SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201400453
201400453
Basisvaardigheden professionele gespreksvoering Neuropsychologie
Cursus informatieRooster
Cursuscode201400453
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypePracticum
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Psychologie;
ContactpersoonFAM Purnot
E-mailf.a.m.purnot@uu.nl
Docenten
Docent
J. Kal, MSc
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
FAM Purnot
Overige cursussen docent
Blok
3  (03-02-2020 t/m 17-04-2020)
Aanvangsblok
3
TimeslotBC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-10-2019 t/m 24-11-2019
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Opmerkingen vooraf: Deze cursus gaat in op psychologische gespreksvoering binnen de context van neuropsychologie en bereidt dus voor op deze specifieke beroepspraktijk. Je wordt daarom dringend geadviseerd om alleen voor deze variant te kiezen als je ook voor het studiepad Neuropsychologie ingeschreven staat en/of wanneer jij je zou willen aanmelden voor de master Neuropsychology.
Studenten die in het verleden al een variant van de cursus 'Basisvaardigheden communicatie' succesvol hebben afgerond kunnen niet deelnemen aan één van de varianten van 'Professionele gespreksvoering'. Deze cursussen zijn identiek aan elkaar.
 
DOEL:

1.      Het opdoen van basiskennis inzake het systeemtheoretisch communicatiemodel, de theoretische basis van gespreksvoering in professionele psychologische situaties, de basishouding van een psycholoog, de functies van gespreksvaardigheden, de fasering van helpende gesprekken en de  invloed van de beroepscontext op gespreksvoering.
2.      Het verwerven van inzichtin- en het beginnend effectief toepassen van luistervaardigheden, regulerende vaardigheden en nuancerende vaardigheden rekening houdend met het gespreksdoel, de (beroeps)context van het gesprek en het referentiekader van de gesprekspartner.
3.      Het doelgericht samenwerken in teamverband vanuit een professionele attitude met als doel van elkaar te leren en elkaar te versterken als (pre)professional.
4.      Het opdoen van de vaardigheid om te reflecteren op professioneel en persoonlijk handelen in de gespecificeerde beroepscontext vanuit het aangeboden theoretische kader en de geldende beroepsethiek voor (neuro)psychologen.
 
Relatie doelen en toetsing: Kennis en inzicht in leerdoel 1 en 2 worden getoetst via een schriftelijk tentamen. Professionele reflectie op de toepassing van gespreksvaardigheden (leerdoel 2 en 4) wordt getoetst via een individueel verslag. Het toepassen van gespreksvaardigheden, reflectievaardigheden en het doelgericht samenwerken (leerdoel 2, 3 en 4) vindt plaats binnen practica onder begeleiding van daartoe getrainde docenten.
Inhoud
Hoe kun jij anderen stimuleren om zich kenbaar te maken? En hoe stel jij je daarin op als (pre)professional? In deze cursus krijg je hiervoor kennis en oefeningen aangereikt en leer je wat het qua houding en basisvaardigheden van je vraagt om een professionele (psychologische) samenwerkingsrelatie aan te gaan met een ander. De cursus kent zowel een theoretisch deel waarin kennisoverdracht centraal staat (hoorcolleges en literatuurstudie) als ook een praktisch deel waarin oefenen en reflecteren op het eigen functioneren centraal staan (practica en opdrachten). Om vaardig te worden in het voeren van professionele gesprekken is het allereerst van belang om kennis te nemen van wat er in de wetenschap al bekend is over effectieve interpersoonlijke communicatie. In het theoretische deel van de cursus zullen de belangrijkste theorieën, modellen en onderzoeken gepresenteerd worden en zal je kennis nemen van de basisvaardigheden voor effectieve communicatie. In het bijzonder zal ingegaan worden op de toepassing van deze kennis binnen de context van de neuropsychologie. In het praktische deel  van de cursus werk je in teamverband samen met je medestudenten en ga je gericht en intensief oefenen met de gepresenteerde vaardigheden. De opbouw is van eenvoudig naar complex. Eerst oefen je met ‘enkelvoudige’ gespreksvaardigheden zoals parafraseren, gevoelsreflecties geven, samenvatten en vragen stellen en de toepassing ervan in professionele gespreksvoering. Vervolgens komen meer complexe vaardigheden aan bod, zoals situatie verduidelijken, directheid en empathisch communiceren en het geïntegreerd en effectief toepassen van deze vaardigheden in een psychologisch gesprek in de context van de neuropsychologie. Aparte aandacht zal er zijn voor de beroepsethiek van psychologen en wat dit betekent voor je rol en houding als (pre)professional in interpersoonlijke communicatie. 
N.B.: Tijdens deze cursus is aanwezigheid bij alle hoorcolleges en practica verplicht. Indien niet is voldaan aan de inspanningsverplichting, kan de cursus niet worden afgerond.
 

 
Aspecten van academische vorming
 •        Kern is: doelgericht communiceren.
•         Luistervaardigheden: hoe anderen te stimuleren zich kenbaar te maken door vormen van actief luisteren, in houding en gedrag ( verbaal volgen, stiltes, vragen stellen, parafraseren,  gevoelsreflecties, concretiseren, samenvatten).
•         Regulerende vaardigheden: openen en sluiten van een gesprek, terugkoppelen naar doelen, hardop denken, situatie verduidelijken
•         Nuancerende vaardigheden: empathie, confrontatie, positief heretiketteren, eigen voorbeelden en directheid.  
•         Gestructureerd reflecteren op en beoordelen van activiteiten en prestaties (van anderen en van zichzelf).
 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Sociale Wetenschappen
Voorkennis
Geen
Voorkennis kan worden opgedaan met
n.v.t
Bronnen van zelfstudie
n.v.t.
Verplicht materiaal
Boek
Lang, G. & Molen, H.T. van der (2012). Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening (17de druk). Amsterdam: Uitgeverij Boom Nelissen. ISBN: 978-90-244-02021.
Teksten
Aanvullende artikelen/documenten (wordt bekend gemaakt via Blackboard)
Diverse
Smartphone met opslagruimte voor het opnemen van enkele oefeningen uit het practicum.
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Tijdens de cursus vinden wekelijks verplichte verdiepingscolleges plaats. Voorafgaand aan deze bijeenkomsten dient literatuur gelezen te woden.

Practicum

Algemeen
Wekelijks zijn er begeleide practicumbijeenkomsten. Het bijwonen daarvan is verplicht en na afloop van iedere bijeenkomst moet een logboek bijgehouden worden. Per bijeenkomst moet vooraf literatuur gelezen worden en moeten opdrachten en rollenspellen worden voorbereid.

Voorbereiding bijeenkomsten
De wekelijkse practicumbijeenkomsten zijn verplicht. Studenten die meer dan 1 bijeenkomst missen voldoen niet aan de inspanningsverplichting. Opdrachten en rollenspellen moeten worden voorbereid. Na afloop van de practica moet er een logboek bijgehouden worden over de eigen voortgang in het proces van gespreksvoering en de verkregen feedback. De logboeken vormen de basis van het fsluitend reflectieverslag. Ook bereiden studenten de literatuur van elke bijeenkomst voor.

Bijdrage aan groepswerk
In de practica wordt een actieve deelname verwacht aan rollenspellen en oefeningen. Dit geldt zowel voor de plenaire setting als de subgroepen. Het is noodzakelijk vooraf de betreffende literatuur te lezen.

Werkcollege

Toetsen
Schriftelijk tentamen (50%)
Weging50
Minimum cijfer5,5

Deadlines
Voor elke deeltoets moet minimaal een 5,5 worden behaald.

Reflectieverslag (50%)
Weging50
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English