SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201100018
201100018
Bachelorproject sociologie
Cursus informatieRooster
Cursuscode201100018
Studiepunten (ECTS)15
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeEindscriptie
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Sociologie;
ContactpersoonSecretariaat Sociologie
Telefoon030-2532101
E-mailsociologie.fss@uu.nl
Docenten
Docent
prof. dr. I. Maas
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
Secretariaat Sociologie
Overige cursussen docent
Blok
3-4  (05-02-2018 t/m 29-06-2018)
Aanvangsblok
3
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 30-10-2017 t/m 26-11-2017
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 22-01-2018 t/m 23-01-2018
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen
Het doel van het totale Bachelorproject is het zelfstandig opzetten, uitvoeren van en rapporteren over een empirisch onderzoek op een deelterrein van de sociologie, waarbij de volledige P-T-O cyclus wordt doorlopen en zo mogelijk ook aandacht wordt besteed aan beleidsimplicaties. In het bijzonder omvat het Bachelorproject de volgende leerdoelen:
  1. Verwerven van kennis op een bepaald onderzoeksgebied binnen de sociologie
  2. Verwerven van vaardigheid in het schrijven van een literatuuroverzicht
  3. Ontwikkelen van een empirisch te toetsen probleemstelling
  4. Toepassen van theorie op een probleemstelling door afleiding van empirisch te toetsen hypothesen
  5. Ontwerpen en formuleren van een onderzoeksopzet
  6. Toepassen van kennis over onderzoeksmethoden en statistiek
  7. Uitvoeren van data analyses en interpretatie uitkomsten
  8. Wetenschappelijke verslaglegging van het onderzoek
Inhoud
Het Bachelorproject Sociologie (BP) vormt de afsluiting van de opleiding Sociologie. Het doel van het BP is het zelfstandig opzetten, uitvoeren van en rapporteren over een empirisch onderzoek op een deelterrein van de sociologie, waarbij de volledige P-T-O-cyclus wordt doorlopen. Aan het begin van het BP kiezen studenten/duo's een onderwerp uit een lijst met onderzoeksonderwerpen die door de bij deze cursus betrokken docenten zijn aangedragen. De onderwerpen die in het kader van het BP aan de orde komen staan in nauwe relatie met het onderzoek van de docenten. Studenten formuleren binnen dit thema een probleemstelling en doen een literatuurstudie naar deze probleemstelling, waarbij de relevante theorieën, hypothesen en onderzoeksbevindingen uit eerder onderzoek aan de orde komen. Met behulp van bestaande databestanden, doen studenten vervolgens zelf een onderzoek naar hun probleemstelling. Studenten operationaliseren de theoretische begrippen uit de vraagstelling en de hypothesen en maken de variabelen met behulp van een statistisch programma. Vervolgens kiezen ze de meest geschikte analyse methode en voeren de analyses uit. Op basis van de verkende literatuur en het gedane onderzoek, rapporteren de studenten over hun onderzoek in de Bachelorthesis en bespreken zij de wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie van hun onderzoeksresultaten. De Bachelorthesis moet voldoen aan wetenschappelijke criteria en bevat de gangbare elementen van een onderzoeksverslag.

Eindtermen
Deze cursus draagt bij aan het behalen van de volgende eindtermen van de Bachelor Sociologie:
 
Probleem/Theorie:  
1c        Belangrijkste theoretische tradities in de sociologie en inhoud van belangrijke theorieën; kennis van gezaghebbende empirische bevindingen en besef van hun relevantie.
1e        Hypothesen afleiden uit bestaande sociologische theorieën die een antwoord bieden op de geformuleerde vragen of nieuwe theorieën bedenken die een antwoord kunnen bieden.
1g        Bepalen hoe sterk een voorgestelde oplossing/theorie in het licht van logische consistentie en/of empirische bevindingen.
 
Onderzoek:
2b        Theorieën in passende onderzoeksopzet toetsen en adequate analysetechnieken kiezen en toepassen; conclusies trekken.
2c        Oordelen over sterkte van het verrichte empirisch onderzoek.
 
Academische vaardigheden:
4a       Beschikken over algemene professionele en academische vaardigheden met betrekking tot de Nederlandse en de Engelse taal
4e       Hebben het vermogen zelfstandig te werken en zelfstandig hun werk te plannen.
Ingangseisen
Of er moet voldaan zijn aan de cursussen:
- MV/PM: Inleiding Sociologie (200300007)
- MV: Advanced Sociological Theory (200300009)
- MV: Practicum data-analyse (200300022)
- MV/PM : LO Sociale ongelijkheid (200300836)
- MV/PM: Beleid en politiek (200300837)
- MV/PM: Leeronderzoek oriëntatiefase (200300838)
- MV: Beleid en evaluatieonderzoek (200500411)
- MV: Methoden, technieken en statistiek 1 (201100022)
- MV: MTS2 voor SOC (201100024)
Verplicht materiaal
Handleiding
Zie handleiding op Blackboard.
Werkvormen
Computerpracticum

Algemeen
Dit vindt 2x plaats in blok 4.

Hoor/werkcollege

Algemeen
Dit vindt 1x plaats in blok 3.

Individueel

Algemeen
Studenten werken individueel of in duo's aan hun Bachelorthesis en hebben ca. 6 besprekingen met hun begeleider (de keuze voor individueel vs. in duo's wordt gemaakt na de pilot in het jaar 2016/17).

Presentatie

Algemeen
Tegen het eind van de cursus presenteren studenten hun onderzoek.

Toetsen
Scriptie 1
Weging80
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Algemeen deel van de Bachelorscriptie. Mits aan de inspanningen is voldaan, is er in overleg met de coördinator en begeleider de mogelijkheid voor een aanvullende toets.

Scriptie 2
Weging20
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Individueel deel van de Bachelorscriptie. Mits aan de inspanningen is voldaan, is er in overleg met de coördinator en begeleider de mogelijkheid voor een aanvullende toets.

SluitenHelpPrint
Switch to English