SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201400080
201400080
Premaster Thesis Algemene Sociale Wetenschappen
Cursus informatieRooster
Cursuscode201400080
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeEindscriptie
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Algemene Sociale Wetenschappen;
Contactpersoondr. F.M. Cramwinckel
E-mailF.M.Cramwinckel@uu.nl
Docenten
Docent
N.F. Boesveldt
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. F.M. Cramwinckel
Overige cursussen docent
Docent
dr. F.M. Cramwinckel
Overige cursussen docent
Blok
4  (22-04-2019 t/m 28-06-2019)
Aanvangsblok
4
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
De leerdoelen van deze cursus zijn:
1)      Het leren uitvoeren van onderzoek en het verzamelen van data;
2)      Het leren reflecteren op het proces van dataverzameling en het hierover rapporteren in een dataverzamelingsverslag;
3)      Het leren analyseren van verzamelde data;
4)      Het leren reflecteren op de belangrijkste conclusies van het onderzoek;
5)      Het op wetenschappelijke manier schrijven van de Resultaten en Discussie sectie zoals gebruikelijk in een wetenschappelijk artikel.
a)       Gebruiken van feedback van de begeleider en medestudenten om geschreven stukken te verbeteren
b)      Geven van feedback van medestudenten om geschreven stukken te verbeteren
6)      Communiceren over kennis en expertise in geschreven stukken
7)      Het leren reflecteren op ethische kwesties rondom het uitvoeren en rapporteren van onderzoek
 
Inhoud
De cursus premaster thesis vormt de afsluiting van het instroomprogramma voor één van de twee masters van Algemene Sociale Wetenschappen, te weten Social Policy and Public Health, en Youth Studies.

Studenten leren om theoretische en methodologische kennis en vaardigheden die eerder in de opleiding zijn opgedaan, toe te passen op verzamelde data. Ze verzamelen zelf de gegevens en analyseren deze kwalitatieve of kwantitatieve gegevens. Hierover schrijven ze een dataverzamelingrapport en een onderzoeksverslag.  De studenten kunnen de inleiding en methode die ze hebben geschreven in de cursus Academisch schrijven ASW (blok 2) gebruiken en herschrijven, mits deze als voldoende zijn beoordeeld. Daarnaast doen studenten verslag van hun onderzoek in de Resultatensectie en Discussiesectie van hun onderzoeksverslag. Aan de hand van de geschreven producten laten studenten zien dat ze in staat zijn wetenschappelijke literatuur te bestuderen, analyseren en verwerken; een onderzoeksopzet te maken; data te analyseren; resultaten weer te geven en kritisch te bediscussiëren in het licht van eerdere theorievorming en onderzoek.
Ingangseisen
Er moet voldaan zijn aan de cursussen:
- MV: MTS-3: Data-analyse (200700054)
- MK: De sociale stand van Nederland (200700294)
- PM: Methoden & Statistiek soc.wet.ondz. (201300014)
- PM: Academisch schrijven ASW (201700037)
Of er moet voldaan zijn aan de cursussen:
- MV: MTS-3: Data-analyse (200700054)
- PM: Methoden & Statistiek soc.wet.ondz. (201300014)
- PM: Academisch schrijven ASW (201700037)
- MK: Risk behavior and addiction (201800007)
Voorkennis
Deze cursus staat alleen open voor studenten van het instroomprogramma voor één van de twee masters van Algemene Sociale Wetenschappen, te weten 1) Arbeid, Zorg en Participatie en 2) Jeugdstudies.
Verplicht materiaal
Boek
Burton, L.J. (2009). An interactive approach to writing essays and research reports in psychology (3rd ed.). John Wiley Sons Australia Ltd. ISBN 978-1-74216-649-0
Boek
American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington D.C.: American Psychological Association.
Aanbevolen materiaal
Boek
Pallant, J. (2016). SPSS survival manual. A step by step guide to data analysis using IBM SPSS (6th ed.). Open University Press.
Werkvormen
Groepsbijeenkomsten

Algemeen
In de werkgroepbijeenkomsten werken studenten in groepen aan de resultaten en discussiesectie van een gezamenlijk uitgevoerd onderzoeksproject, waarover zij individueel rapporteren. In een eerder stadium is door de studenten eigen data verzameld en/of wordt verzamelde data door de docent beschikbaar gesteld. In deze bijeenkomsten werken studenten aan hun individuele scripties en geven ze feedback op elkaars werk.

Voorbereiding bijeenkomsten
Bij elke werkgroep zijn er één of meerdere voorbereidende opdrachten die studenten vooraf moeten inleveren of meenemen naar de werkgroep.

Bijdrage aan groepswerk
Tijdens deze bijeenkomsten wordt van studenten een actieve, kritische en constructieve werkhouding verwacht.

Hoorcollege

Inloopspreekuur

Algemeen
kans om individuele vragen aan begeleider te stellen ter verbetering van individuele producten

Werkatelier

Algemeen
In het werkatelier is er de mogelijkheid om zelfstandig aan het opschonen van de data en de data analyse te werken. Dit is een facultatieve bijeenkomst (dus niet verplicht). Gedurende de bijeenkomst de docent beschikbaar via email voor vragen.

Toetsen
Scriptie
Weging70
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Het vermogen om zelfstandig sociaalwetenschappelijk onderzoek te doen en daarvan verslag te doen in de vorm van een wetenschappelijk artikel bestaande uit o.a. een Inleiding, Methode, Resultaten en Discussiesectie. De inleiding en methodensectie zijn in een eerdere cursus (201700037) al beoordeeld.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Bestuderen en analyseren van informatie
Synthetiseren en structureren van informatie
Voorbereiden / opzetten van onderzoek

Tussentijdse toets
Weging30
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
In de tussentijdse toets krijgen studenten een beoordeling op een tussentijds product.

SluitenHelpPrint
Switch to English