SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: B-B1DIER05
B-B1DIER05
Biologie van dieren
Cursus informatieRooster
CursuscodeB-B1DIER05
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. J. Bogerd
Telefoon+31 30 2534177
E-mailJ.Bogerd@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 3
Docent
dr. J. Bogerd
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J. Bogerd
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.J.H.M. Duchateau
Overige cursussen docent
Docent
dr. R.L.P. Habets
Overige cursussen docent
Docent
dr. A.M. Schel
Overige cursussen docent
Blok
2  (12-11-2018 t/m 01-02-2019)
Aanvangsblok
2
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 17-09-2018 t/m 30-09-2018
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 22-10-2018 t/m 23-10-2018
WachtlijstJa
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
Leerdoelen
Na afloop van deze cursus kun je:
 • de karakteristieken beschrijven van de dierlijke basisweefsels,
 • de belangrijkste functies van de verschillende weefsels en orgaansystemen beschrijven,
 • de relatie uitleggen tussen de vorm en de functie van weefsels en orgaansystemen,
 • beschrijven hoe gedurende de evolutie orgaansystemen zich hebben ontwikkeld,
 • verklaren hoe het zenuwstelsel en het hormonale stelsel samenwerken bij het in stand houden van de homeostase van het interne milieu,
 • de rol van het gedrag bij het handhaven van de homeostase beschrijven,
 • de causale analyse van gedrag beschrijven.
Vaardigheden
Je oefent in de cursus de volgende vaardigheden:
 • relevante informatie verzamelen via internet, boeken en tijdschriften, selecteren en verwerken van literatuur,
 • uitvoeren van de onderzoekscyclus: een proef plannen, en een labjournaal bijhouden,
 • creatief en probleemoplossend werken en omgaan met complexe systemen,
 • mondeling en schriftelijk rapporteren in het Nederlands, een presentatie maken en geven en die van medestudenten beoordelen,
 • dissectie, een orgaan dan wel een dier ontleden aan de hand van een handleiding,
 • ethisch denken en handelen.
Inhoud
Ingangseisen
VWO met profiel Natuur en Gezondheid met natuurkunde of Natuur en Techniek met biologie.
 
Studiepad
De cursus bereidt voor op het volgen van studiepaden Gedragsbiologie, Ontwikkelingsbiologie, Neurobiologie en Educatie, Communicatie & Management.

Inhoud
De cursus Biologie van dieren gaat verder waar de biologielessen van de middelbare school ophielden. Je gaat, in detail, het functioneren van processen in het lichaam van een dier bestuderen. Met de kennis over die processen leer je vervolgens allerlei verstoringen van de homeostase te verklaren.
Zo bestudeer je de levensverrichtingen (functionele fysiologie) en de daarbij horende structuren van dieren, de vertebraten (gewervelde dieren) in het bijzonder. Tevens leer je de relatie tussen vorm en functie van dierlijke cellen, organen en orgaansystemen verklaren. Daarbij krijgen vooral bouw en functioneren van organen en orgaan­stelsels veel aandacht: .de opbouw van verschillende weefseltypes, het zenuwstelsel, het spierstelsel, het spijs­verteringsstelsel, de energie­huishouding, het immuunsysteem, de gas­wis­seling, de excretie en osmoregulatie, de homeostase van het interne milieu en de regulatie via het neurale en het hormonale systeem komen aan de orde.
Een belangrijk aandachtsgebied in de cursus is het gedrag van organismen. De causale analyse van gedrag begint met informatie die wordt waargenomen door zintui­gen, de stimuli. Die stimuli zullen, na verwerking door het zenuwstelsel, resulteren in gedrag dat aanpassing van het individu aan de buitenwereld mogelijk maakt. Je zult leren dat communicatie en leerprocessen daarin een belangrijke rol spelen. Daarnaast draagt gedrag bij aan de homeostase van het interne milieu en leer je meer over de gevolgen van een langdurig bedreigde homeostase.
 
Onderwijsvormen
Tijdens de cursus volg je hoor- en werkcolleges en practica (microscopie en dissectie). Bovendien werk je in groepen aan opdrachten. Aan je medestudenten rapporteer je over deze opdrachten middels presentaties. Daarnaast voer je zelfstandig een gedragsexperiment uit waarover je een verslag schrijft.
Biologie van Dieren is een pittige cursus die echter goed te doen is als je de behandelde stof bijhoudt tijdens de aangegeven zelfstudietijd en tijdig begint met het bestuderen van de tentamenstof.
 
Blackboard
De cursus wordt ondersteund door Blackboard waar je de college-handouts, de opdrachten, de roosters, de beoordelingsformulieren, een biomedisch woordenboek en interessante links vindt.
 
Toetsing
De cursus Biologie van Dieren heeft twee deeltoetsen. Voor ieder deeltentamen moet het tentamencijfer minimaal een 5,0 (onafgerond) zijn en tevens dient het gemiddelde van beide tentamencijfers minimaal een 5,5 (onafgerond) te zijn. Een lager cijfer voor het ene deeltentamen mag dus worden gecompenseerd met een hoger cijfer voor het andere deeltentamen, mits voor elk deeltentamen minimaal een 5,0 is behaald. Indien beide deeltoetsen met een cijfer lager dan een 5,0 (onafgerond) zijn afgesloten, geldt niet het rekenkundig gemiddelde van de deelcijfers, maar wordt de eindbeoordeling ONV (onvoldoende) en kom je niet in aanmerking voor de aanvullende toets.
Actieve deelname aan practica, werkcolleges en presentatieopdrachten is verplicht. Het eindcijfer van de cursus wordt pas vastgesteld nadat aan alle practicum- en presentatie­ver­plichtingen is voldaan. Dit houdt in dat voor alle presentaties én het verslag (die ieder met gehele cijfers tussen een 4 en 9 beoordeeld kunnen worden) een 6,0 of hoger moet worden behaald. Het cijfer voor de drie presentaties en het verslag (in de onderlinge verhouding 2:2:2:3) telt voor 20% van het eindcijfer mee.
Het eindcijfer voor de cursus wordt - wanneer aan bovenstaande eis voor beide deeltoetsen is voldaan - als volgt berekend:
 • 40%         deeltentamen 1
 • 40%         deeltentamen 2
 • 20%         presentaties en verslag
Een eventuele verandering van de definitieve berekening van het eindcijfer zal bij het begin van de cursus worden gecommuniceerd.
 
Studiemateriaal
 • BIOLOGY; ‘A Global Approach’ van Campbell, 11e editie, Pearson Education Inc., San Francisco, 2017, met toegangscode Mastering Biology
 • werkboek Biologie van Dieren 2017-2018,
 • een snijset en labjas voor de dissectiepractica,
 • een potlood, een gum en een punten­slijper.
Aanbevolen:
 • “Henderson’s Dictionary of Biology” van Lawrence, 16e editie, Pearson Education Inc.

 

 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet ingeschreven staan voor de volgende opleiding:
- Biologie
Voorkennis
VWO met profiel Natuur en Gezondheid met natuurkunde of Natuur en Techniek met biologie.
Verplicht materiaal
Boek
-─BIOLOGY; ‘A Global Approach’ van Campbell, 11e editie, Pearson Education Inc., San Francisco, 2017,
Aanbevolen materiaal
Werkboek
─werkboek Biologie van Dieren -─een snijset en labjas voor de dissectiepractica, ─een potlood, een gum en een punten¬slijper.
Boek
“Henderson’s Dictionary of Biology” van Lawrence, 16de editie, Pearson Education, Inc.,
Werkvormen
Hoorcollege

Practicum

Practicum 1

Presentatie

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English