SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201700163
201700163
Grondslagen van de klinische psychologie
Cursus informatieRooster
Cursuscode201700163
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Psychologie;
ContactpersoonS.C. van Veen, MSc
E-mailS.C.vanVeen@uu.nl
Docenten
Docent
Docenten van de afdeling/departement(en)
Overige cursussen docent
Docent
S.C. van Veen, MSc
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
S.C. van Veen, MSc
Overige cursussen docent
Blok
2  (12-11-2018 t/m 01-02-2019)
Aanvangsblok
2
TimeslotBD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-05-2018 08:00 t/m 24-06-2018
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
1) Begrip van noodzaak, feilbaarheid en belang van theorie in de wetenschap, in het bijzonder de klinische psychologie.
2) Begrijpen dat en hoe psychopathologische fenomenen en de psychologische verklaring ervan, wordt beïnvloed door culturele en historische contexten.
3) Dit begrip over theorie en context kunnen toepassen bij het doen van uitspraken over klinische vraagstukken.
4) Schriftelijk en mondeling kritisch kunnen argumenteren over klinisch psychologische kwesties, op grond van 'best empirical evidence".
5) Het geven van nuttige en informatieve peerfeedback op schrijf- en reflecterende vaardigheden van medestudenten.

Relatie tussen toetsen en doelen
De vordering van de studenten ten opzichte van deze leerdoelen zal geëvalueerd en becijferd worden op drie momenten.
•-Om de vordering ten opzichte van leerdoelen 1-4 te evalueren wordt een schriftelijk tentamen afgenomen dat bestaat uit open vragen ter toetsing van begrip en toepassing en multiple choice vragen ter toetsing van de herkenning van parate kennis; alle in deze cursus aangeboden inhoud (literatuur bij de colleges en de colleges zelf) is tentamenstof.
•-Om de vordering ten opzichte van leerdoelen 3-4 te evalueren wordt een schrijfopdracht afgenomen dat bestaat uit het individueel schrijven van een wetenschappelijk essay.
•-Om de vordering ten opzichte van leerdoelen 3-4 te evalueren wordt een groepsopdracht afgenomen dat bestaat uit het maken van een podcast, waarin een actueel maatschappelijk vraagstuk of controverse in het klinisch vakgebied centraal staat.
•-Om de vordering ten opzichte van leerdoel 5 te evalueren krijgen studenten peer feedbackoefeningen tijdens de werkgroepen die worden ondersteund en gesuperviseerd door een docent
-Studenten krijgen drie cijfers: een voor het tentamen (50%), een voor de schrijfopdracht (25%) en een voor de podcast (25%). Deze drie cijfers geven de mate weer waarin de leerdoelen bereikt zijn.
Inhoud
Het terrein van de klinische psychologie omvat het bestuderen en behandelen van psychische stoornissen. Dat start allereerst met de vraag: wat wordt nu eigenlijk gezien als normaal en wat als abnormaal? Al vanaf de Griekse oudheid hebben geleerden zich hierover gebogen. Gaat het om persoonlijk lijden, onconventioneel of wellicht moreel verwerpelijk gedrag? Zowel vanuit psychiatrisch (medisch) als psychologisch perspectief zal worden besproken hoe en waar men in de loop der jaren de grens heeft getrokken tussen ziekte en gezondheid. Niet enkel het duiden, maar ook het verklaren van mentale en gedragsproblemen is het onderwerp van de klinische psychologie. Daar zijn theorieën voor nodig. Hoe gaan we om met falende waarnemingen en kun je ooit stellen dat je voldoende observaties heb om te concluderen dat een theorie juist is? Binnen en over de klinische psychologie bestaan nogal wat opvattingen die kunnen worden tegengesproken door evidente bewijsvoering. Hoe ontstaan dergelijke misvattingen of mythes en waarom zijn ze zo hardnekkig? Psychopathologische fenomenen en de psychologische verklaring ervan wordt mede beïnvloed door de historische en culturele context. We bespreken de bekendste stromingen van de 20ste eeuw (psychoanalytisch, leer theoretisch, humanistisch en cognitief) en leren hoe verschillende stromingen zich binnen de huidige geestelijke gezondheidzorg zich tot elkaar verhouden. Daarnaast beoordelen we de validiteit van theoretische modellen en klinische richtlijnen binnen de culturele context. Worden klinische beelden, zoals depressie of autisme, ook in andere landen gerapporteerd? En hoe kun je als behandelaar cultuur-sensitieve aanpassingen maken aan bestaande behandelprotocollen? Tot slot wordt ingezoomd op de voetprint van psychische stoornissen op de maatschappij en worden enkele recente initiatieven voor het verbeteren van geestelijke gezondheidszorg bestudeerd.
Ingangseisen
Voorkennis
Psychologische basiskennis; basiskennis methoden en technieken
Voorkennis kan worden opgedaan met
Persoonlijkheiden gezondheid, Sociale psychologie, Ontwikkelingspsychologie, Hersenen en cognitie, M & S, Biopsychosociale perspectieven op psychopathologie (major verplicht)
Verplicht materiaal
Boek
Layard, R., & Clark, D. M. (2015). Thrive: The power of psychological therapies. Penguin UK. ISBN: 9780241961117.
Artikelen
Een leeslijst van losse wetenschappelijke artikelen wordt bij aanvang van de cursus bekend gemaakt.
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
De cursus kent 8 hoorcolleges, de colleges worden verzorgd door docenten van Klinische Psychologie en door gastsprekers.

Voorbereiding bijeenkomsten
De literatuur voor de betreffende bijeenkomst dient bestudeerd te zijn.

Inzage

Presentatie

Spreekuur

Werkgroep

Algemeen
Er zijn 6 werkgroepbijeeenkomsten waarin gewerkt wordt aan het individuele essay, de podcast opdracht (in groepsverband) en verdieping van de cursusstof plaatsvindt.

Toetsen
Essay
Weging25
Minimum cijfer5,5

Podcast
Weging25
Minimum cijfer5,5

Tentamen
Weging50
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English