SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201100003
201100003
Introductie Algemene Sociale Wetenschappen
Cursus informatieRooster
Cursuscode201100003
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Algemene Sociale Wetenschappen;
Contactpersoondr. J.A. Westerbeek van Eerten
Telefoon+31 30 2534426
E-mailj.a.westerbeek@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 2
Docent
prof. dr. T.F.M. ter Bogt
Overige cursussen docent
Docent
drs. G.B.M. Dielissen
Overige cursussen docent
Docent
dr. V.P.J. Duindam
Overige cursussen docent
Docent
gastdocent
Overige cursussen docent
Docent
drs. J.V. Reimus
Overige cursussen docent
Blok
1-2  (02-09-2013 t/m 24-01-2014)
Aanvangsblok
1
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
D: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2013 t/m 20-08-2013
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen

Deze cursus beoogt studenten in te leiden in het interdisciplinaire perspectief dat kenmerkend is voor Algemene Sociale Wetenschappen. Daartoe maken zij kennis met enkele klassieke en eigentijdse sociaal-wetenschappelijke theorieën en thematieken. Tevens leren studenten hier hoe zij wetenschappelijk relevante literatuur via de literatuurbestanden van de UBU kunnen vinden, doen zij voor het eerst ervaring op met het schrijven van een academische samenvatting en het invlechten van drie samenvattingen in een academisch betoog.

Inhoud

ASW is een brede studierichting die op twee pijlers rust: 1) sociaalwetenschappelijke interdisciplinariteit en 2) gerichtheid op maatschappelijke en psychologische problemen. Dit wordt in deze introducerende cursus geconcretiseerd in een viertal centrale vraagstukken die achtereenvolgens aan de orde komen: 

1. verschillen in macht en rijkdom (sociale ongelijkheid);
2. processen van in- en uitsluiting (sociale cohesie);
3. geweld en delinquentie (externaliserend probleemgedrag);
4. depressie (internaliserend probleemgedrag).

Voor elk van deze vraagstukken wordt twee weken uitgetrokken, waarbij in de eerste week de klassieke theorievorming wordt behandeld en in de tweede week de meer contemporaine stand van kennis op dat gebied wordt doorgenomen. De focus ligt daarbij voortdurend op de complexe wisselwerking tussen individu en sociale omgeving: hét objectgebied van ASW.

Parallel hieraan bereiden studenten deels individueel en deels gezamenlijk een paper voor waarin zij laten zien dat zij een recent empirisch artikel over één van de behandelde vraagstukken kunnen zoeken, begrijpen, samenvatten en verwerken tot een goed Nederlands geschreven academisch betoog.

Inspanningsverplichting

Hieronder wordt verstaan: het bijwonen van de hoorcolleges, een goede inhoudelijke voorbereiding van de werkcolleges en de workshops, een actieve houding tijdens de groepsbijeenkomsten, het zichzelf adequaat informeren via de cursushandleiding en Blackboard over de ins en outs van de cursus (ook tijdens de cursus zelf) en een adequate communicatie met medestudenten en de werkgroepdocenten.

Het maken van de taaltoets is onderdeel van de inspanningsverplichting van deze cursus. Een link naar de taaltoets is te vinden op de studentensite onder het kopje onderwijszaken: http://student.fss.uu.nl/welcome.php.

Naast de inspanningsverplichting is er ook een aanwezigheidsverplichting voor de werkcolleges en practica. Zie verder de cursushandleiding.

 Aspecten van academische vorming

  • Zoeken van literatuur via de Universiteitsbibliotheek
  • Het schrijven van een academische samenvatting
  • Het leren concipiëren van een academisch betoog
  • Mondeling presenteren van de opdrachten uit het practicum
  • Het geven van peerfeedback op elkaars schrijfproducten
  • Het tentoonspreiden van wetenschappelijke integriteit in de eigen rol als student

 

 

Ingangseisen
Verplicht materiaal
Boek
Henslin, J.L. (2011). Social problems. Pearson, special edition compiled by T. ter Bogt.
Artikelen
Zelf via de bibliotheek te downloaden artikelen (zie hiervoor de cursushandleiding).
Artikelen
Enkele klassieke teksten die via Blackboard ter beschikking worden gesteld.
Boek
Ackermann, M., Osseweijer, E., Schmidt, H., Molen, H. van der & Wal, E. van der (2012). Zelf leren schrijven: Schrijfvaardigheid voor psychologie, pedagogiek en sociale wetenschappen. Den Haag: Boom Lemma (3e druk).
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
In de hoorcolleges wordt de thematiek van die week door één docent voor alle studenten tegelijk behandeld; studenten hebben hier weinig mogelijkheid voor interactie met de docent.

Inzage

Practicum

Werkcollege

Algemeen
In de werkcolleges is ruimte voor interactie met de docent. De werkcolleges annex practica duren drie uur. Het eerste uur wordt besteed aan uitleg en discussie over de materie die in het hoorcollege en de daarbij behorende literatuur is behandeld; in het tweede (practicum)uur - het zgn. Sociolab - gaan studenten in kleine groepjes aan de slag met door de docenten verschafte opdrachten, waaronder de voorbereiding van hun paper; in het derde uur worden de resultaten gepresenteerd en besproken.

Voorbereiding bijeenkomsten
Alle stof dient voor het betreffende werkcollege gelezen en bestudeerd te zijn. Voor het Sociolab-uur dienen de betreffende hoofdstukken uit het boekje Zelf Leren Schrijven gelezen te zijn en de bijbehorende oefeningen en kennistoetsen op de website van die cursus gemaakt. Verder moeten opdrachten ter voorbereiding van het paper volgens voorschrift gemaakt zijn.

Bijdrage aan groepswerk
Actieve en constructieve houding bij het gezamenlijk werken aan opdrachten gedurende de werkcolleges, op basis van een gedegen inhoudelijke voorbereiding.

Workshop

Algemeen
In de workshops op vrijdagmiddag worden academische vaardigheden geoefend die waar mogelijk aansluiten bij het programma van de werkcolleges.

Voorbereiding bijeenkomsten
Huiswerkopdrachten en eventuele te bestuderen stof moeten voorafgaand aan de workshops zijn voorbereid.

Bijdrage aan groepswerk
Actieve en constructieve houding bij het gezamenlijk werken aan opdrachten.

Toetsen
Opdracht
Weging30
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Studenten moeten een samenvatting van een Engelstalig empirisch artikel kunnen maken en deze met enkele anderen tot een samenhangend betoog in het Nederlands kunnen verwerken, volgens de aanwijzingen en eisen van het cursusboek annex website 'Zelf Leren Schrijven'.

Deadlines
Zie cursushandleiding.

Tentamen
Weging70
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Kennis en begrip van de verplichte literatuur en de stof van de hoorcolleges.

SluitenHelpPrint
Switch to English