SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: B-B3MSCI05
B-B3MSCI05
Mariene wetenschappen III
Cursus informatie
CursuscodeB-B3MSCI05
Studiepunten (EC)7,5
Cursusdoelen
Leerdoelen
Toenemende CO2 concentraties, klimaatverandering en gerelateerde veranderingen in biologie resulteren in oceanen in verzuring, opwarming en zuurstofgebrek (anoxia). In deze niveau 300 cursus vergaart de student inzicht in de processen die deze veranderingen teweeg brengen. Verder maakt de student kennis met belangrijke groepen mariene organismen, van microben tot fytoplankton tot zooplankton, en de manier waarop hun geografische distributie en hun fysiologie verandert als gevolg van de fysisch-chemische veranderingen. Dit met de nadruk op het heden en de toekomst maar inclusief een blik op analoge veranderingen in het geologisch verleden dmv de analyse van fossielen. Aan het einde van de cursus:
 • overzie je welke fysische, chemische en biologische processen die op dit moment in oceanen opwarming, verzuring en anoxia tot gevolg hebben,
 • ken je de belangrijkste groepen fytoplankton, zooplankton, virussen en bacterien, en diepzeeorganismen van open oceaan tot kustregio’s, en hun rol in mariene ecosystemen
 • weet je van deze groepen hoe ze fysiologisch en ecologisch reageren op de huidige veranderingen in het mariene bereik, zowel afzonderlijk als gecombineerd opwarming, verzuring en anoxia.
 • heb je een basaal begrip van de complexiteit in de respons van ecosystemen op verzuring, opwarming en anoxia,
 • heb je voldoende kennis om actuele vragen te stellen rond soort- en ecosysteemrespons tijdens perioden van opwarming, oceaanverzuring en anoxia in het geologisch verleden.
Vaardigheden
 • selecteren, analyseren en verwerken van complexe literatuur,
 • uitvoeren korte onderzoekscyclus in groepsvorm, inclusief literatuur en presentatie,
 • systematische probleembenadering; kritisch denken,
 • mondelinge & schriftelijke rapportage in het Engels,
 • wetenschappelijke discussie op groepsniveau en tijdens een minicongres,
 • omgaan met wetenschappelijke onzekerheid,
 • denken op biologische en geologische tijdschalen.
Inhoud
Ingangseis
Het volledig gevolgd hebben van de cursus Mariene wetenschappen II is als ingangseis verplicht.
 
Studiepad  
Deze cursus is van belang voor studenten die het studiepad Mariene Biologie volgen en vooral hierin de track Environmental Biology - Biomarine Sciences. Ook voor studenten die het studiepad Educatie, communicatie en beleid volgen, kan dit een waardevolle cursus zijn.
 
InhoudVoortbouwend op de introductie cursus Marine Sciences I en Marine Sciences II zijn de hoofdthema’s in deze cursus Future Oceans: 1. Verzuring, anoxia (zuurstofloosheid) en opwarming van de oceanen en randzeeën, 2. de belangrijkste groepen organismen in de oceaan, 3. De fysiologische en ecologische respons van deze groepen op de veranderingen in de oceaan, 4. Biotische respons ten tijde van analoge veranderingen in het geologisch verleden
 
Na een beknopte inleiding, volgen de modules (van één of meerdere weken):
(1) beknopte inleiding IPCC rapport en algemene problematiek rond opwarming, verzuring en anoxia,
(2) Fytoplankton: dinoflagellaten, coccolithoforen en diatomeeën
(3) Microbiologie: bacteriën, virussen en archaea
(4) Rifsystemen: Koralen en Sponzen
(5) Diepzee biologie en vent systemen
(6) Paleo-oceaan opwarming, verzuring en -anoxia
 
Door de gehele cursus heen doen studenten in groepjes literatuuronderzoek naar van tevoren gedefinieerde onderwerpen, onder begeleiding van een assistent en een inhoudelijk expert. Tijdens een congres worden de resultaten gepresenteerd.
 
Werkvormen
(Werk)colleges, practica, discussie, geschreven rapportjes, presentaties
 
Toetsing
De cursus is voldoende afgerond indien minimaal een 5.5 is behaald voor
(1) geschreven voortgangsrapport van het literatuurproject (beoordeeld op structuur en schrijfstijl; 15% van het eindcijfer)
(2) presentatie van het literatuurproject (beoordeeld structuur, presentatiestijl en inhoud van presentatie en voortgangsrapport; 25% van het eindcijfer).
(3) schriftelijk tentamen (60% van het eindcijfer)
Actieve deelname aan alle hoorcolleges en werkgroepen is verplicht, en opdrachten/uitkomsten worden gecontroleerd. Een eindcijfer wordt alleen bepaald als aan alle opdrachten is voldaan.
 
SluitenHelpPrint
Switch to English