SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201700102
201700102
Pedagogische systemen in de kindertijd en adolescentie
Cursus informatieRooster
Cursuscode201700102
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Contactpersoondr. E. Reitz
Telefoon+31 30 2534515
E-mailE.Reitz@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
H.S. van der Baan
Overige cursussen docent
Docent
D. Bodden
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. S.J.T. Branje
Overige cursussen docent
Docent
J.J. Endendijk, PhD
Overige cursussen docent
Docent
C.D. Kamsteeg
Overige cursussen docent
Blok
2  (12-11-2018 t/m 01-02-2019)
Aanvangsblok
2
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-05-2018 08:00 t/m 24-06-2018
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Het hoofddoel is kennis van socialisatieprocessen binnen verschillende systemen (gezin, peers, school, media) en ontwikkelingsprocessen (sociaal, emotioneel, gedragsmatig) van kinderen en adolescenten. De cursus ligt in het verlengde van de cursus Socialisatie in context 1 waarin de basis wordt gelegd voor het denken over ontwikkeling binnen pedagogische infrastructuren volgens het systemisch ontwikkelingsperspectief van Bronfenbrenner en die zich vooral richt op het jonge kind. Nadruk in de huidige cursus zal worden gelegd op wat oudere kinderen en adolescenten en op interacties tussen de verschillende systemen (micro, meso). Verschillende thema’s zullen worden behandeld, onder andere probleemgedrag (externaliserend en internaliserend), emotiesocialisatie, identiteitsontwikkeling, en relaties met leeftijdgenoten. 
Naast inhoudelijke kennis worden vaardigheden opgedaan door het doen van een probleemanalyse van een actueel pedagogisch probleem: d.m.v. literatuuronderzoek moeten studenten het probleem analyseren en daarvoor de literatuur kritisch kunnen beoordelen, vergelijken, samenvatten en hier schriftelijk over rapporteren. N.a.v. dit literatuuronderzoek worden implicaties voor de praktijk gegeven. Hierbij worden tevens vaardigheden opgedaan met het APA kunnen weergeven van literatuur en hiernaar refereren.

Relatie tussen de toetsen en leerdoelen
De inhoudelijke kennis van socialisatieprocessen binnen verschillende systemen (gezin, peers, school, media) en ontwikkelingsprocessen (sociaal, emotioneel, gedragsmatig) van kinderen en adolescenten, wordt getoetst met een meerkeuze-tentamen, gebaseerd op de stof behorende bij de hoorcolleges. De academische vaardigheden m.b.t. de probleemanalyse (wetenschappelijke literatuur vinden en beoordelen, vergelijken, samenvatten, schriftelijk rapporteren, geven van implicaties voor de praktijk), die in de werkgroepen aan bod komen, worden getoetst met het schrijven van een individueel paper die worden getoetst aan de hand van rubrics op verschillende domeinen (algemene structuur, inleiding, middendeel, conclusie/discussie, implicaties, wetenschappelijk taalgebruik, APA refereren).
Inhoud
De klemtoon in deze cursus ligt op de verschillende socialisatieprocessen vanuit verschillende systemen (micro, meso) en de relatie met ontwikkelingsprocessen van kinderen en adolescenten. De complexiteit van de ontwikkeling van kinderen en adolescenten is een terugkerend thema. Uitgangspunt is het systemisch ontwikkelingsperspectief. Dit perspectief geeft aan dat ontwikkeling een proces is waarbij kind of adolescent en omgeving elkaar voortdurend beïnvloeden en waarbij op verschillende leeftijden verschillende relaties belangrijk zijn. In deze cursus wordt het effect van processen binnen het gezin, leeftijdgenoten of de bredere context waarin kinderen en adolescent opgroeien (o.a. school) op de ontwikkeling van kinderen en adolescenten bestudeerd en vergeleken, maar worden kindfactoren ook belangrijk geacht.
Ingangseisen
Voorkennis
Het verdient aanbeveling om eerst de cursus Opgroeien in gezin en school te volgen alvorens deze cursus gevolgd wordt, maar het is niet strikt noodzakelijk.
Verplicht materiaal
Boek
Wordt nader bekend gemaakt.
Aanbevolen materiaal
Artikelen
Aan thema's verwante artikelen in (inter)nationale tijdschriften. Online beschikbaar of in de bibliotheek.
Werkvormen
Hoorcollege

Inzage

Werkgroep

Toetsen
Opdracht(en)
Weging50
Minimum cijfer5,5

Meerkeuze tentamen
Weging50
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English