SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201500054
201500054
Hersenen en cognitie
Cursus informatieRooster
Cursuscode201500054
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Psychologie;
Contactpersoondr. C.L.E. Paffen
Telefoon+31 30 2533372
E-mailC.L.E.Paffen@uu.nl
Docenten
Docent
Docenten van de afdeling/departement(en)
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
dr. C.L.E. Paffen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. C.L.E. Paffen
Overige cursussen docent
Blok
2  (12-11-2018 t/m 01-02-2019)
Aanvangsblok
2
TimeslotAC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingUU Bachelor Psychologiestudenten worden sowieso geplaatst en andere studenten alleen mits er nog plek vrij is.
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-05-2018 08:00 t/m 24-06-2018
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
Let op: Deze cursus telt mee bij de totstandkoming van het Bindend Studieadvies voor eerstejaars bachelorstudenten.
 
Deze cursus behandelt de belangrijkste menselijke cognitieve competenties. Aan bod komen onder andere: sensatie, perceptie, aandacht, bewustzijn, geheugen, beslissen en probleemoplossen. Daarnaast worden toepassingsgebieden van de cognitieve psychologie behandeld, met name de neuropsychologie en de toegepaste cognitieve psychologie. Als laatste wordt een centrale methode van de psychologie behandeld: een signaal detectie theorie.
Aan het eind van deze cursus kan de student:
  • De belangrijkste vragen, theorieën, bevindingen en werkwijze met betrekking tot menselijke cognitieve competenties (zoals behandeld in de literatuur en toegelicht in de colleges en werkgroepen) op een kritische wijze onderscheiden en omschrijven.
  • Deze kennis op basaal niveau toepassen bij het doen van uitspraken aangaande binnen het vakgebied vallende onderwerpen en problemen.
  • Op basisniveau een wetenschappelijke argumentatie schrijven en deze verwerken in een wetenschappelijk essay.
Relatie tussen de toetsen en leerdoelen
Kennis over de centrale thema’s zoals die aan bod komen in het boek en tijdens de colleges wordt getoetst aan de hand van twee meerkeuze deeltentamens. Academische vaardigheden als schrijven, synthese van informatie en kritisch redeneren worden getoetst aan de hand van schriftelijke opdrachten. De leerdoelen worden overigens ook (formatief) getoetst in de werkgroepen.
 
Inhoud
Deze cursus behandelt de inhoud van de menselijke geest (de mind). Hierbij wordt de mind gedefinieerd als een verzameling van basale cognitieve competenties zoals sensatie, perceptie, aandacht, bewustzijn en geheugen, maar ook meer complexe competenties zoals taal, beslissen en probleem oplossen. Hierbij is er ook aandacht voor de biologische substraten van deze competenties. Naast het behandelen van de cognitieve competenties wordt er ook aandacht besteed aan toepassingsgebieden van de cognitieve psychologie: de neuropsychologie en toegepaste cognitieve psychologie. Verder komt een centrale methode in de cognitieve psychologie aan bod: signaal detectie theorie.
 
 
Aspecten van academische vorming
Meerkeuze toets
Vaardigheden in academisch denken:
•      Bestuderen en analyseren van informatie.


Schriftelijke opdrachten
Basisvaardigheden
•      Duidelijk schriftelijk communiceren in het Nederlands.
Communicatieve vaardigheden
•      Diverse typen teksten plannen, schrijven, herschrijven en afwerken.
•      Het schrijven van een helder betoog.
Vaardigheden in academisch denken
•      Synthetiseren en structureren van informatie.
•      Argumenteren.
Reflectieve vaardigheden
•      Het kunnen plaatsen van argumenten in een wetenschappelijke context.
•       Het geven van en omgaan met feedback
Ingangseisen
Voorkennis
Basiskennis van anatomie en fysiologie, alsmede basale functies van de hersenen
Voorkennis kan worden opgedaan met
Hersenen en gedrag
Verplicht materiaal
Boek
Brain and Cognition, 2nd customized edition. ISBN: 978-1-4737-7066-9.
Werkboek
Werkboek cursus. Dit werkboek wordt via Blackboard beschikbaar gesteld.
Werkvormen
Hoorcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Verwacht wordt dat de voorgeschreven literatuur vooraf gelezen is. De hoorcolleges geven toelichting en verdieping op de voorgeschreven literatuur. Inspanningsverplichting: bij gemiste colleges zelf via Blackboard en medestudenten de achterstand inhalen.

Hoorcollege 1

Hoorcollege 2

Inzage

Werkgroep

Algemeen
In de werkgroepbijeenkomsten wordt gewerkt aan een schrijfopdracht, het geven van peer-feedback en inhoudelijke opdrachten. Inspanningsverplichting: actieve deelname aan de werkgroep, op tijd inleveren van opdrachten.

Toetsen
Schriftelijke opdracht
Weging25
Minimum cijfer5

Beoordeling
De schriftelijke opdracht wordt beoordeeld op schrijfstijl, opbouw, argumentatie en kritische beschouwing van de gebruikte literatuur.

Schriftelijk meerkeuzetentamen in 2 dele
Weging75
Minimum cijfer5

Beoordeling
De twee deeltentamens testen de mate waarin opgedane kennis kan worden gereproduceerd en toegepast en in welke mate de student inzicht heeft in de materie. Het gemiddelde cijfer voor beide deeltentamens moet minimaal een 5.0 zijn. Daarnaast moet het eindcijfer van de cursus minimaal een 5,5 zijn.

SluitenHelpPrint
Switch to English