SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 200501022
200501022
Methoden, technieken en statistiek 1 voor psychologen
Cursus informatieRooster
Cursuscode200501022
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Psychologie;
Contactpersoondr. J.E. Wassenberg-Severijnen
Telefoon+31 30 2537761
E-mailj.wassenberg@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
F. van den Brink, MSc
Overige cursussen docent
Docent
P.W. Bruin
Overige cursussen docent
Docent
A. Dijkman
Overige cursussen docent
Docent
S.K. de Graaf
Overige cursussen docent
Docent
M.N. Houtveen, MSc
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2013 t/m 08-11-2013)
Aanvangsblok
1
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
D: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingI.v.m. de numerus fixus is inschrijven voor deze cursus alleen mogelijk voor psychologiestudenten van de UU.

Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2013 t/m 20-08-2013
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen

Doel

D
eze cursus is een geïntegreerde inleiding methoden, technieken en statistiek voor de sociale wetenschappen. 

Let op: Deze cursus telt mee bij de totstandkoming van het Bindend Studieadvies voor eerstejaars bachelorstudenten.
N.B.: Deze cursus geldt als toelatingsvoorwaarde voor het Bacheloronderzoek in het derde jaar.

Na afloop van de cursus kunnen de studenten:
 • de belangrijkste methodische begrippen herkennen en interpreteren; zij kunnen bijvoorbeeld een onderzoeksvraag beoordelen op haalbaarheid, of beoordelen of in een onderzoek betrouwbaar is gemeten;
 • basale methodologische spelregels binnen sociaal wetenschappelijk onderzoek uitleggen en hanteren;
 • verschillende kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksstrategieën onderscheiden en de daarbij gehanteerde kernbegrippen uitleggen en hanteren;
 • opzet en fasering van een onderzoek in de sociale wetenschappen schetsen;
 • een probleemstelling, doelstelling, onderzoeksvraag en hypothese kunnen onderscheiden;
 • de belangrijkste statistische begrippen en technieken toepassen en interpreteren; zij weten bijvoorbeeld bij welke onderzoeksvraag welke univariate toetsingstechniek past en kunnen die met SPSS toepassen en het resultaat interpreteren;
 • elementaire begrippen uit de descriptieve en inferentiële statistiek uitleggen en hanteren;
 • data invoeren en eenvoudige analyses uitvoeren met behulp van het software pakket SPSS;
 • de output van SPSS interpreteren en volgens APA-normen rapporteren.
Inhoud

Inhoud

In deze cursus zal aandacht worden besteed aan:

 • Wetenschappelijk denken in de sociale wetenschappen;
 • Enkele wetenschapsfilosofische begrippen;
 • Operationaliseren en meten van begrippen;
 • Overzicht van verschillende soorten onderzoek waaronder de vier belangrijkste methoden van onderzoek;
 • Elementaire descriptieve statistiek, dat wil zeggen hoe verzamelde gegevens kunnen worden samengevat en hoe daaruit conclusies kunnen worden getrokken;
 • Elementaire inferentiële statistiek, dat wil zeggen hoe conclusies uit steekproefgegevens mogen worden gegeneraliseerd naar de populatie;
 • Kennismaking met SPSS (statistieksoftware).

 Academische Vaardigheden

Gebruik van data analysepakket SPSS

Vaardigheden in wetenschappelijk denken

 • Het synthetiseren en structureren van informatie
 • Het plaatsen van onderzoek in een ethisch perspectief
 • Het beoordelen van een onderzoeksvraag
 • Het herkennen en toepassen van de basale methodologische begrippen
 • Het toepassen en interpreteren van beschrijvende statistiek
 • Het toepassen en interpreteren van basale inductieve statistiek

Vaardigheden in wetenschappelijk onderzoek

 • Het beoordelen van onderzoek 
 • Het kunnen geven van beargumenteerde kritiek op de opbouw en uitvoering van wetenschappelijk onderzoek // wetenschappelijke teksten
Ingangseisen
Voorkennis
Wiskunde op VWO niveau
Verplicht materiaal
Boek
Neuman W.L. (2013). Understanding research. Pearson Education. Inc. ISBN:9781292020280.
Boek
Gravetter,F.J.,& Wallnau,L.B.(2013). Statistics for the Behavioral Sciences, 9th ed. London: Thomson Wadsworth. Bundel met: Allen,P.& Bennett,K.(2013). SPSS 20: A Practical Guide, 2nd edition.Melbourne.Cengage Learning. ISBN: wordt nog bekend gemaakt
Boek
Tijmstra, J. & Boeije, H.R. (2011). Wetenschapsfilosofie in de context van de sociale wetenschappen. Den Haag: Boom/Lemma. ISBN 978-90-5931-736-9
Handleiding
Zie Blackboard.
Literatuur
Verkrijgbaar via cursussite Blackboard.
Werkvormen
Hoorcollege

Instructie college

Inzage

Practicum

Spreekuur

Tussentoets

Voorbereidingsbijeenkomst Instructiecol

Werkgroep

Voorbereiding bijeenkomsten
Van de student wordt een actieve deelname aan de bijeenkomsten verwacht. Voor de bijeenkomsten moet de student zich voorbereiden door van tevoren aangegeven literatuur te bestuderen en opdrachten te maken. Op Blackboard zal per bijeenkomst duidelijk worden aangegeven wat er verwacht wordt van de student. Ook bij de SPSS practica wordt een actieve deelname verwacht.

Toetsen
Meerkeuze tentamen
Weging100
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
De studenten moet de belangrijkste methodische en statistische begrippen en de meest belangrijke univariate statistische technieken kennen, kunnen evalueren en kunnen toepassen. Het tentamen bestaat uit twee tussentoetsen over een deel van de stof en een eindtoets over alle MTS1-stof. Zie ook de cursushandleiding.

Deadlines
Zie ook Blackboard.
Voorwaarden voor deelname aan de aanvullende toets worden per cursus in de betreffende cursushandleiding vermeld.

SluitenHelpPrint
Switch to English