SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201400048
201400048
Ontwerpen van leersituaties - gevorderd
Cursus informatieRooster
Cursuscode201400048
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Onderwijswetenschappen BA;
Contactpersoondr. C.D. Hulshof
E-mailc.hulshof@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. C.D. Hulshof
Overige cursussen docent
Docent
geen A.J. van Tilborg, MSc
Overige cursussen docent
Blok
3  (08-02-2021 t/m 23-04-2021)
Aanvangsblok
3
TimeslotBC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 02-11-2020 t/m 29-11-2020
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 25-01-2021 t/m 26-01-2021
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Het doel van de cursus Ontwerpen van Leersituaties - gevorderd is het opdoen van ervaring in het ontwerpen van leersituaties en leermateriaal. Ontwerpen kan op diverse manieren gebeuren. Het is mogelijk leersituaties of leermateriaal te construeren overwegend op grond van intuïtie en ervaring. Het is ook mogelijk hetzelfde te doen, maar dan beslissingen zo veel mogelijk te baseren op wetenschappelijke inzichten. In deze cursus is het laatste aan de orde. Een dergelijke aanpak gaat uit van een systematisch procesverloop en het benutten van basistheorieën. Daarnaast is het nuttig om met een kritische blik naar bestaande ontwerpmodellen te kijken: wat maakt een model in de ene situatie beter toepasbaar dan in de andere? Deze kennis komt van pas bij het praktische deel van de cursus: het uitvoeren van een ontwerpopdracht voor een externe opdrachtgever.
 
Na afronding van de cursus:
  • De student heeft kennis van huidige theorieën en methoden voor het ontwerpen van lessen of lessenseries m.b.t. complexe cognitieve vaardigheden, en kennis van en inzicht in de fasering van wetenschappelijk gefundeerde ontwerpprocessen en de gegevens en criteria die daarbij een rol spelen.
  • De student heeft vaardigheid in het toepassen van diverse voorbereidende analysemethoden en het opstellen van evaluatiecriteria.
  • De student kan de opgedane kennis, inzichten en vaardigheden toepassen in een authentieke ontwerpopdracht gericht op het ontwerpen van een lessenserie voor complexe cognitieve vaardigheden.
  • De student is in staat om in een ontwerpteam het ontwerpproces te doorlopen, feedback te geven op persoonlijke bijdragen van teamleden, verantwoordelijkheid te nemen voor individuele bijdragen en groepsbijdragen, het ontwerpproject in teamverband te managen en het ontwerpproces tot een goed einde te brengen.
  • De student kan een concrete les ontwikkelen en implementeren op basis van het lesontwerp. Hierbij geeft hij of zij blijk van inzicht in de voornaamste factoren die de implementatie van onderwijsleermateriaal bepalen.  
De academische vaardigheden waar deze cursus aandacht aan besteedt zijn samenwerken (door in een groep van vier een ontwerpopdracht uit te voeren), synthetiseren (in het legitimeringsrapport moet het gemaakte product worden verantwoord aan de hand van gelezen wetenschappelijke literatuur), en kritisch analyseren van de literatuur door het formuleren van toetsvragen via PeerWise voor formatieve toetsing.
Inhoud
Deze cursus ‘Ontwerpen van Leersituaties’ gaat over Instructional Systems Design (ISD). Binnen ISD kunnen vijf fasen onderscheiden worden, namelijk de analyse-, ontwerp-, ontwikkel-, implementatie- en evaluatiefase. In de analyse-fase wordt aandacht besteed aan de definitie van het ontwerpprobleem. Een aantal analyses wordt uitgevoerd en beschreven: de behoefteanalyse, doelgroepanalyse, contextanalyse en de analyse van de taak/het curriculum. De analyses vormen de basis voor de ontwerpfase. Het ontwerp verantwoord je op basis van de analyses, de visie van de organisatie en jullie visie op leren. Je gebruikt hierbij inzichten op het gebied van instructietheorie en onderwijsleerpsychologie samengevat in het vier-componenten instructieontwerp (4CID) model. Het ontwerp behelst het formuleren van leerdoelen, sequentiering van deze doelen en daarmee de inhouden, specificatie van leertaken etc. Het ontwerp resulteert in een blauwdruk voor de ontwikkelfase. In de ontwikkelfase wordt het leermateriaal of de leersituatie concreet vormgegeven aan de hand van het ontwerp. Je ontwikkelt concreet materiaal voor minimaal 4 uur onderwijs. Vervolgens stel je een implementatieplan op in de implementatiefase en evalueer je met verschillende stakeholders het ontwerp en het leermateriaal in de evaluatiefase. Tijdens deze fase wordt nagegaan of de leermaterialen en leerprocessen die ontworpen zijn ook in voldoende mate leiden tot het bereiken van de gestelde leerdoelen, eindtermen of werkgedrag.

Het leermateriaal of de leersituatie wordt ontworpen aan de hand van het 4CID model van van Merriënboer zoals verwoord in het boek Ten Steps to Complex Learning. Deze methode kan in verschillende ontwerpopdrachten worden toegepast: ontwerpen variërend van een (bedrijfsmatige) training, een werkplekleersituatie, concreet leermateriaal, een leerboektekst of een computerondersteund onderwijsprogramma.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis kan worden opgedaan met
Ontwerpen van leersituaties - inleidend (201400046).
Verplicht materiaal
Artikelen
Artikelen, digitaal beschikbaar via UBU. De betreffende artikelen worden tijdens de cursus bekend gemaakt via Blackboard.
Boek
Van Merriënboer, J. J. G., & Kirschner, P. A. (2017). Ten Steps to Complex Learning. A Systematic Approach to Four-Component Instructional Design. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates (ISBN10: 1138080802; ISBN13: 9781138080805ISBN 0415807964)
Aanbevolen materiaal
Artikelen
Artikelen en opdrachtgebonden extra literatuur en materialen.
Boek
Morrison, G. R., Ross, S. M., Kalman, H. & Kemp, J. E. (2013). Designing effective instruction. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. Hoofdstuk 2, 3, 4 en 6. ISBN10: 1118359992ISBN13: 9781118359990
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Algemeen
De hoorcolleges worden aangeboden in de vorm van kennisclips en hoorcolleges. De hoorcolleges heb het karakter van responsiecolleges. Hierin kunnen studenten vragen stellen over literatuur en kennisclips.

Inzage

Weblecture

Werkgroep

Algemeen
Tijdens de cursus werk je in een projectgroep zelfstandig aan de uitvoering van de projectopdracht en de bestudering van de daarvoor benodigde literatuur. Het project is een ontwerpopdracht vanuit de praktijk en wordt in contact met externe opdrachtgevers uitgevoerd. De werkcolleges/projecttijd zijn bedoeld voor verdieping van de te bestuderen literatuur, begeleiding van de projectgroepen door de docent, voor het uitwisselen van peer feedback en als vast vergader/werkmoment voor je groep.

Toetsen
Digitale toets
Weging40
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
De mate waarin de leerstof van de cursus wordt beheerst (kennis en vaardigheden rondom
ontwerptheorie, kritisch analyseren en synthetiseren) wordt beoordeeld door middel van een gesloten boek tentamen.

Deadlines
NB: de deelresultaten van deze cursus hebben een beperkte geldigheidsduur. Indien het eindresultaat van de cursus niet voldoende is, vervallen alle behaalde deelresultaten na het studiejaar waarin ze zijn behaald.

Opdracht
Weging60
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Theoretische kennis van ontwerptheorie en methoden
Vaardigheden in het toepassen van een ontwerpmethode.
Rapportage en verantwoording.

Deadlines
Om het ontwerpproces te structureren zijn deadlines voor deelproducten in het programma aangegeven.
Aan het einde van de cursus wordt door iedere projectgroep als eindproduct een educatief ontwerp en een legitimeringsrapport van het ontwerp ingeleverd.

SluitenHelpPrint
Switch to English