SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201500053
201500053
Psychologie als wetenschap
Cursus informatieRooster
Cursuscode201500053
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Psychologie;
Contactpersoondr. M. Naber
E-mailM.Naber@uu.nl
Docenten
Docent
T.Y. Koppert
Overige cursussen docent
Docent
dr. M. Naber
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M. Naber
Overige cursussen docent
Docent
dr. S.M. Stuit, PhD
Overige cursussen docent
Blok
4  (22-04-2019 t/m 28-06-2019)
Aanvangsblok
4
TimeslotBD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingUU Bachelor Psychologiestudenten worden sowieso geplaatst en andere studenten alleen mits er nog plek vrij is.
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
Let op: Deze cursus telt mee bij de totstandkoming van het Bindend Studieadvies voor eerstejaars bachelorstudenten.
 
Deze cursus beoogt een overzicht te geven van de belangrijkste stromingen binnen psychologische wetenschap, en het wetenschapsfilosofische kader waarin zij tot stand zijn gekomen. Ook wordt stil gestaan bij vragen als: wat is “goede” wetenschap? Aan de hand van enkele van de in de cursus behandelde thema’s wordt ervaring op gedaan met het doen van een experiment en de wetenschappelijke verslaglegging hiervan (het practicum onderzoeksvaardigheden). Na voltooiing van de cursus kan de student:
 • Hoofdzaken uit de de psychologische wetenschap, en de wetenschapsfilosofische stromingen (zoals behandeld in de literatuur en toegelicht in de colleges en werkgroepen) op een kritische wijze onderscheiden en omschrijven.
 • Deze kennis op basaal niveau toepassen bij het doen van uitspraken aangaande binnen het vakgebied vallende maatschappelijke onderwerpen en problemen.
 • Een onderscheid maken tussen integer en niet-integer handelen binnen de (psychologische) wetenschap.
 • Mondeling een overtuigend relaas kunnen houden, onderbouwd met een logische argumentstructuur.
 Practicum onderzoekvaardigheden
 • een onderzoeksvraag met bijbehorende hypothesen formuleren en deze probleemstelling, alsmede de methode van onderzoek en de resultaten te kunnen plaatsen in de kennis en literatuur van het betreffende onderwerp.
 • een begrijpelijk onderzoeksverslag te kunnen schrijven, dat wil zeggen de opzet van een onderzoek zo kunnen beschrijven dat eenieder dit onderzoek op precies dezelfde wijze kan herhalen en de resultaten te kunnen interpreteren en dusdanig presenteren dat deze voor iedereen begrijpelijk en overzichtelijk zijn.
 • de eerder opgedane kennis en vaardigheden uit MTS1 en MTS2 toepassen, en heeft de student de vaardigheid in het werken met computerprogramma's zoals SPSS en Excel uitgebreid.
   
  Relatie tussen de toetsen en leerdoelen
  Kennis over de centrale thema’s zoals die aan bod komen in het boek en tijdens de colleges wordt getoetst aan de hand van een tentamen met meerkeuze vragen en open vragen. Daarnaast wordt door het verrichten van experimenten en het in een onderzoeksverslag rapporteren van de opzet en resultaten de student vertrouwd gemaakt met het uitvoeren en interpreteren van onderzoek, met wetenschappelijke procedures en methodologie, en met de complexe relatie tussen psychologische theorieën en psychologisch onderzoek. Het leren schrijven van verslagen is een noodzakelijk onderdeel van de wetenschappelijke vorming, en de kwaliteit van het verslag is de beste toets voor de mate waarin men het onderzoek en de achterliggende gedachte werkelijk heeft begrepen.  De opdrachten tijdens de werkgroepen dienen ervoor om zowel de student te helpen de stof uit de boeken beter te leren begrijpen en een aantal onderzoek vaardigheden van de student te ontwikkelen zoals presenteren, analytisch denken, literatuur zoeken en integer handelen. Deze vaardigheden worden aan de hand van verschillende opdrachten getoetst:
 • Kennis over hoofdzaken uit de psychologie en de wetenschapsfilosofische stromingen wordt getoetst met het tentamen en een werkroepopdracht waarin een modeloverzicht van de geschiedenis van de psychologie wordt gemaakt.
 • De toepassing van deze kennis door het doen van uitspraken aangaande binnen het vakgebied vallende onderwerpen en problemen wordt getoetst aan de hand van een debat, presentatie en posterconferentie. De toepassing van deze kennis aangaande maatschappelijke onderwerpen en problemen wordt getoetst via het schrijven van een beleidsrapport.
 • Succesvol onderscheid maken tussen integer- en niet integer handelen binnen de (psychologische) wetenschap wordt getoetst met een casus ethiek en een posterconferentie.
 • Mondeling een overtuigend relaas te kunnen houden, onderbouwd met een logische argumentstructuur, wordt getoetst tijdens een debat.
 • Met het onderzoeksverslag over het experimenteel onderzoekspracticum wordt zowel het begrip van, als het volledig en accuraat schriftelijke rapporteren van een psychologisch onderzoek getoetst.
 
 
Inhoud
Deze cursus geeft een overzicht van de belangrijkste stromingen van binnen de psychologische wetenschap. De geschiedenis van de psychologie wordt ingebed in een (wetenschaps-)filosofisch kader, Immers, ontwikkelingen buiten de psychologie hebben een grote invloed gehad in het denken over de ”psyche”. Ook de ontwikkeling van het denken over wat eigenlijk wetenschap is (tegenover “pseudowetenschap”) heeft de psychologische wetenschap gevormd. Enkele onderdelen die aan bod komen zijn: wat is wetenschap? (demarcatie van wetenschap, positivisme en rationalisme, deductie en inductie, verificatie en falsificatie), structuralisme, functionalisme en de evolutietheorie, het (onder)bewustzijn, het behavorisme en de moderne psychologische benadering.
 
Practicum Onderzoekvaardigheden
Een belangrijk onderdeel binnen de Major Verplicht is het ontwikkelen van vaardigheden in wetenschappelijk denken en onderzoek. Hoewel bij elk vak een andere set van vaardigheden is ondergebracht, zijn deze natuurlijk voor elk vak binnen de psychologie van belang. Binnen de cursus Psychologie als Wetenschap en de cursus Sociale Psychologie ligt daarbij de nadruk op praktische vaardigheden en het schrijven van een wetenschappelijk verslag tijdens het onderzoekspracticum. Het gaat in het onderzoekspracticum naast de inhoud, ook om de (schrijf)vaardigheden, en het aanleren van 'wetenschappelijke vaardigheden' bij het doen van onderzoek.
De student neemt in het onderzoekspracticum twee verschillende rollen op zich: Die van onderzoeksdeelnemer en die van onderzoeker, waardoor eventuele methodologische obstakels duidelijk zichtbaar kunnen worden.
 Tijdens het practicum zullen verschillende soorten onderzoek de revue passeren. Een telkens terugkomend thema zal zijn: Meet het instrument daadwerkelijk wat de onderzoeker wil meten, en hoe kan de onderzoeker daar zeker van zijn?
 
Aspecten van academische vorming
 
Meerkeuze toets

Vaardigheden in academisch denken:
•      Bestuderen en analyseren van informatie.
•      Synthetiseren en structureren van informatie.
 
Schriftelijke opdrachten
Basisvaardigheden
•      Gebruik van data-analyse pakketten zoals Excel en SPSS.
•      Duidelijk schriftelijk communiceren in het Nederlands.

Communicatieve vaardigheden
•      (Mondeling) Presenteren, argumenteren en bediscussiëren van een standpunt
•      Schrijven van onderzoeksverslagen (in artikelvorm).
•      Duidelijk presenteren van resultaten en bevindingen.

Vaardigheden in academisch denken
•      Synthetiseren en structureren van informatie.
•      Begrijpen en toepassen van ethische aspecten van onderzoek
•      Kritisch bestuderen en analyseren van theorieën, beweringen en bevindingen.
•      Het ontwikkelen van een standpunt.

Reflectieve vaardigheden
•       Informatie in een bredere wetenschappelijke context kunnen plaatsen
•       Een uitwisseling van argumenten kunnen plaatsen in een wetenschapsfilosofische context
Ingangseisen
Voorkennis
Kennis van psychologie en haar onderzoeksmethoden op inleidend niveau
Voorkennis kan worden opgedaan met
MTS1, Sociale Psychologie (practicum) en MTS2
Verplicht materiaal
Boek
Goodwin, C. James. A history of modern psychology, 5th edition (paperback).
ISBN:9781118833759
Boek
Wordt nader bekend gemaakt.
Werkboek
Psychologie als Wetenschap. Het werkboek zal via Blackboard beschikbaar worden gesteld.
Werkvormen
Hoorcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Verwacht wordt dat de voorgeschreven literatuur van te voren gelezen is. De hoorcolleges geven toelichting hierop. Inspanningsverplichting: bij gemiste colleges zelf via Blackboard en medestudenten de achterstand inhalen. Het is belangrijk om in ieder geval bij het eerste college aanwezig te zijn.

Inzage

Practicum

Practicum 1

Werkcollege

Werkgroep

Voorbereiding bijeenkomsten
Bij practicum bijeenkomsten worden cases bediscussieerd, experimenten uitgevoerd, resultaten geanalyseerd en een onderzoeksverslag uitgelegd. Buiten het practicum wordt thuis het onderzoeksverslag geschreven. Tijdens de werkgroepbijeenkomsten worden opdrachten besproken die je thuis voorbereidt. Daarnaast wordt aandacht besteed aan wetenschapsethiek, presentaties, literatuur, parapsychologie en pseudopsychologie. Opdrachten voor onderzoekspracticum kunnen alleen tijdens de cursus worden herkanst

Toetsen
Schriftelijke opdrachten
Weging60
Minimum cijfer5

Beoordeling
Practicum: Onderzoeksverslag. Werkgroepen: demarcatieprobleem wetenschap, presentatie tijdlijn geschiedenis van de psychologie, oefententamen, parapsychologisch experiment, (pseudo-)wetenschapsdebat en discussie publicatiesysteem. Werkcollege: project de Bestemming beleidsrapport.

Meerkeuze en open vragen
Weging40
Minimum cijfer5

Beoordeling
Beoordeling: Voor de toets moet minimaal een 5 worden behaald, daarnaast moet het eindcijfer van de cursus minimaal een 5,5 zijn. De toets test de opgedane (literatuur-)kennis.

SluitenHelpPrint
Switch to English