SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: B-B3WEAD09
B-B3WEAD09
Wetenschapper in advies
Cursus informatie
CursuscodeB-B3WEAD09
Studiepunten (EC)7,5
Cursusdoelen
Studenten kunnen aan het eind van deze cursus:
 • een gegeven probleemstelling in haar context analyseren.
 • een plan van aanpak opstellen voor een adviestraject in opdracht.
 • een bureaustudie uitvoeren in teamverband waarbij ook niet-academische bronnen geraadpleegd worden.                   
 • hun onderzoeksresultaten vertalen naar een gegeven context en hieruit een advies formuleren.
 • hun advies doelgroepgericht communiceren aan hun opdrachtgever in tussentijdse momenten, alsmede in een eindpresentatie.
 • samenwerken in een team met een duidelijke onderlinge rolverdeling.
 • zelfstandig bepalen welke vaardigheden zij verder willen ontwikkelen en hiervoor een leertraject ontwerpen en uitvoeren.
 • aangeven en reflecteren met betrekking tot het samenwerken, werken met een opdrachtgever en het komen tot een gezamenlijk advies/innovatie rapport (evt. met duurzaamheid / leren van de natuur als uitgangspunt). 
 • de kern (keymessage) van de probleemstelling, aanpak en advies in een pitch weergeven voor een breed publiek. 
NB: Samenwerking maakt dus een expliciet onderdeel uit van de cursus daar word je ook op beoordeeld.

Vaardigheden:
 • Communiceren
 • Zelfstandig bestuderen van leerstof,
 • Analyseren en gebruiken van primaire literatuur,
 • Planning, Kritisch denken, samenwerken en overleg,
 • Samenwerken met stakeholders
 • Interviewen van experts
 • Schriftelijk rapportage van een advies/innovatie
 • Mondelinge rapportage en verdediging van het advies
 • Zelfreflectie.
 
 
Inhoud
Onze (kennis)maatschappij heeft op allerlei terreinen steeds meer behoefte aan mensen die een goed wetenschappelijk onderbouwd advies kunnen geven. In de cursus ´Wetenschapper in advies´ maak je kennis met deze adviespraktijk en ga je een adviesrapport schrijven voor een echte opdrachtgever. Je leert hoe de vraag van een opdrachtgever wordt vertaald naar onderzoek en hoe dat onderzoek uitmondt in een wetenschappelijk onderbouwd advies.
Je analyseert samen met andere studenten het probleem of de vraag die de opdrachtgever heeft voorgelegd en vertaalt deze naar een probleemstelling. Je ontwikkelt samen met je groepsgenoten een projectplan en kiest onderzoeksmethoden. Na het onderzoek (vaak literatuuronderzoek in combinatie met interviews van betrokkenen) presenteer je het eindresultaat aan de opdrachtgever. Het gaat om een integraal adviesrapport met aanbevelingen.
De cursus is gericht op leren door ervaren. Naast het groepswerk zijn er workshops gericht op het ontwikkelen van vaardigheden die je nodig hebt voor het doen van adviesgericht onderzoek. Tijdens het groepswerk word je begeleid door een projectbegeleider. Je onderhoudt contact met je opdrachtgever en consulteert inhoudelijke experts binnen en/of buiten de universiteit. Ook probeer je de meerwaarde van je advies inzichtelijk te maken.


Studiepad
Wetenschapper in advies is een ‘verbredende’ cursus en sluit goed aan bij alle studiepaden en is aanbevolen voor het studiepad Toxicologie en de Educatie/communicatie richting.

Opbouw en werkvormen
De cursus zal grotendeels samen worden gegeven met de cursus Natuurgebaseerd ontwerpen (B-B3EMNA16).  In de cursus staat een echte projectopdracht voor een echte opdrachtgever centraal. Dit betekent dat er van tevoren verschillende casussen van opdrachtgevers verzameld zijn door de cursusleiding, en dat je wordt ingedeeld in een casus. Indeling vindt plaats adv zogenaamde ‘groepsrollen’. Het kan zijn dat je bij een ander onderwerp terecht komt, dan het onderwerp van je eerste keuze. Zo kan je dus een ecologie casus toebedeeld krijgen, terwijl je zelf meer achtergrond hebt in celbiologie. Een Adviseur is echter in staat om buiten zijn eigen expertise vakliteratuur tot zich te nemen, en ook daar een advies van te kunnen vormen.
Er worden workshops aangeboden om je opdracht goed te kunnen voltooien. Aanwezigheid bij deze workshops is verplicht, evenals de online voorbereiding voor deze workshops, dit wordt bijgehouden en meegeteld in het cijfer ‘inzet’. De cursus is intensief, en we verwachten dat je de complete tijd van de cursus (in timeslot AD) beschikbaar bent voor overleg, werkgroepen en workshops. We leggen tijdens de workshops zoveel mogelijk de relatie met de projectopdracht waaraan tijdens de cursus gewerkt wordt. Andersom wordt bij het uitwerken van de projectopdracht niet alleen praktisch gewerkt, maar ook teruggekeken naar de theorie.
Het Persoonlijk Ontwikkelplan bevat een plan met leerdoelen die je tijdens de cursus wilt ontwikkelen, maar ook een zelfreflectie op het proces van het behalen (of de inspanning) om deze leerdoelen te halen. Ook reflecteer je op het samenwerken, en het proces van het komen tot een adviesrapport en welke methoden of eigenschappen daarvoor belangrijk zijn.
De cursus is theoretisch. De werkvormen zijn colleges, werkcolleges/workshops afgewisseld met in groepsverband en zelfstandig werken aan de eindopdracht.

Beoordeling
Het eindcijfer wordt voor 75% bepaald door groepsopdrachten. Je krijgt een individuele score voor deze groepsopdrachten die gebaseerd is op vier onderlinge beoordelingen gedurende de cursus. Hiernaast worden ook individuele opdrachten beoordeeld (25%). Alle onderdelen moeten minimaal een 5 scoren of afgesloten worden met een pass om het vak succesvol af te ronden.
 
Opdracht Individueel/groep Weging
Persoonlijk OntwikkelPlan Individueel 15%
Plan van aanpak Projectgroep 15%
Managementsamenvatting Individueel 5%
Adviesrapport Projectgroep 50%
Eindpresentatie Projectgroep 10%
Inzet en aanwezigheid Individueel 5%
Onderlinge beoordelingen (vier maal) Individueel % over het cijfer van de projectgroep*
*De cursusleiding gebruikt de onderlinge beoordelingen als richtlijn en hoeft deze niet één op één over te nemen.
SluitenHelpPrint
Switch to English