumorsoort en gaat de groep zich verder in deze tumorsoort verdiepen.
Naast het opdoen van deze moleculair biologische kennis staat het leren zoeken naar betrouwbare wetenschappelijke bronnen, het kritisch raadplegen van deze bronnen en het bewerken van de gevonden informatie tot eindproducten centraal in het Project. De bevindingen worden vastgelegd in een schriftelijk eindverslag, een poster en een folder. Deze producten worden tijdens de Ouderdag aan het eind van Project aan de ouders gepresenteerd. Op het eindsymposium, dat deel uit maakt van deze Ouderdag, geeft één student uit de groep ook een mondelinge presentatie over één van de bestudeerde onderwerpen.
Tijdens de groepsbijeenkomsten wordt aandacht besteed aan het proces van samenwerken, vergaderen, notuleren en het kritisch leren kijken naar elkaars bijdragen en functioneren. Er wordt ook aandacht besteed aan de ethische aspecten van biomedisch onderzoek.
 
Vereiste voorkennis:
Specifieke voorkennis is niet vereist.
 
Leerdoelen:
Kennis en inzicht
Na afloop van het Project is de student in staat:
 • een globale omschrijving te geven van de moleculair biologische oorzaken van kanker;
 • ook andere aspecten van kanker (diagnose, therapie, epidemiologie, ethiek) te onderkennen en weer te geven.
 
Vaardigheden
Na afloop van het Project heeft iedere student een begin gemaakt met het leerproces om:
 • te werken in teamverband;
 • een medisch-biologische vraagstelling te formuleren en een strategie uit te zetten voor het uitdiepen hiervan;
 • relevante informatie over het probleem op te zoeken, te lezen en bijeen te brengen;
 • deze informatie te ordenen en er schriftelijk en mondeling verslag over uit te brengen aan een lekenpubliek;
 • literatuur kritisch te lezen en onderscheid te maken tussen wetenschappelijk verantwoorde en andere literatuur;
 • te vergaderen en te discussiëren;
 • over ethische vraagstukken in biomedisch onderzoek na te denken en te discussiëren;
 • geschreven tekst / gehouden mondelinge presentaties van groepsgenoten kritisch te beoordelen;
 • kritisch te kijken naar eigen en andermans inbreng in het groepsproces;
 • ontvangen feedback op eigen werk en functioneren te verwerken tot resp. een verbeterd product en functioneren.
 
Attitudes
Na afloop van het project is de student in staat:
 • op een respectvolle manier met anderen in een team samen te werken;
 • eigen verantwoordelijkheid te nemen voor het welslagen van het groepswerk;
 • het plegen van plagiaat te vermijden.
Onderwijsvorm(en) en contacttijd:
Binnen het Project 1 onderwijs wordt ieder studententeam begeleid door een docent. De docent (coach) bewaakt de voortgang van het studieproces van de groep. Het aantal contacturen met de docent zal meestal niet meer dan enkele uren per week bedragen, verdeeld over twee bijeenkomsten.
 
Toetsvormen:
Iedere student wordt door de docent beoordeeld op samenwerkingsvaardigheden en inzet. Daarnaast beoordeelt de docent de individueel geschreven delen van het verslag, de presentaties en groepsproducten.
 
Benodigd materiaal (boeken/kosten):
 • Blokboek. 
Ingangseisen
Je moet ingeschreven staan voor de volgende opleiding:
- Biomedische wetenschappen, Bachelor, Voltijd
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Computerpracticum

Hoorcollege

Algemeen
Tijdens Project 1 zijn er naast het introductie-college nog twee andere hoorcolleges. Deze twee gaan over academische vorming.

Projectgroep

Algemeen
Voor de groepsbijeenkomsten geldt een aanwezigheidsverplichting van 90% én actieve deelname tijdens deze bijeenkomsten. De bijeenkomsten waarin het ethiekspel en de ethiekdiscussie plaats vinden zijn verplicht. De wekelijkse bijeenkomsten met de docent vinden plaats op maandagmorgen, op woensdag of vrijdag (Timeslot AD). Er worden 2 bijeenkomsten per week gepland, waarbij iedere bijeenkomst ongeveer 2 uur duurt. De tijdstippen en de locaties van de bijeenkomsten worden door de docent vastgesteld

Voorbereiding bijeenkomsten
Studenten brengen elkaar tijdens de groepsbijeenkomsten op de hoogte van het literatuuronderzoek dat ze de afgelopen dagen hebben gedaan. Dit zal over het algemeen gaan in de vorm van kleine presentaties. De docent zal feedback geven, maar er is ook een belangrijke rol voor de studenten in het stellen van vragen en geven van feedback aan elkaar.
De bijeenkomsten hebben in principe het karakter van een vergadering waarin de rollen van voorzitter en notulist rouleren onder de studenten. Ook hierv

Bijdrage aan groepswerk
In teamverband wordt er tijdens de groepsbijeenkomsten gewerkt aan een gezamenlijk verslag en de volgende deelproducten: publieksfolder, poster en eindpresentatie tijdens het afsluitende symposium. Tijdens de groepsbijeenkomsten en het oefensymposium wordt een actieve bijdrage verwacht van iedere student.

Symposium

Algemeen
Aanwezigheid en actieve deelname aan het oefensymposium en aanwezigheid tijdens het eindsymposium is verplicht.

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English