SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 200500986
200500986
Training systematische gedragsobservaties
Cursus informatieRooster
Cursuscode200500986
Studiepunten (ECTS)3,75
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypePracticum
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Psychologie;
Contactpersoondr. A.E. Aleva
Telefoon+31 30 2534819
E-mailA.E.Aleva@uu.nl
Docenten
Docent
dr. A.E. Aleva
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. A.E. Aleva
Overige cursussen docent
Docent
dr. Y. van Beek
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2013 t/m 08-11-2013)
Aanvangsblok
1
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
D: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2013 t/m 20-08-2013
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen

Deze training (code 200500986) staat enkel open voor studenten van het studiepad Kinder- en Jeugdstudies.

Leerdoelen
Verkrijgen van kennis over en vaardigheid in de methoden en technieken van systematische gedragsobservaties als methode van wetenschappelijke dataverzameling in (ontwikkelings)psychologisch onderzoek.
Kennis en vaardigheden worden verkregen door uitvoering van een empirisch onderzoek waarin de student een eenvoudige onderzoeksvraag stelt,  een onderzoeksplan ontwerpt, gegevens verzamelt, data statistisch analyseert, en conclusies daaruit trekt.

Relatie tussen de toetsen en leerdoelen
Studenten werken via wekelijkse huiswerk- en observatieopdrachten toe naar een mondelinge presentatie en schriftelijk verslag van het uitgevoerde observatieonderzoek. Door de huiswerk- en observatieopdrachten wordt: kennis verworven van methoden en technieken van gedragsobservatie zoals gebruikt in ontwikkelingspsychologisch onderzoek; relevante literatuur m.b.t. de onderzoeksvraag verzameld en kritisch bezien; wetenschappelijke literatuur samengevat inclusief hypothetisch redeneren; een eenvoudige onderzoeksvraag gesteld, een onderzoeksplan ontworpen, empirische gegevens verzameld, data statistisch geanalyseerd en en conclusies getrokken. In de eindpresentatie en  verslag worden hiervoor genoemde onderdelen beoordeeld, alsook het niveau van wetenschappelijk redeneren, verantwoorden en discussie van de resultaten gerelateerd aan de theorie, praktische toepasbaarheid en beperkingen,  De beoordeling is gebaseerd op het eindproduct van het groepje waarmee wordt samengewerkt, en daardoor indirect mede gebaseerd op samenwerking. Aanvullend wordt de constructieve en actieve houding van de individuele student en van de groepjes in de beoordeling betrokken.

Inhoud

Inhoud
Bij systematische gedragsobservatie wordt gedrag geobserveerd volgens vooraf opgestelde regels. Onderzoeksvragen binnen de psychologie die door systematische gedragsobservatie beantwoord kunnen worden, richten zich op gedrag van individuen en interacties tussen twee of meer mensen.

Voorbeelden van onderzoeksvragen zijn:

  • Verschillen jongens en meisjes tijdens een gesprek in nonverbale communicatie?
  • Verschillen ouders in behulpzaamheid ten aanzien van dochters en zonen?
  • Verschillen ouders van jonge kinderen van ouders van oudere kinderen in opvoedingsstijl gedurende de maaltijd (in een restaurant)?
  • Verschillen mannen en vrouwen in vriendelijkheid tegen verkopers? 

In de training komen de verschillende stappen die genomen moeten worden bij het opzetten en uitvoeren van gedragsobservaties aan bod:

  • formuleren van een vraagstelling die met systematische gedragsobservaties te beantwoorden is
  • ontwerpen van gedragscategorieen
  • kiezen van een observatiemethode
  • scoren van de gedragscategorieen
  • bepalen van de overeenstemming tussen observatoren
  • bepalen van betrouwbaarheid en validiteit van het observatie-instrument
Ingangseisen
Voorkennis
MTS1 en MTS2
Voorkennis kan worden opgedaan met
geen
Bronnen van zelfstudie
geen
Verplicht materiaal
Werkboek
Opdrachten via Blackboard
Boek
Tenzij anders wordt bericht: Goossens, F.A. (2008). Gedrag onder de loep. Methodisch observeren in theorie en praktijk. Uitgeverij Coutinho, Bussum. ISBN 978 90 469 0099 4.
Literatuur
Artikelen met betrekking tot specifieke vraagstelling.
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Er is 1 verplicht introductiecollege.

Systematische gedragsobservatie

Algemeen
De cursus bestaat uit werkgroepsbijeenkomsten voor instructie en oefening. Daarnaast wordt in groepjes van 4 studenten aan een klein observatieonderzoek gewerkt waarin de verschillende aspecten van observatieonderzoek geoefend worden.Observeren gebeurt in een door studenten gekozen situatie, zoals een kantine, op straat, station, e.d. Dit is qua tijdsbesteding een intensieve cursus, waarbij studenten regelmatig met hun groepje moeten samenkomen voor observaties en huiswerkopdrachten.

Voorbereiding bijeenkomsten
Literatuur bestuderen en huiswerk- en observatieopdrachten maken.

Bijdrage aan groepswerk
Verwacht wordt dat de student een aantoonbare bijdrage heeft geleverd aan alle onderdelen van de training.

Toetsen
Schriftelijk en mondeling verslag
Weging100
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
De docent levert per student 1 totaalcijfer aan dat gebaseerd is op de kwaliteit van het eindverslag, mondelinge presentatie, kennis(toets) van de literatuur en actieve bijdrage in de werkgroepbijeenkomsten. Aanwezigheid is verplicht.

Deadlines
Mondelinge presentatie en verslaglegging op het eind van de training; wekelijkse huiswerkopdrachten.

Aspecten van academische vorming
Communicatieve vaardigheden
Samenwerken met anderen, werken in teamverband
Rapporteren over onderzoek - schriftelijk
Rapporteren over onderzoek - mondeling

SluitenHelpPrint
Switch to English