SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: B-B1BEP13
B-B1BEP13
Biologie en ecologie van planten
Cursus informatie
CursuscodeB-B1BEP13
Studiepunten (EC)7,5
Cursusdoelen
Leerdoelen
Je kent de bouw van de plant, je kunt de belangrijkste fysiologische processen van de plant verklaren en met eenvoudige proeven kun je plantenbiologische processen aantonen/meten. Tevens kun je basis principes van de ecologie van planten en hun ecologische strategieën begrijpen en toepassen.
Concreet betekent dit dat je:
 • kan uitleggen hoe verschillende milieufactoren de fotosynthese van een plant beïnvloeden
 • hoe verschillende fotosynthesetypen (C3, C4, CAM) van elkaar verschillen en wat het belang daarvan is
 • de aanpassingen van groei en ontwikkeling van een plant aan de omgeving kan verklaren met onder andere fysiologische en/of morfologische parameters
 • kan uitleggen hoe xyleem- en floëemtransport in een plant plaatsvindt
 • op basaal niveau kan verklaren hoe de interne sturing in een plant plaats vindt (hormonen, fytochroom)
 • de interne architectuur van blad, stengel en wortel kan beschrijven
 • het functioneren van een plant in zijn (a)biotische milieu kan toelichten
 • kunt werken met begrippen als niche, habitat en eilandtheorie
 • veranderingen in de structuur en dynamiek van ecosystemen kan toelichten
 • kan uitleggen hoe eigenschappen van planten kunnen worden gebruikt in voedselproductie en andere maatschappelijke thema’s
 • een eenvoudig wetenschappelijk verslag over een experiment kan schrijven.
Vaardigheden
 • verslag schrijven
 • een biologisch probleem analyseren en de benodigde informatie verzamelen
 • een wetenschappelijk artikel lezen
 • mondelinge rapportage
 • maken en houden van een PowerPoint presentatie
 • samenwerken
 • gebruik van binoculair of (stereo)microscoop
Inhoud
Ingangseisen
VWO met profiel Natuur en Gezondheid met natuurkunde of Natuur en Techniek met biologie.

Studiepad
Deze cursus is van belang voor studenten in de studiepaden Plantenbiologie, Ecologie & natuurbeheer en Evolutiebiologie. 

Inhoud
De cursus is opgedeeld in vier thema’s: 1) metabolisme en groei, 2) transport van water, nutriënten en assimilaten, 3) regulatie en 4) plantenecologie. Ze zijn zo gekozen dat ze enerzijds de basis vormen voor de vakken Plantenbiologie en Plantenecologie en anderzijds het mogelijk maken om maatschappelijk relevante onderwerpen waarbij planten zijn betrokken, te bestuderen.
In het eerste thema ligt de aandacht op de fotosynthesemechanismen van verschillende plantengroepen (C3, C4, CAM), de effecten daarop van verschillende milieuparameters (intern en extern) en groei. De kwantitatieve rol van fotosynthese, ademhaling en morfologische parameters spelen een belangrijke rol in de koolstofbalans van planten.
In het thema transport (thema 2) ligt de aandacht op de principes van watertransport door een plant (opname, xyleem- en floeemtransport, transpiratie), nutriëntenopname en de interacties die bestaan met het fotosyntheseproces.
In het thema regulatie (thema 3) bestudeer je de regulatie van ontwikkeling (kieming, groei en bloei) door plantenhormonen en het waarnemen van licht. Een aantal voorbeelden van signaaltransductie routes zullen aan bod komen.
In thema 4 bestuderen we planten in relatie tot hun (a)biotsche milieu en op hogere integratie niveaus van levensgemeenschap en ecosysteem. We bestuderen de interacties tussen organismen en hoe deze interacties bepalend zijn voor de ruimtelijke verdeling van organismen, voor de successie in ecosystemen en voor de ontwikkeling van plantendiversiteit.
De eerste 3 thema’s gaan tevens in op het belang van planteneigenschappen in de voedselproductie en besteden ook aandacht aan de mogelijkheden en consequenties van genetische modificatie voor planten.
 
Onderwijsvormen
Hoor- en werkcollege, practicum, COO, projectgestuurd onderwijs (PGO), literatuur en experimenteel onderzoek, het maken van opdrachten (verslagen en presentaties) en zelfstudie zijn de onderwijsvormen in deze cursus.
 
Toetsing
Het eindcijfer van de cursus wordt berekend uit resultaten van de drie deeltentamens, en de beoordeling van de PGO-opdrachten het verslag over de experimenten (practicum) en van de werkcolleges.
Voorwaarde voor het krijgen van het eindcijfer is dat je de practica en PGO hebt gevolgd. De practica zelf worden niet beoordeeld met een cijfer, maar actieve deelname aan alle practicumonderdelen is verplicht.
Als je onverhoopt een practicum hebt gemist, dan krijg je op een later tijdstip de gelegenheid om het gemiste alsnog in te halen. Om praktische redenen kan dat mogelijk pas een jaar later zijn in de volgende cursus Plantenbiologie.
 
Studiemateriaal
 • werkboek ‘Biologie en Ecologie van Planten’,
 • BIOLOGY; ‘A Global Approach’ van Campbell, 11e editie, Pearson Education Inc., San Francisco, 2017,
 • labjas en labjournaal,
 • snijset voor de practica, potlood, kleurpotloden, gum.
SluitenHelpPrint
Switch to English