SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201500036
201500036
Ontwikkelingspsychopathologie: verdieping diagnostiek en behandeling
Cursus informatieRooster
Cursuscode201500036
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Contactpersoondr. S.A.M. Wijsbroek
Telefoon+31 30 2535873
E-mailS.A.M.Wijsbroek@uu.nl
Docenten
Docent
E. van den Bosch
Overige cursussen docent
Docent
L van de Pol, MSc
Overige cursussen docent
Docent
dr. M. Spuij
Overige cursussen docent
Docent
dr. S.A.M. Wijsbroek
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. S.A.M. Wijsbroek
Overige cursussen docent
Blok
2  (11-11-2019 t/m 31-01-2020)
Aanvangsblok
2
TimeslotBD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 t/m 30-06-2019
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 19-08-2019 t/m 20-08-2019
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus heeft de student nieuwe kennis opgedaan en vaardigheden geleerd. Dit blijkt uit de volgende doelen:
  1. De student is in staat wetenschappelijke literatuur kritisch te beschouwen en toe te passen op complexe opvoedingssituaties.
  2. De student heeft zijn/haar vaardigheden uitgebreid en verdiept, aangaande het verwerven, interpreteren en integreren van informatie bij ouders en kinderen. De student kan bijvoorbeeld beter afstemmen op de hulpvrager door ondermeer  te variëren in  taalgebruik en non-verbale reacties en bewust passende gesprekstechnieken in te zetten. Ook is de student bijvoorbeeld beter in staat de betekenisverlening van gezinsleden samen te exploreren.
  3. De student kan kritisch reflecteren op haar eigen rol als professional tijdens het toepassen van beroepsvaardigheden en is in staat leerdoelen voor de toekomst te formuleren op basis van deze reflectie.

Relatie tussen de toetsen en leerdoelen
De tentamenstof en de opdrachten sluiten nauw aan bij de leerdoelen. Zo zullen studenten beoordeeld worden op (het toepassen van) kennis en vaardigheden. Dit wordt gedaan a) in een overall toets; een takehome-deel (casus) waarin studenten zich voorbereiden op de toets en de feitelijke toets met casus in de vorm van een open boek tentamen b) door een onderzoek bij een kinderen.
Inhoud
In de verdiepende cursus ‘Ontwikkelingspsychopathologie: Verdieping diagnostiek en behandeling’ leer je vaardigheden die van toepassing zijn in de professionele beroepspraktijk. De cursus vormt daarmee een goede voorbereiding op een vervolgopleiding, zoals de master CCFES, en sluit aan bij de Bachelorstage in blok 2. In de cursus staat het leren analyseren en interpreteren van uiteenlopende problemen centraal. Er wordt hierbij telkens gekeken vanuit een ontwikkelings- en systeemperspectief. Studenten leren vaardigheden om problemen van kinderen uit te vragen bij het kind of de jongere zelf, in gesprek te gaan met kinderen en te overleggen met andere professionals (zoals leraren en beroepsopvoeders). Hoewel de titel van de cursus doet vermoeden dat het alleen over problematische ontwikkeling gaat, zullen juist ook de protectieve factoren en aangrijpingspunten voor handelen telkens aan de orde komen.
 
In de hoorcolleges worden een aantal thema’s besproken die in de rest van de Bachelor opleiding doorgaans onderbelicht zijn gebleven. Te denken valt aan hoorcolleges over het “Foetale Alcohol Syndroom” (FAS), “De (normale) seksuele ontwikkeling en seksueel trauma”, “De diagnostiek en behandeling van internaliserende problemen volgens multidisciplinaire richtlijnen” en “Het positief beïnvloeden van gedragsproblemen in gezinnen met meerdere kwetsbaarheden”. De hoorcollege docenten werken vrijwel allemaal ook in de praktijk en zullen in hun hoorcolleges daarom regelmatig gebruik maken van actuele voorbeelden van vragen en problemen waar zij dagelijks mee te maken hebben.
 
In de werkcolleges wordt bovenstaande hoorcollegestof verwerkt in oefeningen. Alle werkcollege docenten zijn  tevens werkzaam in de klinische beroepspraktijk. Als student maak je in deze cursus kennis met uiteenlopende in de praktijk veelgebruikte technieken. Je leert bijvoorbeeld hoe je een semigestructureerd interview kunt afnemen, hoe je doorvraagt over hoe iemand een moeilijke situatie beleeft en hoe je informatie uit verschillende bronnen kunt integreren.
 
Na de cursus ben je in staat om diverse technieken toe te passen, zoals het gezamenlijk uitwerken van een genogram, het voeren van verdiepende gesprekjes over de beleving door middel van tekeningen, en vragenlijsten. In de werkcolleges wordt hiervoor gebruik gemaakt van onder meer videomateriaal, rollenspellen, en demonstraties door de docent. Tijdens de werkcolleges is er bovendien nadrukkelijk aandacht voor de reflectie op je eigen functioneren in je rol als professional. Er wordt aangesloten bij vaardigheden en kennis die je eerder hebt kunnen opdoen bij cursussen uit het Bachelorprogramma van de Opleiding Pedagogische Wetenschappen, zoals de BA-2 cursussen Developmental Psychopathology, Diagnostiek, Behandeling, Communicatievaardigheden en Test- en observatievaardigheden. Kennis en vaardigheden die je leert zijn toepasbaar voor toekomstige ‘scientist practitioners’ die meer generalistisch willen werken (denk aan bijvoorbeeld ‘buurtteams’, ‘orthopedagogen op scholen’ of bij huisartspraktijken) of juist degenen die nader kennis willen maken met de meer specialistische hulp en zorg (Geestelijke GezondheidsZorg of gespecialiseerde behandelcentra). Tot slot leer je hoe je andere professionals (bijvoorbeeld leraren of beroepsopvoeders) kunt aansturen en begeleiden. De hoorcolleges worden zo mogelijk op donderdagmiddag gepland (15-17.00 of soms 15.00-19.00). Je kunt hierdoor op de dagen dat je hoorcollege hebt ook op donderdagochtend stagelopen. Vanzelfsprekend is de cursus ook aantrekkelijk voor studenten die geen Bachelorstage lopen.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
- Zelfstandig actuele relevante artikelen vergaren.
- Schrijven volgens actuele APA-normen.

Voorkennis kan worden opgedaan met
Voorkennis kan worden opgedaan met: Developmental Psychopathology, Diagnostiek, Behandeling, Communicatievaardigheden, Test- en observatievaardigheden.
Verplicht materiaal
Literatuur
Wordt nog nader bekendgemaakt.
Artikelen
Wetenschappelijke artikelen (o.a. empirische onderzoeksartikelen, literatuur reviews, meta-analyses).
Werkvormen
Hoorcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
In de cursus staat de integratie van theoretische concepten en klinische vaardigheden op het terrein van preventie, diagnostiek en behandeling van opvoedings- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen en jeugdigen binnen hun opvoedingscontext centraal.In de hoorcolleges worden specifieke onderwerpen op het gebied van ontwikkelingspsychopathologie behandeld die in het curriculum van de bachelor niet of nauwelijks aan de orde komen. Ter voorbereiding wordt de voorgeschreven literatuur bestudeerd.

Inzage

Werkgroep

Algemeen
Het accent ligt op het verdiepen van klinische vaardigheden, zoals bv, .- actief luisteren, afstemmen in het contact met de cliënt en betekenisverlening. Inhoudelijk staan onder andere de psychosociale problemen centraal die in de hoorcolleges zijn behandeld. Van studenten verwachten wij actieve deelname en gedegen voorbereiding a.d.h.v. het bestuderen van literatuur en het opvolgen van aanwijzingen van de docent.

Voorbereiding bijeenkomsten
Studenten werken regelmatig samen in subgroepjes. In de werkgroepen wordt o.a. geoefend met genogrammen, het voeren van intakegesprekken, het afnemen van een ontwikkelingsanamnese en gespreksvoering.Tevens bereiden studenten in de werkcolleges een onderzoek voor dat in de praktijk moet worden uitgevoerd bij kinderen. Naast het oefenen met rollenspellen wordt er gebruik gemaakt van oefeningen in TrainTool.

Bijdrage aan groepswerk
In de werkgroepen wordt vooral gewerkt a.d.h.v. opdrachten om zo de klinische vaardigheden beter te leren beheersen. Van studenten wordt een open en kritische houding gevraagd. Studenten wordt gevraagd te reflecteren op het eigen leerproces en anderen te kunnen voorzien van feedback. Tevens werken zij in subgroepjes aan opdrachten of het oefenen van vaardigheden.

Werkgroep extensief

Toetsen
Opdracht
Weging50
Minimum cijfer-

Beoordeling
Integratie van theorie, academische vaardigheden en professionele vaardigheden. De aanwezigheids- en inspanningsverplichting staan beschreven in de cursushandleiding. Voorwaarden voor deelname aan de eindopdracht en de aanvullende toets worden in de cursushandleiding vermeld.

Deadlines
Nader bekend te maken via Blackboard.
NB De deelresultaten van deze cursus hebben een beperkte geldigheidsduur. Indien het eindresultaat van de cursus niet voldoende is, vervallen alle behaalde deelresultaten na het studiejaar waarin ze zijn behaald.

Open boek tentamen
Weging50
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English