SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201300178
201300178
Kind en Omgeving: Pedagogische Verkenningen. Kennismaking met de Pedagogiek voor niet-pedagogen.
Cursus informatieRooster
Cursuscode201300178
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Contactpersoondr. M.M. Vermande
Telefoon+31 30 2532031
E-mailM.M.Vermande@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 3
Docent
prof. dr. A.L. van Baar
Overige cursussen docent
Docent
D. Bodden
Overige cursussen docent
Docent
J.J. Endendijk, PhD
Overige cursussen docent
Docent
dr. B.A.M. van de Rijt
Overige cursussen docent
Docent
dr. I.E. van der Valk
Overige cursussen docent
Blok
1  (31-08-2020 t/m 06-11-2020)
Aanvangsblok
1
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 02-06-2020 t/m 28-06-2020
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Cursusdoelen
De pedagogische wetenschappen bestuderen de opvoeding, het onderwijs en de hulpverlening aan kinderen en jeugdigen, met het oog op verbetering van de praktijk (Van IJzendoorn & Van Rosmalen, 2016). Binnen de pedagogiek bestaan verschillende werkterreinen. In deze cursus staat het terrein van afwijkende psychosociale ontwikkeling centraal. Ook situaties die de ontwikkeling van kinderen ongunstig kunnen beïnvloeden (zoals kindermishandeling, ouders met psychische problemen, multi-probleemgezinnen, echtscheiding) komen aan bod. Het hoofddoel van de cursus is kennismaking met een pedagogische blik op afwijkende psychosociale ontwikkeling, de factoren en processen die dit beïnvloeden en interventies die afwijkende ontwikkeling en opvoeding kunnen verbeteren. Naast inhoudelijke kennis en toepassing daarvan worden academische vaardigheden nagestreefd: Studenten moeten kunnen analyseren, samenvatten, kritisch vergelijken en beoordelen. Tot slot is academische vorming (verdieping in maatschappelijke vraagstukken; persoonlijke ervaring) een leerdoel.
 
Relatie tussen de toetsen en de leerdoelen
Het hoofddoel wordt getoetst via een digitaal tentamen met gesloten vragen (m.n. multiple choice vragen). Het tentamen heeft betrekking op de hoor- en werkcolleges en bijbehorende stof. De werkcolleges zijn niet alleen bedoeld om de verwerking van de leerstof te bevorderen en academische vaardigheden te oefenen, maar bieden ook ervaring en verdieping aan (academische vorming). Daarnaast formuleren studenten zelf multiple choice vragen over de literatuur (‘Literatuuropdrachten’). Dit gebeurt aan de hand van voorbeelden en een checklist in de cursushandleiding. De mc-vragen worden nagekeken door docenten. Hierdoor (a) worden studenten gestimuleerd om de stof te bestuderen én om op een andere manier naar de stof te kijken (“Wat moet ik nu van een onderwerp weten om te kunnen slagen?”); (b) merken docenten beter welke onderdelen niet goed begrepen zijn of door de studenten over het hoofd worden gezien; (c) ontstaat er een grote database met oefenvragen die studenten kunnen gebruiken als voorbereiding op het tentamen.
De hoorcolleges zijn niet verplicht, maar de werkcolleges en literatuuropdrachten (mc-vragen formuleren) wel. Bij de werkcolleges en literatuuropdrachten wordt inzet en een goede voorbereiding van studenten verwacht. Omgekeerd zetten docenten zich voor studenten in (door o.a. het beantwoorden van vragen buiten de hoorcolleges; het aanbieden van verbreding en verdieping).
Inhoud
Inhoud
Van oudsher is pedagogiek of opvoedkunde de studie van de manier waarop volwassenen (ouders, verzorgers, onderwijzers) kinderen en jeugdigen grootbrengen. In deze cursus wordt dan ook veel aandacht besteed aan de opvoedingspraktijk, m.n. van ouders. De pedagogiek heeft echter ook oog voor andere systemen dan het gezin, zoals leeftijdgenoten, school, de maatschappelijke en culturele context, en kenmerken van het kind zelf. Ontwikkeling wordt gezien als het gevolg van interacties tussen deze systemen, d.w.z. tussen het kind en de (sociale) omgeving waarin het opgroeit. Hoewel de nadruk ligt op afwijkende of minder gunstige ontwikkeling, wordt er ook aan de normale ontwikkeling gerefereerd. Thema’s zijn: paradigmata, theorieën en risicofactoren; het vaststellen van emotionele en gedragsproblemen; gender en opvoeding; angst; depressie; agressieve en regelovertredende gedragsproblemen; pesten op school; echtscheiding; kindermishandeling; ouders met psychische problemen; multi-probleemgezinnen; en mediagebruik door kinderen en jeugdigen. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan verklaring, voorspelling en behandeling van problemen. De hoorcolleges worden gecombineerd met werkcolleges (begeleid door docenten) en literatuuropdrachten.

Toelichting toelatingsvoorwaarden
De cursus is toegankelijk voor alle studenten die zijn geïnteresseerd in een inleiding in de Pedagogiek toegespitst op afwijkende psychosociale ontwikkeling (zie Cursusdoelen). De cursus is onderdeel van de minor Jeugdcriminaliteit en Jeugdbescherming (voorheen 'Jeugd en Criminaliteit'), op het snijvlak van recht en pedagogiek. Voor studenten Rechtsgeleerdheid die de minor volgen, is de cursus verplicht. Deze inleidende cursus is niet bedoeld voor studenten Pedagogische Wetenschappen.
 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
De cursus is toegankelijk voor alle studenten die zijn geïnteresseerd in een inleiding in de Pedagogiek toegespitst op afwijkende psychosociale ontwikkeling (zie Cursusdoelen). De cursus is onderdeel van de minor Jeugdcriminaliteit en Jeugdbescherming (voorheen 'Jeugd en Criminaliteit'), op het snijvlak van recht en pedagogiek. Voor studenten Rechtsgeleerdheid die de minor volgen, is de cursus verplicht. Deze inleidende cursus is niet bedoeld voor studenten Pedagogische Wetenschappen.
Verplicht materiaal
Boek
Hoofdstukken uit: Prins, P., & Braet, C. (2014). Handboek klinische ontwikkelingspsychologie (tweede, herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 9789036804943 Een pdf van dit boek is beschikbaar via de UB.
Diverse
Overige verplichte literatuur (o.a. tijdschriftartikelen) wordt t.z.t. bekend gemaakt.
Werkvormen
Hoorcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Van studenten wordt een goede voorbereiding op bijeenkomsten (colleges, werkgroepen, inzage) verwacht. Zie de cursushandleiding voor details.

Inzage

Werkcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Opgegeven/afgesproken voorbereiding.

Toetsen
Actieve deelname
Weging0
Minimum cijfer-

Beoordeling
Aanwezigheidsplicht en actieve deelname werkgroepen

Digitale toets
Weging100
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Tentamenstof: verplichte literatuur; inhoud hoorcolleges en werkcolleges.

Literatuuropdrachten
Weging0
Minimum cijfer-

Beoordeling
Voor een Voldoende moet de student de opdrachten op tijd hebben ingeleverd en moeten de opdrachten met een voldoende zijn beoordeeld vóór het tentamen.

SluitenHelpPrint
Switch to English