SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201100001
201100001
Pedagogische praktijkontwikkeling, onderzoek en beleid
Cursus informatieRooster
Cursuscode201100001
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Contactpersoondr. P.L.M. Baar
Telefoon+31 30 2534667
E-mailP.L.M.Baar@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. P.L.M. Baar
Overige cursussen docent
Docent
dr. P.L.M. Baar
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
Docent nog onbekend/To be announced
Overige cursussen docent
Blok
4  (26-04-2021 t/m 02-07-2021)
Aanvangsblok
4
TimeslotBC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 02-11-2020 t/m 29-11-2020
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Het verwerven van kennis, inzicht en analysevaardigheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van de pedagogische praktijk en beleid. Met genoemde kennis en inzichten kritisch de inhoud en vormgeving van een bestaand interventieprogramma van de (semi)overheid kunnen evalueren vanuit evidence based principes.

Na afronding van deze cursus heeft de student:
  • Kennis van het concept van pedagogiek als handelingswetenschap;
  • Kennis van de structuur van beleid en organisaties in pedagogische praktijken: jeugdsport, pedagogische preventie en volksgezondheid, jeugdzorg en onderwijs;
  • Kennis van actuele beleidsdocumenten m.b.t. pedagogische praktijken;
  • Kennis van belangrijke begrippen en theorieën op het gebied van praktijkontwikkeling, kwaliteitszorg, kwaliteitsbeleid en interventies in pedagogische praktijken;
  • Kennis van het werkterrein praktijkonderzoek: veranderingsgericht onderzoek, effect- en evaluatieonderzoek ten behoeve van praktijk en beleid;
  • Kennis van de wijze waarop discoursen en praktijken binnen pedagogische praktijken zich tot elkaar verhouden en inzicht in de impact van dit denken en handelen van jongeren en op de inhoud en vormgeving van interventieprogramma’s op dit gebied;
  • Kennis over het evalueren van programma’s op effectiviteitspotentie aan de hand van een intervention-mapping-protocol (documentenanalyse);
  • Kennis over de opzet en inhoud van een expertinterview;
  • Vaardigheid in het systematisch analyseren van actuele beleidsdocumenten m.b.t. pedagogische praktijken;
  • Vaardigheid in het systematisch analyseren en evalueren van een programma op effectiviteitspotentie aan de hand van een intervention-mapping-protocol.

Relatie tussen de toetsen en leerdoelen
De kennisdoelen worden getoetst met een schriftelijk tentamen halverwege de cursus (eerste toets). Deze kennis is nodig om de inhoud en vormgeving van een bestaand interventieprogramma van de (semi)overheid te kunnen evalueren vanuit evidence based principes. Hierover wordt verslag gedaan in de eindopdracht (tweede toets). De vaardigheidsdoelen m.b.t. analyse worden getoetst met een schriftelijke reflectie over deze onderzoeksvaardigheden (in de eindopdracht).
Inhoud
In het kader van pedagogische praktijkontwikkeling bestaat er expliciete aandacht voor kwaliteitszorg en de ontwikkeling en implementatie van interventieprogramma’s en methodieken. Visies op veranderbaarheid en strategieën voor het tot stand brengen van veranderingen in pedagogische praktijken komen aan de orde. Ook zal naar de haalbaarheid en wenselijkheid van innovaties worden gekeken. Welke (en wiens) pedagogische idealen zitten eigenlijk achter de in de praktijk nagestreefde innovaties? Hoe ver staat de praktijk hiervan af? Op het gebied van beleid wordt aandacht besteed aan zowel processen van beleidsontwikkeling als de implementatie van beleid. Daarnaast komt de rol van praktijkonderzoek aan bod. In subgroepjes zal worden gewerkt aan het analyseren van interventies en beleid in de praktijk.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Verondersteld wordt dat studenten in staat zijn om zelfstandig actuele wetenschappelijke artikelen te vergaren via Omega full-tekst-bestanden. Verondersteld wordt tevens dat de studenten in staat zijn een paper te schrijven waarbij de APA normen gehanteerd worden.
Verplicht materiaal
Literatuur
Brug J., Van Assema P., & Lechner L. (2017). Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering: Een planmatige aanpak. Assen: Van Gorcum. 9e geheel gewijzigde druk. ISBN 9789023249863 Overige literatuur wordt t.z.t. bekend gemaakt op BlackBoard.
Handleiding
Cursushandleiding wordt online aangeboden.
Artikelen
Artikelen worden t.z.t. bekendgemaakt (op te zoeken via Omega full-tekst).
Werkvormen
Bespreking opdrachten per subgroep

Voorbereiding bijeenkomsten
Tijdens de werkcolleges wordt een actieve en constructieve werkhouding verwacht van de studenten. Studenten moeten op de hoogte zijn van elkaars werk

Hoorcollege

Algemeen
Gedurende 4 weken. 4 colleges per week (hoor- en werkcolleges).

Voorbereiding bijeenkomsten
Er wordt verwacht dat de studenten de verplichte literatuur bestudeerd hebben voor aanvang van de hoorcolleges.

Bijdrage aan groepswerk
Er wordt verwacht dat de studenten in subgroepen de langlopende opdracht uitvoeren, verslaan in de vorm van een paper en presenteren. Tijdens de hoorcolleges wordt een actieve houding verwacht van de studenten. Er wordt vanuit gegaan dat de studenten constructief deelnemen.

Inzage

Small-group session

Werkgroep extensief

Toetsen
Langlopende opdracht(paper)
Weging50
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Beoordeling van de korte opdrachten en de langlopende eindopdracht vindt plaats aan de hand van tevoren opgestelde criteria wat betreft inhoud en vorm.

Deadlines
Datum en tijdstip van het inleveren van de eindopdracht(paper) wordt in de handleiding vastgesteld.

Schriftelijk tentamen
Weging50
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Voorwaarden voor deelname aan de aanvullende toets worden per cursus in de betreffende handleiding vermeld.

Deadlines
Het schriftelijk tentamen dient op de daartoe aangegeven tijd en plaats gemaakt te worden.

NB De deelresultaten van deze cursus hebben een beperkte geldigheidsduur. Indien het eindresultaat van de cursus niet voldoende is, vervallen alle behaalde deelresultaten na het studiejaar waarin ze zijn behaald.

SluitenHelpPrint
Switch to English