SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201300034
201300034
Bachelorproject ASW
Cursus informatieRooster
Cursuscode201300034
Studiepunten (ECTS)15
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeEindscriptie
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Algemene Sociale Wetenschappen;
Contactpersoondrs. G.B.M. Dielissen
Telefoon+31 30 2539081
E-mailG.B.M.Dielissen@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 3
Docent
dr. M. Bal
Overige cursussen docent
Docent
drs. P.F. de Bordes
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
drs. G.B.M. Dielissen
Overige cursussen docent
Docent
drs. G.B.M. Dielissen
Overige cursussen docent
Docent
dr. D.A. Lepianka
Overige cursussen docent
Blok
4  (22-04-2019 t/m 28-06-2019)
Aanvangsblok
4
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 29-10-2018 t/m 25-11-2018
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 21-01-2019 t/m 22-01-2019
WachtlijstNee
Cursusdoelen
 • Theoretisch en empirisch wetenschappelijk materiaal verzamelen met betrekking tot een (voor ASW-ers relevante) sociaalwetenschappelijke empirische onderzoeksvraag
 • Een beknopt overzicht van relevante theorievorming en empirische studies schrijven met betrekking tot de vraagstelling.
 • Het verzamelen van data.
 • Een passend analyseplan maken.
 • Het analyseren van zelf verzamelde data.
 • Goed onderbouwde conclusies trekken met betrekking tot onderzoeksvragen.
 • Passende en relevante aanbevelingen opstellen voor verder onderzoek en/of beleid op basis van eigen bevindingen.
 • Kritisch reflecteren op je onderzoek, de keuzes die je hebt gemaakt, en de beperkingen en sterke punten van het onderzoek.
 • Het schrijven van een Inleiding, Methode, Resultaten- en Discussiesectie in een format dat standaard is in sociaalwetenschappelijke artikelen.
 • Het verder leren beheersen van het formele, abstracte taalgebruik dat kenmerkend is voor wetenschappelijke literatuur.
 • De kern van het onderzoek duidelijk over het voetlicht brengen voor een wetenschappelijk publiek, zowel in schriftelijke als in mondelinge vorm.
Inhoud
Tijdens het bachelorproject leer je de theoretische en methodologische kennis en vaardigheden die eerder in de opleiding zijn opgedaan, toe te passen op een concreet vraagstuk. Je verzamelt zelf de gegevens. Je analyseert deze kwalitatieve of kwantitatieve gegevens, rapporteert je bevindingen in je scriptie en presenteert je resultaten aan medestudenten en docenten. De scriptie, die je zelfstandig schrijft, heeft de vorm van een wetenschappelijk artikel.
Je herschrijft de inleiding van je artikel, waarbij je gebruik kunt maken van het paper dat je hebt geschreven in de cursus Literatuuronderzoek ASW, mits dat als voldoende is beoordeeld. Daarnaast doe je verslag van je onderzoek in de Methodensectie, Resultatensectie en Discussiesectie van je artikel. Aan de hand van je scriptie laat je zien dat je in staat bent wetenschappelijke literatuur te bestuderen, analyseren en verwerken; een onderzoeksopzet te maken; data te analyseren; resultaten weer te geven en kritisch te bediscussiƫren in het licht van eerdere theorievorming en onderzoek.

Aspecten van academische vorming
 • Wetenschappelijk analyseren van complexe teksten
 • Nieuw onderzoek bedenken en methodisch adequaat opzetten
 • Analyseren en rapporteren van resultaten
 • Schrijven van een wetenschappelijke tekst
Ingangseisen
Er moet voldaan zijn aan de cursussen:
- MV: Introductie gedragswetenschappen (200300480)
- MV: De moderne samenleving (200300488)
- MV: Over de grenzen van disciplines (200300531)
- MV: MTS-3: Data-analyse (200700054)
- MV: Leeronderzoek ASW (201000042)
- MV: Introductie ASW (201100003)
- MV: ASW in de praktijk (201100004)
- MV: Methoden, technieken en statistiek 1 (201100022)
- MV: Cultuur en ontwikkeling (201500043)
- MV: MTS2 voor ASW (201100025)
En er moet voldaan zijn aan de cursussen:
- MK: Methoden, technieken en statistiek 4 (201300032)
- MK: Literatuurstudie ASW (201300033)
Voorkennis
Kennis en inzichten uit de cursus MTS-4 (201300032) worden als bekend verondersteld.
Verplicht materiaal
Boek
Burton, L. J. (2010). An Interactive Approach to Writing Essays and Research Reports in Psychology, 3rd Edition. Milton, AUS: Wiley. ISBN : 978-1-74216-649-0
Aanbevolen materiaal
Boek
Ackermann, M., Osseweijer, E., Schmidt, H., Molen, H. van der, & Wal, E. van der (2012). Zelf leren schrijven: Schrijfvaardigheid voor psychologie, pedagogiek en sociale wetenschappen. Den Haag: Boom Lemma
Boek
American Psychological Association (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington D.C.: American Psychological Association.
Handleiding
Westerbeek, J. (2013). Goed geschreven, goed begrepen. Schrijfinstructie voor studenten Algemene Sociale Wetenschappen (12de editie). Utrecht: Universiteit Utrecht, Algemene Sociale Wetenschappen.
Werkvormen
Groepsbijeenkomsten

Algemeen
Studenten schrijven een individueel verslag van hun onderzoek en in de werkgroepen bespreken ze met elkaar en met hun werkgroepbegeleider de voortgang van hun scriptie.

Voorbereiding bijeenkomsten
Studenten leveren volgens een vast schema tussenresultaten in. Zij leveren feedback op elkaars werk.

Bijdrage aan groepswerk
Van studenten wordt verwacht dat zij een actieve en constructieve deelname leveren aan de groepsbijeenkomsten en peer review, en de voorbereiding van de presentatie. Ook dienen zij zich te houden aan de deadlines voor inlevering van de deelresultaten. Bij onvoldoende inspanning kan de docent besluiten de student van verdere begeleiding uit te sluiten.

Individueel

Algemeen
Studenten werken individueel aan hun scriptie.

Instructie college: werkatelier

Algemeen
Studenten werken aan hun analyses en krijgen daarbij feedback van docenten van het Bachelorproject ASW en MTS4.

Presentatie

Toetsen
Presentatie
Weging10
Minimum cijfer5,5

Scriptie
Weging90
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Het vermogen om zelfstandig sociaalwetenschappelijk onderzoek te doen en daarvan verslag te doen.

SluitenHelpPrint
Switch to English