SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 200600033
200600033
Gehandicaptenzorg
Cursus informatieRooster
Cursuscode200600033
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Contactpersoondr. J.C.H. Douma
Telefoon+31 30 2532968
E-mailJ.C.H.Douma@uu.nl
Docenten
Docent
dr. J.C.H. Douma
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2013 t/m 08-11-2013)
Aanvangsblok
1
TimeslotD: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2013 t/m 20-08-2013
Aanmeldingsprocedurestudentenbalie
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
Zie inhoud.
Inhoud

In deze cursus maken studenten (nader) kennis met de gehandicaptenzorg en kinderrevalidatie. Er wordt verdiepende wetenschappelijke literatuur aangereikt over actuele thema’s die spelen in de zorg voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke beperking. Hierbij ligt de nadruk op mensen met een verstandelijke en (in iets mindere mate) een lichamelijke beperking. Voorbeelden van actuele thema’s zijn: ethische onderwerpen zoals seksualiteit en ouderschap van mensen met een verstandelijke beperking, diagnostiek en behandeling van probleemgedrag en maatschappelijke participatie. Ook wordt steeds stilgestaan bij de rol die contexten, waaronder het gezin, de woonomgeving, inclusief zorgorganisaties, en het beleid) spelen in het vormgeven en invullen van de zorg voor mensen met een beperking.

Tijdens de hoorcolleges wordt met elkaar nagegaan hoe de kennis en inzichten die verkregen zijn door bestudering van de wetenschappelijke literatuur vertaald kunnen worden naar concreet handelen in de alledaagse (zorg)praktijk vanuit het perspectief van de orthopedagoog. Daarbij wordt een actieve rol en inbreng van de studenten verwacht.

Daarnaast schrijven de studenten een paper over een onderwerp binnen de zorgverlening aan mensen met een beperking dat niet, of beperkt, aan bod komt tijdens de hoorcolleges en in de te bestuderen literatuur. Hierdoor
  krijgt de student de gelegenheid om zich verder te verdiepen in een aspect van de gehandicaptenzorg.

Deze cursus levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de student op het gebied van vaardigheden die voor alle (ortho)pedagogen van belang zijn. Hierbij gaat het, naast kennisvergaring, om academische vaardigheden zoals het ontwikkelen van een kritisch-reflectieve houding (bijvoorbeeld door een actieve houding tijdens de hoorcolleges), het identificeren en analyseren van relevante wetenschappelijke artikelen (voor de paper) en om het verbeteren van de (academische) schrijfvaardigheid.

Aanbeveling: in verband met zowel inhoudelijke als organisatorische redenen wordt aanbevolen om deze cursus in het derde Bachelorjaar te volgen.

Ingangseisen
Voorkennis
Basiskennis over mensen met een verstandelijke beperking en de zorgverlening, zoals gedoceerd in de cursus Cognitieve en Lichamelijke beperkingen, wordt als bekend verondersteld.Deze kennis kan ook opgedaan zijn door werkervaring binnen een van deze sectoren.

Voorkennis kan worden opgedaan met
het bestuderen van basisinformatie over mensen met een verstandelijke beperking, waaronder de relevante hoofdstukken uit de verplichte literatuur van de cursussen Emotional and Behavioral Disturbances en Cognitieve en Lichamelijke Beperkingen
Verplicht materiaal
Literatuur
Full text artikelen die bij aanvang van de cursus bekend worden gemaakt.
Werkvormen (aanwezigheidsplicht)
Hoor/werkcollege (Verplicht)

Voorbereiding bijeenkomsten
Bestudering van de stof die hoort bij het hoorcollege van die week.

Bijdrage aan groepswerk
Collegestof praktisch toepassen in casuïstiek. Actieve deelname aan de discussies en opdrachten tijdens het hoorcollege.

Instructie college (Verplicht)

Inzage (Verplicht)

Responsiecollege (Verplicht)

Werkgroep (Verplicht)

Toetsen
Paper
Weging50
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Bij het paper wordt gelet op de formulering en beantwoording van de vraagstelling met gebruikmaking van wetenschappelijke artikelen (SSCI).

Deadlines
Worden t.z.t. bekend gemaakt in de cursushandleiding.

Schriftelijk tentamen
Weging50
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Het schriftelijk tentamen toetst kennis en inzicht. Voorwaarden voor deelname aan de aanvullende toets worden in de cursushandleiding vermeld.

Deadlines
Laatste week van het blok.

NB De deelresultaten van deze cursus hebben een beperkte geldigheidsduur. Indien het eindresultaat van de cursus niet voldoende is, vervallen alle behaalde deelresultaten na het studiejaar waarin ze zijn behaald.

SluitenHelpPrint
Switch to English