SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201100007
201100007
Cultuur, communicatie en nieuwe media
Cursus informatieRooster
Cursuscode201100007
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Algemene Sociale Wetenschappen;
Contactpersoondr. P.J.H. Selten
Telefoon+31 30 2531074
E-mailp.selten@uu.nl
Docenten
Docent
dr. P.J.H. Selten
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2013 t/m 08-11-2013)
Aanvangsblok
1
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2013 t/m 20-08-2013
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen

Na afloop van de cursus

  • heeft de student kennis van en inzicht in een aantal belangrijke sociaalwetenschapelijke benaderingen en onderzoeken op het gebied van cultuur, communicatie en nieuwe media;
  • is de student in staat deze theorieën en onderzoeken te vergelijken en op hun wetenschappelijke waarde en toepasbaarheid te beoordelen;
  • kan de student deze theorieën en methoden toepassen in de analyse van een zelf gekozen thema.

 

Inhoud

Onze maatschappij kent een explosieve verspreiding van (populair-)cultureel materiaal, van beelden, noten, letters en spraak. Via communicatiekanalen als radio en televisie, boeken en bioscopen, musea en theaters en niet te vergeten internet worden we geconfronteerd met beelden van de maatschappeljike werkelijkheid of wordt vormgegeven aan onze meest heimelijke verlangens. Vooral het internet biedt ongekende mogelijkheden tot presentatie van jezelf, het onderhouden van contacten, het halen maar ook creëren van informatie en amusement. Traditionele grenzen van ruimte en tijd worden doorbroken. Iedereen is altijd en overal bereikbaar en dat wordt ook verwacht.
De explosieve groei van het media-aanbod en -gebruik leidt tot een eveneens explosieve toename in het onderzoek. In deze cursus worden een aantal sociaalwetenschappelijke theorieën en onderzoeken rond het gebruik en de invloed van nieuwe media besproken. We gaan in op de invloed van deze media op identiteit en identiteitsontwikkeling, op de interactie en de sociale contacten tussen mensen en op de invloed ervan op de samenleving als geheel.

De cursus valt in twee delen uiteen: een basisdeel (5 ECTS) en een keuzedeel (2,5 ECTS). In het basisdeel staat vooral de kennismaking met de theorie en het onderzoek centraal. Colleges worden gegeven door de docent en studenten leiden de onderlinge bespreking van de literatuur. Er wordt kennis gemaakt met verschillende manieren van het onderzoeken van media en media-inhoud en daar wordt ook actief mee geoefend. Dit deel wordt afgesloten met een individueel schriftelijk tentamen over de stof. In het keuzedeel kunnen studenten zich verdiepen in een zelf gekozen culturele thematiek en vervaardigen zij een product dat aansluit bij de inhoud van de cursus en de besproken theorieën. Het onderwerp en de vorm van dit product zijn naar eigen keuze. Het kan een schriftelijk werkstuk zijn, een mondelinge presentatie, maar ook iets anders 'mediaals', zoals een beeldcollage of korte film.

Ingangseisen
Verplicht materiaal
Boek
Hodkinson, Paul (2011), Media, culture and society. An introduction. Sage. Paperback ISBN 9781412920537.
Artikelen
Artikelen (te publiceren in Blackboard of zelf te downloaden)
Werkvormen (aanwezigheidsplicht)
Hoorcollege (Verplicht)

Voorbereiding bijeenkomsten
Studenten moeten de stof voor het hoorcollege grondig bestudeerd hebben.

Werkgroep (Verplicht)

Voorbereiding bijeenkomsten
Voorbereiden van de besprekingen; maken van een eindproduct; bijwonen van (slot)presentaties en mee becommentariëren van deze presentaties.

Toetsen
Eindproduct (groeps- of individueel)
Weging35
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
In het eindproduct passen studenten de stof toe: zij kiezen een eigen deelonderwerp en kiezen er vervolgens voor of zij over dit onderwerp een academisch essay schrijven (gebaseerd op een samenvatting en vergelijking van terzake academische literatuur) of dat zij dit onderwerp empirisch benaderen met behulp van geëigende onderzoeksmethoden. In beide gevallen zal een adequate presentatie deel uitmaken van de beoordeling.

Individueel schriftelijk tentamen
Weging65
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
In het tentamen wordt de kennis van en het inzicht in sociaalwetenschappelijke benaderingen van de bestudering van media en media-inhoud getoetst. De stof bestaat uit de hoorcolleges, de literatuur en hetgeen in de werkgroepbijeenkomsten besproken is (doelstelling 1 en 2).

SluitenHelpPrint
Switch to English