SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: B-B2EVO09
B-B2EVO09
Evolutie 2
Cursus informatieRooster
CursuscodeB-B2EVO09
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (2 (Bachelor Verdiepend))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondrs. E.T. Pos
E-maile.t.pos@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
drs. E.T. Pos
Overige cursussen docent
Docent
drs. E.T. Pos
Overige cursussen docent
Docent
K.H. Timmerman, MSc
Overige cursussen docent
Blok
3  (07-02-2022 t/m 22-04-2022)
Aanvangsblok
3
TimeslotBC: BC
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 01-11-2021 t/m 28-11-2021
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
Leerdoelen
De cursus heeft twee pijlers: Evolutie en Diversiteit; voortbouwend op de niveau 1 cursus Evolutie en Biodiversiteit. Tijdens de cursus verwerf je op een verdiepend niveau inzicht in de belangrijkste algemene patronen en processen van evolutie en verdiep je je kennis over biodiversiteit op fylum niveau door fyla materiaal te verzamelen en hun kenmerken te bestuderen, zowel met betrekking tot de diversiteit van de fyla als de similariteit van hun leden. Je leert evolutionaire kennis concreet toe te passen door het schrijven van een voorstel tot bescherming van een soort en het beoordelen van het voorstel van anderen. Tot slot kun je ook het synthetische karakter van de evolutiebiologie (d.w.z. het aandragen van een 'unify­ing' concept voor de hele biologie en het absorberen van kennis uit alle richtin­gen van de biologie) uitleggen en illustreren met voorbeelden.

Vaardigheden
Je oefent met het zelfstandig verwerken van een grote hoeveelheid studiestof. In het kader van de opdrachten oefen je met het vertalen van wetenschappelijke kennis naar een toegepaste setting. Je oefent ook je presentatietechniek middels het maken van pitches en door middel van peer-asessment een oordeel te vellen over het werk van cursusgenoten. Als laatste train je vaardigheden die je nodig hebt voor het verzamelen, herkennen en benoemen van een deel van de fyla van het leven.

 
Inhoud
Ingangseisen
De niveau 1 cursus Evolutiebiologie & biodiversiteit of vergelijkbare kennis. Neem bij twijfel contact op met de coördinator alvorens in te schrijven voor deze cursus.
 
Studiepad
De cursus Evolutiebiologie op niveau 2 is onderdeel van de studiepaden Evolutiebiologie en Gedragsbiologie en wordt aanbevolen voor Ecologie en Natuurbeheer, Ontwikkelingsbiologie en Theoretische Biologie en Bioinformatica, maar past ook in alle andere studiepaden. De cursus bereidt voor op alle biologische masterprogramma’s.

Inhoud
Evolutie is het meest belangrijke principe binnen de biologie. Het is de enige biologisch-wetenschappelijke theorie die alle fenomenen van het leven verenigt, van het niveau (macro)molecuul tot ecosysteem. Sinds de moderne synthese (het combineren van Darwin’s inzichten met de moderne genetica) begin vorige eeuw heeft evolutionair onderzoek een grote vlucht genomen. De daarop volgende ontwikkelingen - ontstaan van de moleculaire biologie, het toenemen van computerrekenkracht en het ontwikkelen van fylogenetische reconstructie methoden - hebben gezorgd voor een enorme toename in ons begrip van de processen en patronen van evolutie. Vandaag de dag focust evolutionair onderzoek niet alleen op typisch evolutionair biologische vragen, zoals de regulatie van genetische diversiteit, het ontstaan van complexe systemen als cellen en hersenen, en het ontstaan van biodiversiteit. Ook onderzoekers op het gebied van de moleculaire, genomische, cellulaire en ontwikkelingsbiologie onderschrijven dat het raamwerk, de principes en de analysemethoden van de evolutionaire biologie van belang zijn voor hun werkgebieden. Deze cursus legt de nadruk op de algemene principes van evolutie, de hypothesen over de oorzaken van evolutionaire veranderingen (die relevant zijn voor de meeste organismen) en de grote patronen die zichtbaar zijn in de geschiedenis van de aarde. De cursus is uitstekend geschikt voor het opdoen van evolutionaire basis kennis, ongeacht het werkveld waar de bioloog in terecht komt (binnen de biologie of daarbuiten).

Deze cursus gaat verder waar de cursus Evolutiebiologie en Biodiversiteit op niveau 1 stopt. Onderwerpen die besproken worden vallen onder twee grote categorieën: micro en macro-evolutie. Binnen de macro-evolutie wordt ingegaan op de Tree of Life en de methoden die ten grondslag liggen aan de reconstructie hiervan. Ook wordt gekeken naar het ontstaan van biodiversiteit en de patronen die in deze diversiteit zichtbaar zijn in zowel de ruimte als de tijd. Een fundamentele eenheid binnen de biologie is de soort en daarom wordt ook aandacht besteed aan theorieën omtrent soorten en soortvorming. Als afsluiting van het thema macro-evolutie wordt o.a. gekeken naar de geschiedenis van de aarde, trends in het fossiele archief en snelheden van evolutie.
Binnen de micro-evolutie wordt gekeken naar de thema’s variatie, selectie en random veranderingen in populaties (genetic drift). Zo wordt de fundamentele theorie van natuurlijke selectie bestudeerd maar komen ook de theorie van neutrale moleculaire evolutie, modellen van genetische drift , de evolutie van genen, genomen en ontwikkelingsprocessen hierbij aan bod. Tot slot worden de onderwerpen co-evolutie, evolutie van interacties en fenotypes en de evolutie van life-histories besproken.

De kern van de evolutionaire biologie is het beschrijven en analyseren van de geschiedenis van evolutie, en de analyse van de daaraan ten grondslag liggende oorzaken en mechanismen. De reikwijdte van de evolutionaire biologie is veel groter dan ieder ander biologisch veld, omdat alle organismen en hun kenmerken het product zijn van een evolutionaire geschiedenis van verandering. Het is daarom onmogelijk om in een algemene cursus evolutiebiologie als deze de evolutionaire geschiedenis van (alle) afzonderlijke groepen te behandelen. Om toch een indruk te krijgen van de diversiteit van het leven wordt aan een grote opdracht gewerkt, de Fyla Expositie, waarin studenten zelf een aantal door hun gekozen groepen gaan verzamelen, bestuderen en presenteren.

Omdat evolutionaire kennis ook steeds meer doordringt in het dagelijkse leven - van de geneeskunde (bv. ontstaan van antibiotica resistentie, begrijpen van verouderingsprocessen) tot klimaatverandering (bv. wat is de impact van verandering in vergelijking met het verleden) - is het ook belangrijk om evolutionaire kennis concreet te kunnen toepassen. Aan de hand van een aantal opdrachten – over bedreigde soorten – zal worden geoefend met het toepassen van evolutionaire kennis in een concrete casus. Wat zijn argumenten om een bepaalde soort te beschermen en wat is er op tegen. Hierbij moeten studenten uiteindelijk zelf beslissen in een plenaire sessie welke voorgedragen soorten in aanmerking komen voor bescherming.

Werkvormen
De studiestof wordt behandeld aan de hand van het boek “Evolution” (Futuyma) en je zult een aanzienlijk deel van deze stof zelfstandig verwerken. Om je te helpen met het verwerken van de leerstof zijn een aantal (interactie)colleges ingebouwd, waarin je met je medestudenten en de docent systematisch de stof behandelt. Daarnaast wordt in groepen van twee gewerkt aan drie kleine en een grote (afsluitende) opdracht. Tot slot wordt één van de kleine opdrachten individueel gepresenteerd. Gedurende de cursus zijn er ook twee werkcollege momenten waarop in een groep een essay/samenvatting geschreven wordt over een specifiek onderwerp uit de behandelde stof. Al deze samenvattingen worden ter beschikking gesteld via Blackboard om te leren voor het tentamen.

Toetsing
Er zullen 5 onderdelen worden beoordeeld met een cijfer:
 • individueel tentamen (50% van het eindcijfer). Voor dit tentamen moet hoger dan een 5,5 worden gehaald,
 • groepsbeoordeling van de opdracht Fyla Expositie (20% van het eindcijfer,
 • groepsbeoordeling van de opdracht Galerij van bedreigde Biodiversiteit 1 (10% van het eindcijfer),
 • groepsbeoordeling van de opdracht Galerij van bedreigde Biodiversiteit 2 (10% van het eindcijfer),
 • gemiddelde groepsbeoordeling pitches van opdracht Galerij van bedreigde Biodiversiteit 1 en 2 (10% van het eindcijfer).

Studiemateriaal
 • Handleiding blok Evolutiebiologie,
 • boek Evolution (4e editie, Sinauer) van Futuyma,
 • tijdens de cursus op te zoeken literatuur.
 

 

Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Betawetenschappen
 • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
  • Biologie
  • Scheikunde
 • In Blok 3 mag je geen deel uitmaken van één van de volgende doelgroepen
  • Uitgesloten studentgroepen
Voorkennis
De niveau 1 cursus Evolutiebiologie & biodiversiteit of vergelijkbare kennis. Neem bij twijfel contact op met de coördinator alvorens in te schrijven voor deze cursus.
Verplicht materiaal
Software
MS-Office
Literatuur
Ttijdens de cursus op te zoeken literatuur
Aanbevolen materiaal
Handleiding
Handleiding blok Evolutiebiologie
Boek
Evolution (4e editie, Sinauer) van Futuyma,
Werkvormen
Hoorcollege

Practicum

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English