SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 200600042
200600042
Thesis Pedagogische Wetenschappen
Cursus informatieRooster
Cursuscode200600042
Studiepunten (ECTS)15
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeEindscriptie
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Contactpersoondr. B.A.M. van de Rijt
Telefoon+31 30 2533706
E-mailb.vanderijt@uu.nl
Docenten
Docent
Docent(en) van de opleiding PED
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. B.A.M. van de Rijt
Overige cursussen docent
Blok
3-4  (08-02-2021 t/m 02-07-2021)
Aanvangsblok
3
TimeslotAC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 02-11-2020 t/m 29-11-2020
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 25-01-2021 t/m 26-01-2021
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Leren uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Studenten moeten laten zien dat zij een goede probleemstelling kunnen formuleren, relevante literatuur kunnen verzamelen, op basis van analyses tot goede resultaten kunnen komen en over dit geheel een wetenschappelijk artikel kunnen schrijven. Het succesvol afronden van de bachelorthesis is een bewijs dat studenten aan de eindtermen van de opleiding voldoen. 
Inhoud
Het doen van onderzoek moet men leren. Dat leren gaat het beste in de praktijk, dat wil zeggen door zelf een onderzoek op te zetten, te plannen, uit te voeren en daarover te rapporteren, waarbij de gehele onderzoekscyclus doorlopen wordt. Gezien het leerdoel en het tijdsbestek ligt de kracht van de Thesis Pedagogische Wetenschappen in zijn beperkingen. Die beperking dient vooral gezocht te worden in de probleemstelling, vraagstelling en bijbehorende onderzoeksvragen. Het is beter een onderzoek met een beperkte probleemstelling uit te voeren en af te ronden binnen de gestelde tijd, dan te verzanden in een te uitgebreide of complexe vraagstelling. Daarom is het van belang dat de studenten zelf hun onderzoeksplanning opzetten, bijhouden en verantwoorden. In subgroepen van twee doorlopen studenten deze cursus waarbij via individuele opdrachten de eigen vaardigheden getoetst worden. Studenten kunnen kiezen uit een breed aanbod van onderzoeksprojecten zowel op het terrein van de Orthopedagogiek als op het gebied van MOV.
Werkwijze De student past de reeds verworven kennis toe op het gebied van de methodenleer en statistiek in een empirisch pedagogisch onderzoek. Het is de bedoeling dat alle fasen van een empirisch onderzoek in een korte tijd worden doorlopen, aan de hand van vier opbouwende opdrachten.
De volgende activiteiten staan centraal:
 
• de keuze van het onderwerp van onderzoek (nav aangeboden onderzoeksprojecten).
• het opzoeken en bestuderen van literatuur voor een verdere oriëntatie op het thema en met het oog op de formulering en uitwerking van probleemstelling en de te onderzoeken vraagstelling.
• het nader uitwerken van de geformuleerde vraagstelling en het formuleren van een onderzoeksvraag/onderzoeksvragen.
• het schrijven van een inleiding over de bestudeerde literatuur met minimaal 30 literatuurreferenties (uit gedragswetenschappelijke tijdschriften) per groepje van twee studenten.
• indien het onderzoek dat indiceert: het ontwikkelen en formuleren van hypothesen.
• de keuze voor één of meer methoden van dataverzameling.
• het leggen van contacten met de onderzoekssubjecten.
• het zelf verzamelen van data.
• het verwerken en analyseren van de verzamelde gegevens.
• het rapporteren over het gehele empirisch onderzoek, met bijzondere aandacht voor de explicitering en verantwoording van de genomen onderzoeks- en analysebeslissingen, in de vorm van een wetenschappelijk onderzoeksartikel.
• eventueel de implementatie van de resultaten als het onderzoek dat indiceert.

Er wordt aandacht besteed aan de context waarbinnen onderzoek binnen de verschillende thema's plaatsvindt. Er wordt gelet op:
 
• de 'bereikbaarheid' van personen en bereidheid om mee te werken aan onderzoek; 
• ethische aspecten van en ethische regels bij onderzoek;
• kritische kanttekeningen bij wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke theorievorming;
• juridische en privacyaspecten bij onderzoek;
• financiële aspecten van onderzoek.
 
Aan de hand van (vier) deelopdrachten wordt het onderzoek opgezet en uitgevoerd en wordt erover gerapporteerd. Deze vier deelopdrachten beslaan de verschillende fases van het onderzoeksproces: literatuurstudie, dataverzameling en data-analyse én rapportage in de vorm van een onderzoeksartikel. Middels een apart essay zal aandacht besteed worden aan de wetenschapsfilosofische en ethische aspecten van het onderzoek. Aan de cursus Thesis Pedagogische Wetenschappen zijn in de meeste gevallen kosten verbonden, zoals reiskosten en kopieerkosten en in bepaalde gevallen kosten voor het gebruik van vragenlijsten. Deze kosten dienen door studenten zelf betaald te worden.
Binnen deze cursus zijn vier geplande algemene bijeenkomsten (12 studenten) en subgroepbijeenkomsten (twee studenten) welke in overleg met de begeleider afgesproken worden.
 
In plaats van het uitvoeren van een bachelor onderzoek op het gebied van je eigen opleiding is er ook de mogelijkheid voor het (individueel of in groepsverband) uitvoeren van een bachelor onderzoek op het gebied van de Methoden en Statistiek. Coördinator hierbij is Mirjam Moerbeek (030-253 1450; m.moerbeek@uu.nl).
 
Requirements for exchange students;Fluent in English, both spoken and written.knowledge of theory, methodology and data analysis in the chosen field. 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Sociale Wetenschappen

Je moet ook voldoen aan één van de onderstaande verzamelingen met eisen
 • Verzameling 1
  • Alle onderstaande cursussen zijn behaald
   • MV: MTS-3: Data-analyse (200700054)
   • MK/PM: MTS 3 (201000398)
   • S: Methoden & Statistiek soc.wet.ondz. 2 (201300013)
   • PM: Methoden & Statistiek soc.wet.ondz. (201300014)
   • MV:KOM (PW & OWW) (201800171)
   • MV:TOE (PW&OWW) (201800173)
   • MK/PM: VOS voor pedagogen (201900398)
   • PM: Basis van onderzoeksmeth. & stat. (201900014)
 • Verzameling 2
  • Alle onderstaande cursussen zijn behaald
   • PM: Methoden & Statistiek soc.wet.ondz. (201300014)
 • Verzameling 3
  • Alle onderstaande cursussen zijn behaald
   • MV: MTS-3: Data-analyse (200700054)
   • MK/PM: MTS 3 (201000398)
   • PM: Methoden & Statistiek soc.wet.ondz. (201300014)
Voorkennis
Aan een van de volgende combinaties van ingangseisen moet zijn voldaan:
• Methoden, technieken en statistiek 1 (200300171) én Methoden, technieken en statistiek 2 (200300173) én Methoden, technieken en statistiek 3 (201000398).
• Kennismaking met onderzoeksmethoden en statistiek (PW & OWW) (201800171) én Toepassen van onderzoeksmethoden en statistiek (PW & OWW) (201800173) én Verdieping in onderzoeksmethoden en statistiek voor pedagogen (201900398).
• PM: Basis van onderzoeksmethoden en statist
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Boek
Alle verplichte literatuur voor de Methoden en Statistiek cursussen.
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
4 hc voor cursus Thesis Pedagogische Wetenschappen en daarnaast 1 hc per blok voor Leerlijn Wetenschapfilosofie en Ethiek.

Inzage

Practicum

Werkgroep

Algemeen
2 werkgroepen per blok.

Toetsen
Thesis
Weging100
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
De student krijgt een individueel cijfer gebaseerd op twee individuele en twee groepsopdrachten. Een tweede beoordelaar beoordeelt het eindproduct (vierde deelopdracht).
Het essay vanuit de leerlijn Wetenschapsfilosofie en Ethiek, alleen voor reguliere studenten, wordt individueel beoordeeld en moet voldoende zijn. Ook de hoorcolleges behorende bij deze Leerlijn zijn alleen voor de reguliere studenten.
Een afgetekend reflectiedossier is voorwaarde voor het behalen van de Thesis.

SluitenHelpPrint
Switch to English