SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: B-B3TOX10
B-B3TOX10
Toxicologie
Cursus informatieRooster
CursuscodeB-B3TOX10
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (3 (Bachelor Gevorderd))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
ContactpersoonM.W.H.C. Bol-Schoenmakers, PhD
E-mailM.Bol-Schoenmakers@uu.nl
Docenten
Docent
M.W.H.C. Bol-Schoenmakers, PhD
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
M.W.H.C. Bol-Schoenmakers, PhD
Overige cursussen docent
Blok
3  (07-02-2022 t/m 22-04-2022)
Aanvangsblok
3
TimeslotBC: BC
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 01-11-2021 t/m 28-11-2021
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstJa
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Leerdoelen
Na het volgen van de cursus kan de student:
 • verschillende principes uit de toxicologie, zoals werkingsmechanisme en dosis-effect relaties, gebruiken en deze in de praktijk toepassen;
 • orgaan-specifieke toxische effecten beschrijven en verklaren door toepassen van reeds aanwezige kennis van moleculaire en cellulaire processen;
 • de meest voorkomende humane intoxicaties herkennen en deze vanuit een mechanistisch oogpunt begrijpen;

Vaardigheden
Na afloop van de cursus is de student in staat om:
 • een initiële risicoschatting te maken van een toxische stof aan de hand van bestaande literatuur;
 • de wetenschappelijke onzekerheden ten aanzien van risicoschatting te communiceren naar een breder publiek;
 • bij een dilemma zowel argumenten voor als tegen elk van de verschillende keuzemogelijkheden te formuleren en tot een eigen standpunt te komen;
 • op grond van theoretische kennis en literatuuronderzoek een projectvoorstel te formuleren en te presenteren;
 • een experimentele opzet te ontwerpen waarmee een specifieke onderzoeksvraag beantwoord kan worden, rekening houdend met het 3V (verfijning, vermindering, vervanging) concept voor proefdier gebruik.
 • eerlijke en constructieve feedback te geven op (het werk van) een ander.
Inhoud
Capaciteit: 75

Ingangseisen
De cursussen Biologie van dieren, Moleculaire biologie en de Cel of vergelijkbare kennis en bij voorkeur één van de volgende twee cursussen: Metabolisme (Metabolisme en Biochemie) of Dierfysiologie of vergelijkbare kennis m.b.t. cellulaire processen (bv. signaaltransductie en gen transcriptie), organen (lever, nier) en (neuro-, immuun- en endocriene) orgaansystemen.

Studiepad
Deze cursus is een kerncursus van het studiepad Toxicologie en aanbevolen voor het studiepad Ecologie & Natuurbeheer en voor studenten van Molecular Life Sciences, daarnaast als basiscursus een belangrijk onderdeel van de voorbereiding op het masterprogramma Toxicology and Environmental Health.

Inhoud
Wij komen dagelijks in contact met potentieel giftige stoffen, variërend van humane geneesmiddelen tot milieuvervuilende stoffen of giftige planten. Het toxische effect van een stof wordt niet alleen bepaald door de stof zelf, maar ook door de eigenschappen van het blootgestelde individu. Naast dosering en route van blootstelling spelen ook individuele eigenschappen zoals leeftijd, geslacht en voedingsstatus een rol. Centraal in de toxicologie staat het werkingsmechanisme van een potentieel toxische stof. Alleen als dit bekend is kan een reële inschatting gemaakt worden van een mogelijk risico na blootstelling aan de stof, en kan dit risico naar het grote publiek gecommuniceerd worden. In de media komen regelmatig berichten over mogelijke humane risico’s van toxische stoffen, zoals bijvoorbeeld de PFAS verontreiniging van grond, fipronil besmetting van eieren of bijindustriële verontreiniging zoals bij Tata Steel in IJmuiden, waarbij de mening van een toxicoloog wordt gevraagd.

Cursus opzet:
Aan de hand van hoorcolleges en kennisclips worden de toxicologische basisprincipes uitgelegd en een aantal toxicologisch belangrijke orgaansystemen en veel voorkomende klassen van toxinen behandeld. In de werkcolleges staat de toepassing van de toxicologie voor mens en milieu centraal. Er zullen uiteenlopende onderwerpen worden behandeld aan de hand van maatschappelijk relevante case studies, waarbij de studenten hun biomedische kennis zullen toepassen om maatschappelijke vraagstukken te beantwoorden. Daarnaast gaat de student gedurende de cursus in groepjes van 3-4 studenten onder begeleiding van een docent ter verdieping van zijn/haar kennis een onderzoeksvoorstel schrijven over een moleculair-toxicologisch onderwerp.
Let op: deze cursus kan in het Engels worden gedoceerd.

Toetsing
Tentamen (60%):
De beoordeling vindt plaats aan de hand van één schriftelijk (gesloten boek) tentamen met open vragen, dat met minimaal een 5,5 moet zijn beoordeeld.
Werkcollege case study (bonus):
Er is één werkcollege met een case study die individueel beoordeeld zal worden, en een bonus van maximaal 0,5 punt voor het tentamen kan opleveren, maar alleen wanneer dit met een 5,5 of hoger is afgesloten.
Onderzoeksvoorstel (40%):
Het projectvoorstel en de bijbehorende presentaties worden beoordeeld aan de hand van rubrics. Daarnaast wordt de samenwerking in de groepsopdracht beoordeeld aan de hand van een evaluatie/reflectie document. Het evaluatie/reflectie formulier wordt ook gebruikt voor het vaststellen van de minimale inspanningsverplichting (80%), die geldt voor het groepswerk.

Benodigdheden
 • Boek: Casarett & Doull’s Essentials of toxicology, 3th edition, edited by Klaassen and Watkins, ISBN 9780071847087 OF Casarett and Doull’s Toxicology, The Basic Science of Poisons, 8th edition, C.D. Klaassen, McGraw-Hill Education, (ISBN 0071769234, digitaal beschikbaar via UU bibiliotheek).
 • Hand-outs van de colleges, kennisclips en aanvullend materialen zullen voorafgaand aan elk college digitaal beschikbaar worden gesteld via Blackboard (uu.blackboard.com) en aanvullende digitale tools.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Betawetenschappen
 • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
  • Biologie
  • Scheikunde
 • Ingeschreven voor een andere opleiding dan
  • Student Sciences
 • In Blok 3 mag je geen deel uitmaken van één van de volgende doelgroepen
  • Uitgesloten studentgroepen
Voorkennis
De cursussen Biologie van dieren, Moleculaire biologie en de Cel of vergelijkbare kennis en bij voorkeur één van de volgende twee cursussen: Metabolisme (Metabolisme en Biochemie) of Dierfysiologie of vergelijkbare kennis m.b.t. cellulaire processen (bv. signaaltransductie en gen transcriptie), organen (lever, nier) en (neuro-, immuun- en endocriene) orgaansystemen.
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Boek
─ Boek: Casarett & Doull’s Essentials of toxicology, 3th edition, edited by Klaassen and Watkins, ISBN 9780071847087 OF Casarett and Doull’s Toxicology, The Basic Science of Poisons, 8th edition, C.D. Klaassen, McGraw-Hill Education, (ISBN 0071769234, digitaal beschikbaar via UU bibiliotheek)
Kosten materiaal:110,00
Handouts
Handouts van de colleges zullen voorafgaand aan elk college digitaal beschikbaar worden gesteld via Blackboard. Kennisclips worden aangeboden via scalable learning
Werkvormen
Computerpracticum

Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English