SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201800011
201800011
Interdisciplinair onderzoek naar sociale problemen
Cursus informatieRooster
Cursuscode201800011
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Algemene Sociale Wetenschappen;
Contactpersoonprof. dr. C. Finkenauer
E-mailC.Finkenauer@uu.nl
Docenten
Docent
prof. dr. C. Finkenauer
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. C. Finkenauer
Overige cursussen docent
Blok
4  (22-04-2019 t/m 28-06-2019)
Aanvangsblok
4
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze cursus is alleen voor ASW-studenten.
Cursusinschrijving geopendvanaf 29-10-2018 t/m 25-11-2018
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Na afloop van deze cursus
  • hebben studenten kennis en inzicht in de interacties tussen contexten en individuen;
  • kunnen studenten vanuit verschillende disciplinaire benaderingen deze interacties identificeren en op hedendaagse maatschappelijke vraagstukken toepassen;
  • kunnen studenten de interacties tussen contexten en individuele uitkomsten analyseren, interpreteren en evalueren;
  • kunnen studenten de verschillen en overeenkomsten tussen theoretische benaderingen analyseren;
  • kunnen studenten methodologische of theoretische tekortkomingen in theoretische benaderingen rondom sociale vraagstukken identificeren en beschrijven;
  • kunnen studenten in groepsverband een in de recente, relevante literatuur verankerd theoretisch overzicht over een sociaal vraagstuk schrijven en de APA-normen toepassen;
  • kunnen studenten in groepsverband een in de recente literatuur verankerde presentatie geven over een sociaal vraagstuk waarin de stand van zaken en de tekortkomingen van de wetenschappelijke kennis helder worden gecommuniceerd.
Inhoud
"There is nothing so practical as a good theory." Deze uitspraak van Kurt Lewin (1890-1947), een van de grondleggers van de Gestalttheorie en de bedenker van de veldtheorie, stelt dat een goede theorie een noodzakelijke voorwaade is voor het oplossen van sociale vraagstukken die soms taai of bijna onoplosbaar lijken ("the wicked problems' zoals sociale ongelijkheid, verslaving, geweld tegen hulpverleners, discriminatie en vooroordelen).

Aan het begin van je studie lijkt de praktijk en de vertaling van theorieën naar de praktijk, en onderzoek daarna nog ver weg. Bovendien is het niet gemakkelijk om al vanaf het begin van je studie te zien en ervaren wat je studie toevoegt aan de aanpak van sociale vraagstukken (wicked problems). Deze cursus richt zich op beide zaken. In de loop van het eerste jaar heb je theoretische inzichten opgedaan vanuit gedrags- en maatschappijwetenschappen. Interdisciplinariteit krijgt nu een gezicht doordat je een link gaat leggen tussen de in de cursussen behandelde theorie en onderzoek dat maatschappelijk relevant is.

Bijna alle disciplines houden zich bezig met onderzoek naar sociale vraagstukken, en elke discipline heeft daarbij zijn eigen perspectieven. Ontwikkelingspsychologische perspectieven bijvoorbeeld benaderen vraagstukken vooral door naar de individuele levensloop en ontwikkeling te kijken. Het uitgangspunt daarbij is, dat fasen in de levensloop een relatief vast patroon kennen, dat wordt gestuurd door individuele (biologische) ontwikkeling en rijping. Het is inmiddels ook door pedagogen, psychologen en sociologen breed aanvaard dat de context mede bepalend is voor hoe die individuele ontwikkeling er precies uitziet. Kwetsbare individuen, die leven in zeer gunstige omstandigheden (bv. sociale steun) kunnen door deze omstandigheden beschermd worden tegen de ontwikkeling van problemen. Omgekeerd kunnen nadelige omstandigheden (bv. armoede, werkeloosheid) het risico op de ontwikkeling van problemen verhogen. Maatschappelijke ongelijkheden, culturele en historische omstandigheden kunnen daarmee heel bepalend zijn voor hoe de levensloop van individuen eruit ziet. Om deze invloeden te begrijpen zijn ook meer maatschappijwetenschappelijke benaderingen nodig, die zich richten op het beter begrijpen van risicovolle en beschermende factoren in de omgeving (sociaal, cultureel, maatschappelijk, historisch). Het doel van Interdisciplinaire Sociale Wetenschap is om theorieën, perspectieven, concepten en methoden vanuit twee of meer disciplinaire benaderingen te integreren om sociale vraagtukken beter te onderzoeken, te begrijpen, en op te lossen.

De cursus bestaat uit hoorcolleges en werkgroepen. In de colleges komen verschillende wetenschappelijke methoden en theorieën aan bod, en deze worden besproken aan de hand van relevante ISS-onderwerpen en actuele gebeurtenissen. Tijdens de werkgroepen zullen de studenten in interactie met de tutor en de andere studenten kennis en inzichten uit de hoorcolleges toepassen op sociale vraagstukken om de academische vaardigheden rondom de onderwerpen die in de hoorcolleges worden gepresenteerd te oefenen en te verstevigen. De cursus omvat verschillende praktische opdrachten, waaronder de ontwikkeling en uitvoering van een theoretische analyse en het bedenken van onderzoek.
Ingangseisen
Voorkennis
Van studenten wordt verwacht dat zij alle voorafgaande eerstejaars ASW-cursussen gevolgd hebben.
Verplicht materiaal
Boek
Blauw, Sanne (2018). Het best verkochte boek ooit*. Hoe cijfers ons leiden, verleiden en misleiden. De correspondent. ISBN 9789082821642
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
In de hoorcolleges worden processen in de interactie tussen individu en verschillende sociale en culturele contexten nader toegelicht en geanalyseerd aan de hand van theoretische perspectieven uit verschillende disciplines.

Inzage

Practicum

Werkgroepen

Algemeen
Studenten analyseren, interpreteren en evalueren de interactie tussen individu en verschillende contexten vanuit verschillende disciplinaire benaderingen, theorieën en empirisch onderzoek. Studenten oefenen de academische vaardigheden: 1) digitale zoekstrategieën voor wetenschappelijke literatuur, 2) academisch schrijven, 3) werken met APA-richtlijnen voor het verwijzen naar bronnen, 4) identificeren en beschrijven van methodologische of theoretische tekortkomingen in theoretische benaderingen.

Toetsen
Digitale toets
Weging50
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Kennis, inzicht en toepassing van de stof uit de literatuur.

Opdracht
Weging50
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Studenten maken in groepjes een opdracht, waarin hun kennis, inzicht en toepassing van de stof uit de literatuur wordt beoordeeld. In de opdracht analyseren studenten schriftelijk een sociaal vraagstuk op basis van recente literatuur en passen de APA-normen toe.

SluitenHelpPrint
Switch to English