SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201400046
201400046
Ontwerpen van leersituaties - inleidend
Cursus informatieRooster
Cursuscode201400046
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Onderwijswetenschappen BA;
Contactpersoongeen A.J. van Tilborg, MSc
E-mailA.J.vanTilborg@uu.nl
Docenten
Docent
drs. N.C. Kraan
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
geen A.J. van Tilborg, MSc
Overige cursussen docent
Docent
geen A.J. van Tilborg, MSc
Overige cursussen docent
Blok
2  (12-11-2018 t/m 01-02-2019)
Aanvangsblok
2
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-05-2018 08:00 t/m 24-06-2018
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 08-10-2018 08:00 t/m 12-10-2018
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Cursusdoelen

Aan het eind van de cursus is de student op een praktische wijze ingeleid in de rol van onderwijswetenschappelijk ontwerper en ontwikkelaar. De student is in staat om in teamverband een lessenpakket te construeren en lesmateriaal te ontwikkelen met ICT, waarbij gebruik wordt gemaakt van kennis van kwaliteitscriteria voor leerteksten, illustraties en opdrachten.

1. Kennis en inzicht in:
 • Kennis van huidige wetenschappelijke theorieën en methoden voor het ontwerpen van leermiddelen, leersituaties, cursussen en curricula in een ICT-omgeving;
 • Kennis van en inzicht in de fasering van wetenschappelijk gefundeerde ontwerpprocessen en de gegevens en criteria die daarbij een rol spelen;
 • Kennis van en inzicht in de voornaamste factoren die de implementatie van onderwijsleermateriaal in de school- of bedrijfsorganisatie bepalen;
2. Toepassing van kennis en inzicht
 • Vaardigheden in het toepassen van diverse voorbereidende analysemethoden;
 • Vaardigheden in het construeren (ontwerpen en ontwikkelen) van leermateriaal in een ICT-omgeving op een wetenschappelijk verantwoorde wijze;
 • Vaardigheden in het opstellen van evaluatiecriteria en evaluatie-instrumenten;
3. Oordeelsvorming
 • Kritisch analyseren (bijv. kritisch en wetenschappelijk analyseren van instructieprobleem, doelgroep, context en taak);
 • Synthetiseren (bijv. diverse wetenschappelijke theorieën gebruiken om keuzes in het ontwerpproces te legitimeren);
4. Communicatievaardigheden
 • Schrijven (bijv. schrijven van instructies en adequate verwerkingsvormen voor het lessenpakket, alsmede het legitimeringsrapport);
 • Samenwerken (bijv. in teamverband een lessenpakket ontwerpen, ontwikkelen en legitimeren);
 • Overleggen en afstemmen met de opdrachtgever / adviseur van het ontwerpproject;
5. Leervaardigheden
 • Kritisch reflecteren op het eigen werk en het werk middels peer reviewen van concept-opdracht;
 • Reflectie op het eigen werk consequenties verbinden voor het aanvullen van de eigen bekwaamheid (loopbaan- en de arbeidsmarktoriëntatie).
 
Inhoud
Tijdens deze cursus maak je kennis met de volgende onderwijswetenschappelijke activiteiten: onderwijswetenschappelijk ontwerp en ontwikkelwerk met ICT. Het ontwerpen van lessenpakketten op basis van grondige onderwijswetenschappelijke analyses is een taak van docenten en onderwijswetenschappers. Onderwijsleerprocessen waarvoor de docent zijn ontwerp maakt, kunnen plaatsvinden in klassensituaties op scholen, maar ook daarbuiten, zoals in bedrijven en organisaties. In deze cursus werk je vooral in de context van schoolse situaties, in het bijzonder de bovenbouw van het primair onderwijs (groep 5 t/m 8).

Je analyseert, ontwerpt, en evalueert leerprocessen vanuit een concrete vraag, die is aangegeven vanuit de praktijk, binnen de context van Wereldoriëntatie (WO) in het primair onderwijs. Je werkt toe naar het ontwerp en de ontwikkeling van een concreet lessenpakket van vier lessen (waarvan een practicumles), een toets en een docentenhandleiding. Daarbij maak je gebruik van verschillende onderwijswetenschappelijke (ontwerp)principes en ICT. Hoe je tot dit ontwerp bent gekomen beschrijf en verantwoord je in het legitimeringsrapport.

Deze ontwerpprincipes ontleen je aan onderwijswetenschappelijke en leerpsychologische literatuur. In deze cursus staat het ontwerpmodel van Morrison, Ross, Kalman en Kemp (2013) centraal. Voor een deel levert deze literatuur fundamentele basiskennis om tot ontwerpen te komen. Bijvoorbeeld de vraag welke domeinen van leren kunnen worden onderscheiden. Welke didactische werkvormen en instructiestrategieën bestaan er en tot welke effecten leiden die in combinatie met bepaalde leerlingkenmerken. Welke eisen zijn te stellen aan (visuele, auditieve) media en leermiddelen en wat is de bijdrage van vormgeving aan leerprocessen en leeropbrengsten?

Voor een ander deel ontleen je ontwerpprincipes aan algemene kennis over het ontwerpen. Daarin worden vragen beantwoord als: welke stappen zijn er te zetten om te komen van een vaag plan tot een formulering van leerdoelen, tot het ontwerp van een leermiddel, tot een handleiding voor docenten? Aan welke eisen moet een studietekst voldoen? Welke eisen kunnen gesteld worden aan opdrachten, uitgaande van bepaalde leerdoelen?

In enkele hoorcolleges wordt het ontwerpmodel van Morrison et al. (2013) toegelicht en in een aantal thematische colleges wordt ingezoomd op relevante ontwikkelingen op ICT-gebied. De thema’s betreffen: het mediadebat (beïnvloeden verschillende media (tablets, computers etc.) wezenlijk het leren of niet?), mobiel leren (effectieve inzet van smartphones en tablets bij het leren) en multimedia leren (effectief leren van audiovisuele bronnen (filmpjes, kennisclips etc.)).

De werkgroepen bestaan uit opdrachten om de literatuur van Morrison et al. (2013) te verwerken en uit het onder begeleiding werken aan het legitimeringsrapport en de ontwerpopdracht. In de practica doe je ervaring op met relevante ICT toepassingen en word je begeleid bij het ontwikkelen van je digitale lesmateriaal. 
 
Ingangseisen
Voorkennis
Voor deze cursus is geen specifieke voorkennis vereist.
Verplicht materiaal
Boek
Morrison, G. R., Ross, S. M., Kalman, H. & Kemp, J. E. (2013). Designing effective instruction. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. ISBN10: 1118359992 ISBN13: 9781118359990
Boek
Teunissen, F. (2011). Lesgeven op papier. Effectieve leerteksten schrijven. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
ISBN:9789031317097
Artikelen
Wordt bekend gemaakt in de cursushandleiding.
Werkvormen
Gastcollege

Hoor/werkcollege

Inzage

Practicum

Presentatie

Responsiecollege

Werkgroepen

Algemeen
Tijdens de cursus werk je in een projectgroep gedurende de week zelfstandig aan de uitvoering van de projectopdracht en de bestudering van de daarvoor nodige literatuur. Het project bestaat uit het ontwerpen van een lessenpakket. De werkgroepen zijn bedoeld voor verdieping van de te bestuderen literatuur, begeleiding van de projectgroepen door de docent, het uitwisselen van peer feedback en als vast vergader/werkmoment voor je groep.

Toetsen
Digitale toets
Weging40
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
De mate waarin de leerstof van de cursus wordt beheerst (kennis en vaardigheden rondom
ontwerptheorie, kritisch analyseren en synthetiseren) wordt beoordeeld door middel van een gesloten boek tentamen.

Deadlines
NB: de deelresultaten van deze cursus hebben een beperkte geldigheidsduur. Indien het eindresultaat van de cursus niet voldoende is, vervallen alle behaalde deelresultaten na het studiejaar waarin ze zijn behaald.

Lessenpakket
Weging20
Minimum cijfer5,5

Legitimering
Weging40
Minimum cijfer5,5

Deadlines
Om het ontwerpproces te structureren zijn deadlines voor deelproducten in het programma aangegeven. Aan het einde van de cursus wordt door iedere projectgroep als eindproduct een lessenpakket en een legitimeringsrapport van het ontwerp ingeleverd.

SluitenHelpPrint
Switch to English