SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201500015
201500015
Steden en moderniteit: burgerschap, ongelijkheid, geweld
Cursus informatieRooster
Cursuscode201500015
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (2 (Bachelor Verdiepend))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Culturele Antropologie;
ContactpersoonSecretariaat CA
Telefoon+31 30 2532111
E-mailcasecr@fss.uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. C.G. Koonings
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. C.G. Koonings
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
2  (11-11-2019 t/m 31-01-2020)
Aanvangsblok
2
TimeslotD: D (WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag)
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 t/m 30-06-2019
AanmeldingsprocedureOsiris Student
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 19-08-2019 t/m 20-08-2019
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen
  • Studenten ontwikkelen kennis van en inzicht in de sociale, politieke en culturele dimensies van de stad en stedelijke samenlevingen in historisch en mondiaal vergelijkend perspectief.
  • Studenten ontwikkelen kennis van en inzicht in een theoretisch begrippenapparaat rondom het begrip (stads)burgerschap waarin benaderingen uit de antropologie, geschiedenis, sociologie en ontwikkelingsgeografie met elkaar worden verbonden. Deze begrippen en benaderingen worden geplaatst in de traditie van stadsstudies en stads-antropologische onderzoeksmethodologie en toegepast op enkele hedendaagse kernvraagstukken in steden. 
  • Studenten verwerven vaardigheden in het onderzoeken van een zelfgekozen thema binnen dit veld door het in kleine groepjes schrijven en in seminar-format presenteren van een paper gebaseerd op literatuuronderzoek.
Inhoud
In het eerste decennium van deze eeuw woonde en leefde voor het eerst in de geschiedenis een meerderheid van de wereldbevolking in steden. Dit aandeel zal in de komende decennia verder toenemen. In sommige regio’s, zoals Europa, Australië, Japan, en Noord- en Zuid-Amerika is verstedelijking al langer dominant. Dit proces heeft grote gevolgen voor de manier waarop sociale relaties, samenlevingsvormen en sociaal-politieke instituties georganiseerd zijn en veranderen. Historisch is de stad in de Europees-westerse traditie verbonden met rechten (‘burgerschap’), ontwikkeling (kapitalisme, consumptie en urbane systemen) en moderniteit (individualisme, massacultuur). Sinds de 19e eeuw worden steden als ruimtes gezien waar de moderne samenleving vorm krijgt, in het bijzonder op basis van een industriële arbeidsdeling, het ontstaan van een publiek domein, en politieke mobilisering en participatie. Steden vormen een specifieke habitus voor (sub)culturen en identificatieprocessen.
Dit perspectief wordt vaak in verband gebracht met soms utopische ideeën over vooruitgang, maar dit heeft ook een keerzijde. De globalisering van verstedelijking sinds de jaren 1950 heeft de problematische en dystopische kan van de stad zichtbaar gemaakt: steden worden ook gekenmerkt door armoede, uitsluiting en ongelijkheid, onbestuurbaarheid, onveiligheid en geweld, en vervreemding en sociale fragmentatie. Deze vraagstukken beperken zich niet tot wat we vroeger de ‘Derde Wereld’ en tegenwoordig de Global South noemen maar zijn zichtbaar in steden en grootstedelijke agglomeraties (‘megacities’) waar ook ter wereld, inclusief Nederland en Europa.
 
Op basis hiervan wordt de thematiek van de stad in de cursus bestudeerd aan de hand van zes thema’s:
 
  • Kernbegrippen rondom het fenomeen van de stad en moderniteit, historische vormen en hedendaagse trends van verstedelijking, en de benadering van de moderne stad in de klassieke sociale wetenschappen (Marx, Weber, Durkheim, de Chicago School).
  • De stad in recente (multidisciplinaire) benaderingen vanaf de jaren 1960 (aan de hand van het werk van o.a. Lefebvre, Castells, Sassen, Portes, Wacquant).
  • De antropologische bestudering van de stad: urbane (sub)culturen en identiteiten.
  • Globalisering, stedelijke ontwikkeling, informalisering, fragmentatie en ongelijkheid.
  • Stedelijke publieke ruimte, burgerschap, participatie, sociale bewegingen.
  • Stedelijke onveiligheid, criminaliteit, conflict en geweld.

 
Rooster
Er wordt naar gestreefd dat de colleges plaatsvinden op woensdagmiddag en de werkgroepen op vrijdag.
 
 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Boek
Koonings, K. & D. Kruijt, red. (2015) Urban Violence and Resilience in Latin America (Londen: Zed Books)
ISBN:978-1780324562
Boek
Newell, S. (2014) The Modernity Bluff: Crime, Consumption, and Citizenship in Côte d’Ivoire (Chicago: University of Chicago Press)
ISBN:978-0226575209
Boek
Jaffe, R. en A. de Koning (2016) Introducing Urban Anthropology (Londen: Routledge)
ISBN: 978-0415744812
Artikelen
Een beperkt aantal artikelen uit wetenschappelijke tijdschriften en hoofdstukken uit bundels.
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
In zes hoorcolleges worden de cursusthema's uitgewerkt en de bijbehorende literatuur toegelicht. Sommige colleges zullen door meer dan een docent gegeven worden.

Voorbereiding bijeenkomsten
Voor elk college dient de student de literatuur te lezen die in het werkboek is opgegeven.

Intervisie

Algemeen
Groepswerk van auteursgroepjes werkstuk; begeleidende docent beschikbaar voor consultatie.

Voorbereiding bijeenkomsten
Uitvoeren van in de auteursgroep afgesproken deeltaken.

Bijdrage aan groepswerk
Elke intervisie bijeenkomst mondt uit in een wekelijkse opdracht die moet worden ingeleverd. Begeleidend docent geeft feedback op de opdrachten. Zie werkboek in Blackboard.

Presentatie

Algemeen
Presentatie van paper

Werkgroep

Algemeen
In de werkgroepen wordt het eerste uur gebruikt voor het systematisch bespreken van collegestof en cursusliteratuur, aan de hand van verwerkingsvragen en -opdrachten. In het tweede uur wordt aan een groepsopdracht gewerkt aan de hand van een casus. Hierbij zal de relatie tussen theorie, thematische inzichten en stads-antropologische onderzoeksmethoden worden uitgewerkt.

Voorbereiding bijeenkomsten
Voor elke werkgroep dient de student de verwerkingsvragen uitgewerkt te hebben en, indien van toepassing, het casusmateriaal voor de groepsopdracht te hebben bestudeerd.

Bijdrage aan groepswerk
Studenten werken in de werkgroepen samen in kleine groepsopdrachten.
Studenten schrijven en presenteren in drietallen een wetenschappelijk paper

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Take-home tentamen: Inzicht in inhoud, samenhang en betekenis van cursusstof (colleges en literatuur).
Schrijfopdracht:
1. Vinden van relevante literatuur en andere bronnen voor de paper.
2. Toepassen van de cursusstof in de paper.
3. Wetenschappelijk kwaliteit van inhoud en relevantie van paper
4. Schrijfvaardigheid, presentatie, zorgvuldig en correct taalgebruik.
5. Mondelinge presentatie van eigen paper en mondeling commentaar op een ander paper binnen een seminar-format.

Aspecten van academische vorming
Bestuderen en analyseren van informatie
Schrijven (algemeen) - diverse typen teksten plannen, schrijven, herschrijven en afwerken
Presenteren - een referaat/pleidooi voorbereiden, uitvoeren en evalueren

SluitenHelpPrint
Switch to English