SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW10105
BMW10105
Cellen
Cursus informatie
CursuscodeBMW10105
Studiepunten (EC)7,5
Inhoud
CELLEN
 
Studiepunten: 7,5                                                    Cursuscode: BMW10105
Coördinator: Dr. L.M. Hartkamp                             Periode: 1
Examinator: Dr. L.M. Hartkamp                              Timeslot: B+C
E-mailadres: l.m.hartkamp-3@umcutrecht.nl       Niveau: 1
Tel.nr.: 088 - 756 8966                              

Inhoud:
De kennis van de structuur van de biomoleculen DNA, RNA en aminozuren wordt opgefrist. Het centrale dogma speelt een belangrijke rol in dit blok; de principes van DNA-structuur en replicatie, transcriptie en translatie worden behandeld. Een ander belangrijk thema van dit blok is de structuur en het functioneren van de cel en de communicatie tussen cellen. Hiertoe worden de structuur en functie van eiwitten en van lipiden en membranen behandeld. De structuur en functie van de verschillende cellulaire compartimenten en van de cellulaire transportmechanismen worden besproken. Er wordt een korte inleiding gegeven in de basisprincipes van celdeling, DNA-repair en celdood. De verschillende modelorganismen die gebruikt worden in de moleculaire biologie worden eveneens besproken. Tenslotte bevat dit blok de praktische cursus micro-organismen, waarmee de studenten een officieel VMT (veilige microbiologische technieken) certificaat kunnen behalen.

Vereiste voorkennis:
Specifieke voorkennis is niet vereist.

Leerdoelen:
Kennis en inzicht
Na afloop van de cursus is de student in staat:
 • de structuur en functie van DNA en chromosomen, RNA en eiwitten te beschrijven;
 • de principes van DNA-replicatie, transcriptie en translatie met eigen woorden te omschrijven en de processen in detail te tekenen;
 • de structuur van aminozuren te beschrijven en dit toe te passen op eiwitten en hun modificaties;
 • de structuur van membraaneiwitten en membraanlipiden te beschrijven en de vorm-functie relatie uit te leggen;
 • de intracellulaire compartimenten van de cel te benoemen en de bijbehorende functie te verklaren;
 • zowel de intercellulaire als de intracellulaire transportmechanismen te beschrijven;
 • de drie verschillende signaaltransductieroutes te beschrijven en deze in detail te tekenen;
 • de opbouw van het cytoskelet uit te leggen en de functie van de drie filamenten te beschrijven;
 • de verschillende DNA-repair mechanismen te benoemen en deze in detail te tekenen;
 • de verschillende stappen van de celcyclus te benoemen en de regulatie en deregulatie van de celcyclus en daarbij betrokken moleculaire processen uit te leggen;
 • verschillende micro-organismen, die gebruikt worden als modelsysteem in de moleculaire biologie, te beschrijven;
 • de risico’s van werken met micro-organismen te benoemen en de bijbehorende wet- en regelgeving globaal te omschrijven.

Vaardigheden
Na afloop van de cursus kan de student:
 • werken met een lichtmicroscoop en kan hij op LM en EM afbeeldingen celorganellen herkennen;
 • aan de hand van een protocol een experiment uitvoeren;
 • samenwerken en verantwoordelijkheid dragen voor het gezamenlijke eindproduct;
 • een verslag schrijven van een experiment aan de hand van een uitgereikt format;
 • werken met een pH-meter en een spectrofotometer;
 • volgens de regels van “veilige microbiologische technieken” werken en basishandelingen met micro-organismen uitvoeren;
 • een mondelinge presentatie houden voor medestudenten met gebruik van presentatiesoftware;
 • de 3-D structuur van eiwitten interpreteren m.b.v. het programma RasMol.

Onderwijsvorm(en) en contacttijd:
 • Hoorcolleges: 34 uur; Werkgroepen: 12 uur, 6 x 2 uur; Computer ondersteund onderwijs: 8 uur, 4 x 2 uur; Practica: 22 uur, 3 x 2 uur en 4 x 4 uur;
 • Meet the experts: 6 uur, 2 x 3 uur; Bespreking tussentoets: 2 uur;
 • Toetsing: 3 uur, 1 x 1 uur en 1 x 2 uur;
 • Totaal: 88 uur.

Toetsvormen:
Er zijn twee werkgroepen van ieder 2 uur, waarin subgroepen een opdracht krijgen en worden getoetst op de verwerking van de opdracht via PowerPoint presentaties. Deze presentaties leveren ieder 5% van het eindcijfer. Het practicum “eiwitten” wordt getoetst op voorbereiding, deelname en verslaglegging en dit levert 5% van het eindcijfer.
De tussentoets in week 5 bestaat uit MC-vragen en omvat 25% van het eindcijfer. De eindtoets in week 9 omvat alle stof van het blok en bestaat uit MC-vragen, plaatjesvragen, invulvragen en open vragen. Dit levert 60% van het eindcijfer.

Benodigd materiaal:
 • Blokboek Cellen;
 • Alberts, Hopkin, Johnson, Morgan, Raff, Roberts & Walter. Essential Cell Biology, 6th ed. W.W.Norton & Company, inc. (2019);
 • Witte labjas (wordt éénmalig voor gehele Bachelor uitgereikt door opleiding).
SluitenHelpPrint
Switch to English